I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Blog

Blog

Blog

Tylluanod gwynion yn cael eu dal ar gamera

Y Parcmon Lynne Houlston yn esbonio’r ffyrdd gwahanol mae wedi bod yn monitro tylluanod gwynion ar Faes Tanio Castellmartin am dros ddegawd. Ym mis Ionawr 2018, gosodais gamera synhwyro symudiad mewn ffermdy adfeiliedig ar Faes Tanio Castellmartin i weld a oedd tylluanod gwynion yn defnyddio’r lleoliad hwn fel safle nythu neu fridio.  Rydw i newydd fod yn edrych drwy’r 5,000 a mwy o luniau a dynnwyd gan y camera rhwng yr adeg honno a diwedd Medi ac ymhlith yr holl luniau aneglur a’r delweddau gwag, rydw i wedi dod o hyd i hwn o fis Gorffennaf! Y tylluanod gwynion a gafodd eu dal ar gamera synhwyro symudiad. Rydw i wedi bod yn gweithio ym Mhrifysgol Abertawe i fonitro tylluanod gwynion ar y Maes Tanio am dros ddeng mlynedd, fwy neu lai.  Dechreuais weithio gyda’r brifysgol yn 2006 pan ofynnwyd i mi gasglu ac anfon pelenni’r dylluan wen i’r myfyrwyr eu dadansoddi...

 Mwy »

Blog y Parcmyn
A gyhoeddwyd 02/11/2018

Helpu cadwraeth ystlumod yng Nghymru

Cyfle i ddysgu mwy am brosiect peilot cyffrous Deall Ecosystemau, sy'n chwilio am wyddonwyr dinasyddion i ddarganfod ystlumod yn eu hardal leol. Mae ystlumod yn rhan hanfodol o’n ecosystem, ac yn chwarae rôl hollbwysig drwy gadw rheolaeth ar bryfed y nos fel mosgitos, chwiwiaid, hirheglod a gwyfynod...

 Mwy »

Blog Bioamrywiaeth
A gyhoeddwyd 02/10/2018

Dilyn llwybr llai cyfarwydd ar Lwybr yr Arfordir

Yn ddiweddar gwnaeth Rheolwr Warden Ardal y Gogledd, Geraint Harries dianc ei milltir sgwâr i archwilio rhan wahanol o Lwybr Arfordir Penfro. Fe gefais i benwythnos pleserus iawn yn ddiweddar pan ddaeth dau ffrind i mi o'r brifysgol draw i aros...

 Mwy »

Blog Warden y Parc
A gyhoeddwyd 26/09/2018

Dolydd gwair, gloÿnnod byw a briwio rhedyn

Julie Garlick Swyddog Cadwraeth yn datgelu beth y mae wedi’i weld o gwmpas y Parc Cenedlaethol yng Ngorffennaf. I mi, mae Gorffennaf yn gyfystyr â dolydd gwair...

 Mwy »

National Park Nature Diary
A gyhoeddwyd 03/08/2018

Mynediad Hawdd a Golygfeydd Gwych Haroldston Chins

..

 Mwy »

Taith y Mis
A gyhoeddwyd 13/07/2018

Gwerthfawrogiad newydd am Wardeniaid y Parc

Tra oedd ei dîm yn brysur yn torri llystyfiant ar hyd Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro, aeth Geraint Harries, Rheolwr Wardeniaid y Gogledd, ati i helpu drwy drwsio ffens – gwaith yr oedd wedi disgwyl iddo fod yn rhwydd...

 Mwy »

Blog Warden y Parc
A gyhoeddwyd 25/06/2018

Dysgwch am y prosiect peilot Cysylltiadau Naturiol

Mae Sarah Mellor, Swyddog Bioamrywiaeth yn Awdurdod y Parc yn edrych yn ôl ar y prosiect peilot, Cysylltiadau Naturiol, a oedd yn gweithio gyda busnesau lleol i chwilio am gyfleoedd er mwyn gwella bioamrywiaeth ar eu tir. Rydw i newydd orffen yr adroddiad prosiect ar ein prosiect peilot Cysylltiadau Naturiol, yr ydym wedi bod yn gweithio arno yn ystod y flwyddyn a hanner ddiwethaf, diolch i gyllid gan Gronfa Datblygu Cynaliadwy Awdurdod y Parc. Mae rhan fwyaf o’r Parc Cenedlaethol yn eiddo preifat ac felly rydym yn treulio llawer o amser yn y Tîm Rheoli Cadwraeth Tir yn gweithio gyda thirfeddianwyr yn cynnwys ffermwyr, tyddynwyr a grwpiau cymunedol i’w helpu nhw i wella eu tir ar gyfer bywyd gwyllt. Roedd y prosiect Cysylltiadau Naturiol yn anelu at edrych ar gyfleoedd newydd i weithio gyda busnesau twristiaeth o gwmpas y parc...

 Mwy »

Blog Bioamrywiaeth
A gyhoeddwyd 19/06/2018

Blodau gwyllt y gwanwyn, palod a merlod

Darllenwch ganllawiau’r Swyddog Cadwraeth Julie Garlick ynglŷn â’r bywyd gwyllt ardderchog y mae hi wedi’i weld o gwmpas Arfordir Penfro ym mis Mehefin. Mae’n debyg mai mis Mai a mis Mehefin yw hoff fisoedd y calendr cefn gwlad i lawer o bobl.  Mae cymaint yn digwydd, ond mae addewid am gymaint mwy i ddod...

 Mwy »

National Park Nature Diary
A gyhoeddwyd 08/06/2018

Cyflwyniad i'r prosiect newydd Adders are Amazing

Sam Langdon, Cydlynydd Gwiberod Sir Benfro ar gyfer Grwpiau Amffibiaid ac Ymlusgiaid y Deyrnas Unedig (ARG UK), yn ein cyflwyno i’w prosiect newydd, Adders are Amazing! Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gartref i un o anifeiliaid mwyaf enigmatig Prydain: y wiber...

 Mwy »

Blog Gwestai
A gyhoeddwyd 22/05/2018

Llwybr yr Arfordir yng nghanol blodau gwyllt

Ar ôl y gaeaf hir, mae’r gwanwyn ar droed o’r diwedd ac mae’r tywydd yn gwella’n raddol, sy’n golygu y gallwn ni edrych ymlaen at garped o flodau gwyllt lliwgar ar hyd Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro.  Wrth gerdded ar hyd y rhan fwyaf o’r darnau o Lwybr yr Arfordir yn ystod y mis neu ddau nesaf, rydych chi’n debygol o ddod ar draws blodau fel gludlys arfor; gludlys pinc; clychau’r gog; briallu Mair sawrus; briweg y cerrig; eithin a rhedyn. Clustog Fair wrth ymyl Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro. Os ydych chi’n cerdded rhwng Trefdraeth a Thraeth Poppit neu o amgylch Trwyn Dewi, bydd yr arfordir garw ar ei orau, a dyma’r amser perffaith i fentro allan i gerdded ar hyd yr arfordir i weld a mwynhau’r arddangosfa wych o flodau mae Llwybr yr Arfordir mor enwog amdani.               Yn ystod misoedd Mai a Mehefin fydd y nifer a’r amrywiaeth fwyaf o blanhigion yn blodeuo, gyda llawer ohonynt ond yn ffynnu mewn cynefinoedd arfordirol...

 Mwy »

Taith y Mis
A gyhoeddwyd 04/05/2018

 1 to 10 of 71 Next Last