I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Blog

Blog

Blog

Dysgwch am y prosiect peilot Cysylltiadau Naturiol

Mae Sarah Mellor, Swyddog Bioamrywiaeth yn Awdurdod y Parc yn edrych yn ôl ar y prosiect peilot, Cysylltiadau Naturiol, a oedd yn gweithio gyda busnesau lleol i chwilio am gyfleoedd er mwyn gwella bioamrywiaeth ar eu tir. Rydw i newydd orffen yr adroddiad prosiect ar ein prosiect peilot Cysylltiadau Naturiol, yr ydym wedi bod yn gweithio arno yn ystod y flwyddyn a hanner ddiwethaf, diolch i gyllid gan Gronfa Datblygu Cynaliadwy Awdurdod y Parc. Mae rhan fwyaf o’r Parc Cenedlaethol yn eiddo preifat ac felly rydym yn treulio llawer o amser yn y Tîm Rheoli Cadwraeth Tir yn gweithio gyda thirfeddianwyr yn cynnwys ffermwyr, tyddynwyr a grwpiau cymunedol i’w helpu nhw i wella eu tir ar gyfer bywyd gwyllt. Roedd y prosiect Cysylltiadau Naturiol yn anelu at edrych ar gyfleoedd newydd i weithio gyda busnesau twristiaeth o gwmpas y parc...

 Mwy »

Blog Bioamrywiaeth
A gyhoeddwyd 19/06/2018

Blodau gwyllt y gwanwyn, palod a merlod

Darllenwch ganllawiau’r Swyddog Cadwraeth Julie Garlick ynglŷn â’r bywyd gwyllt ardderchog y mae hi wedi’i weld o gwmpas Arfordir Penfro ym mis Mehefin. Mae’n debyg mai mis Mai a mis Mehefin yw hoff fisoedd y calendr cefn gwlad i lawer o bobl.  Mae cymaint yn digwydd, ond mae addewid am gymaint mwy i ddod...

 Mwy »

National Park Nature Diary
A gyhoeddwyd 08/06/2018

Cyflwyniad i'r prosiect newydd Adders are Amazing

Sam Langdon, Cydlynydd Gwiberod Sir Benfro ar gyfer Grwpiau Amffibiaid ac Ymlusgiaid y Deyrnas Unedig (ARG UK), yn ein cyflwyno i’w prosiect newydd, Adders are Amazing! Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gartref i un o anifeiliaid mwyaf enigmatig Prydain: y wiber...

 Mwy »

Blog Gwestai
A gyhoeddwyd 22/05/2018

Llwybr yr Arfordir yng nghanol blodau gwyllt

Ar ôl y gaeaf hir, mae’r gwanwyn ar droed o’r diwedd ac mae’r tywydd yn gwella’n raddol, sy’n golygu y gallwn ni edrych ymlaen at garped o flodau gwyllt lliwgar ar hyd Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro.  Wrth gerdded ar hyd y rhan fwyaf o’r darnau o Lwybr yr Arfordir yn ystod y mis neu ddau nesaf, rydych chi’n debygol o ddod ar draws blodau fel gludlys arfor; gludlys pinc; clychau’r gog; briallu Mair sawrus; briweg y cerrig; eithin a rhedyn. Clustog Fair wrth ymyl Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro. Os ydych chi’n cerdded rhwng Trefdraeth a Thraeth Poppit neu o amgylch Trwyn Dewi, bydd yr arfordir garw ar ei orau, a dyma’r amser perffaith i fentro allan i gerdded ar hyd yr arfordir i weld a mwynhau’r arddangosfa wych o flodau mae Llwybr yr Arfordir mor enwog amdani.               Yn ystod misoedd Mai a Mehefin fydd y nifer a’r amrywiaeth fwyaf o blanhigion yn blodeuo, gyda llawer ohonynt ond yn ffynnu mewn cynefinoedd arfordirol...

 Mwy »

Taith y Mis
A gyhoeddwyd 04/05/2018

Bywyd gwyllt sydd i'w weld ym mis Ebrill

Mae’r Swyddog Cadwraeth, Julie Garlick, yn darparu crynodeb o fywyd gwyllt y gwanwyn y mae hi wedi’i weld o gwmpas Arfordir Sir Benfro ym mis Ebrill. Un o’r pethau yr ydw i’n hoff iawn ohono wrth fynd o gwmpas fy ngwaith yw’r cyfle i weld beth sy’n digwydd i natur drwy’r Parc Cenedlaethol a gweld sut y mae’n newid yn ystod y flwyddyn. Gwennol © John Bridges.​ Mae’n teimlo fel ein bod wedi bod yn disgwyl am wanwyn ers amser hir eleni...

 Mwy »

National Park Nature Diary
A gyhoeddwyd 26/04/2018

Helpu i amddiffyn ein hadar sy’n nythu ar greigiau

Mae Lynne Houlston, Parcmon Awdurdod y Parc Cenedlaethol ym Maes Tanio’r Weinyddiaeth Amddiffyn yng Nghastellmartin, yn egluro sut gallwch fynd ati i amddiffyn ein hadar sy’n nythu ar greigiau wrth i chi fwynhau Arfordir Penfro. Mae'r gwanwyn wedi dod – yn ôl pob sôn, ac mae’r adar yn dechrau paratoi i nythu...

 Mwy »

Blog y Parcmyn
A gyhoeddwyd 23/03/2018

Cerdded yn y Parc Cenedlaethol yn ystod y gaeaf

Mewn newid i'r blog Taith y Mis arferol, y mis hwn, mae ein Swyddog Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Meurig Nicholas, yn cynnig rhywfaint o gyngor ar gerdded Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro a rhwydwaith hawliau tramwy mewndirol ar yr adeg hon o'r flwyddyn...

 Mwy »

Taith y Mis
A gyhoeddwyd 31/01/2018

Merlod yn pori llethrau ochr Llwybr yr Arfordir

O ddydd Gwener 26 Ionawr, os ydych chi'n cerdded y rhan o Lwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Penfro rhwng Trefdraeth a Cheibwr, fe allech chi ddigwydd gweld grŵp o wyth merlen mynydd Cymreig sy'n pori'r llethr arfordirol ger y Llwybr. Mae llawer o gynefinoedd yn gofyn am borfa er mwyn bod mewn cyflwr da ar gyfer bywyd gwyllt, megis y frân goesgoch a blodau gwyllt prin...

 Mwy »

Swyddog y Llwybr Cenedlaethol
A gyhoeddwyd 29/01/2018

Dydd Santes Dwynwen Hapus!

Mae pobl yn dathlu Dydd Santes Dwynwen er cof am nawddsant cariadon Cymru ar 25 Ionawr bob blwyddyn. Roedd Santes Dwynwen yn dywysoges a ddisgynnodd mewn cariad gyda’r dyn anghywir, ac a ddefnyddiodd y tri dymuniad oedd ganddi i wneud yn siŵr y byddai gwrthrych ei serch yn cael ei ryddhau, na fyddai byth yn priodi, ac y byddai gobeithion a breuddwydion yr holl gariadon yn cael eu bodloni...

 Mwy »

Blogwr y Parc
A gyhoeddwyd 25/01/2018

Arfordir Penfro ar y rhestr fer ar gyfer gwobr

Mae Arfordir Penfro wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Cylchgrawn BBC Countryfile 2018 yn y categori Cyrchfan Gwyliau'r Flwyddyn. Meddai'r Barnwr Miranda Krestovnikoff: “Wildlife, wildlife, wildlife...

 Mwy »

Blogwr y Parc
A gyhoeddwyd 19/01/2018

First Previous  11 to 20 of 75 Next Last