I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Parcmyn y Parc Cenedlaethol

Parcmyn Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Mae rôl y Parcmon mewn awdurdod parc cenedlaethol yn dueddol o fod yn un o’r swyddi mwyaf adnabyddus ac uchel eu proffil, ond, yn aml, mae hefyd yn un sydd ddim yn cael ei deall yn llawn.

Yma yn Sir Benfro, mae’r Parcmyn yn gweithio fel rhan o dîm Cyflawni mwy o faint. Mae’r tîm yma hefyd yn cynnwys Wardeiniaid sy’n arbenigo mewn gwaith llwybrau ac eiddo, yn ogystal â Thîm Mynediad a Hawliau Tramwy a staff sy’n gyfrifol am bolisïau hamdden.

The Ranger is the key link between the Park Authority and the local community.
Y Parcmon yw’r ddolen hanfodol rhwng Awdurdod y Parc a’r gymuned leol.

Rydyn ni’n rhannu’r Parc yn ardaloedd (gweler y map isod) i ganiatáu i Barcmyn arbenigo yn eu hardal nhw ac i ddod i adnabod cymunedau, perchnogion tir a grwpiau lleol ar lefel agosach na staff sy’n gweithio ar draws ardal gyfan y Parc. Maen nhw’n arbenigwyr yn eu hardaloedd nhw, yn hytrach na mewn meysydd neu destunau penodol, ond mae’n rhaid iddyn nhw fod yn gyfathrebwyr hyderus ar draws amrywiaeth eang o destunau.

Mae’r amrywiaeth o dasgau y mae Parcmon yn gallu bod yn rhan ohonynt yn cynnwys;


  • Trafod llwybrau ar draws tir ffermwyr, a’u hagor
  • Cyfrannu at raglen o weithgareddau a digwyddiadau’r awdurdod
  • Gweithio gyda’r gymuned leol i ddatblygu prosiectau bach o fewn cylch gwaith awdurdod y parc
  • Recriwtio Wardeiniaid Gwirfoddol i wneud gwaith ar lwybrau troed neu eiddo, a’u rheoli
  • Helpu cynnwys pobl na fyddai, efallai, fel arall, yn mwynhau’r Parc Cenedlaethol
  • Gweithio gyda grwpiau o ysgolion a phrifysgolion lleol, a rhai sy’n ymweld, i ddarparu profiad o’r parc, neu i gyfrannu at raglenni addysg amgylcheddol neu gynaliadwy
  • Gwneud gwaith cadwraeth neu fynediad ymarferol ar eiddo’r parc neu hawliau tramwy
  • Trosglwyddo cysylltiadau o fewn y gymuned at aelodau perthnasol o staff awdurdod y Parc neu fudiadau partner
  • Delio gyda chwynion ynghylch materion hamdden, a darparu canllawiau ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau yn y Parc
  • Helpu gweithredwyr twristiaeth neu grwpiau lleol i fanteisio i’r eithaf ar y Parc Cenedlaethol.

Map Tim y Parcmyn (Hydref 2018)
Cliciwch ar y ddelwedd i lawrlwytho'r map.