COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Dysgu Am » Gwybodaeth ac Adnoddau » Bywyd Gwyllt

Bywyd Gwyllt

Dewch i archwilio’r bywyd gwyllt bendigedig sydd wedi ymgartrefu yma ar Arfordir Penfro - heb anghofio’r amrywiaeth anhygoel o fywyd gwyllt tymhorol sydd wrth ei fodd yn ymweld â Sir Benfro flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Mae Arfordir Penfro yn drysor ar dirwedd Prydain. Mae llawer ohono heb ei ddifetha na’i gyffwrdd gan ddwylo dyn na dulliau dwys bywyd a ffermio modern, ac felly mae’n gartref delfrydol i lawer o rywogaethau brodorol sydd wedi diflannu o rannau eraill o’r Deyrnas Unedig.

Palod ar Ynys Sgomer.
Palod ar Ynys Sgomer.​

Am fwy gwybodaeth am fywyd gwyllt bendigedig sydd wedi ymgartrefu yma ar Arfordir Penfro, porwch drwy'r tudalennau yn y  lawr-lwythwch y taflenni dwyieithog yma wrth glicio’r lluniau isod.

Clawr taflen Arfordir Gwyllt Adar y Mor Crancod Drochi Pyllau Trai

Morloi Trochi yn y pwll Ystlumod

Mae adar prin fel y frân goesgoch, yr ehedydd a chrec penddu’r eithin wedi dewis y gweundir arfordirol fel eu cartref. Mae ystlumod a sawl math o aderyn yn hela ar hyd llinellau’r cloddiau clwm, sy’n gyfoeth o flodau gwyllt, ac mae’r morloi llwyd yn geni eu rhai bach ar ein glannau tra bod y dolffiniaid a’r llamhidyddion yn chwarae yn y tonnau.

 Ac er bod y cymeriadau lleol hyn yn fwy na digon, rydyn ni hefyd yn ffodus iawn ein bod ni’n denu toreth o greaduriaid gwyllt a gwahanol sy’n dychwelyd at lannau Sir Benfro bob blwyddyn. Mae’r rhain yn cynnwys helforgwn, morfilod orca, siarcod glas, pysgod yr haul, slefrenni amrywiol, crwbanod y môr a dolffiniaid Risso. Rydych chi’n hynod o lwcus os cewch chi gipolwg!

Porwch drwy'r tudalennau hyn i ddysgu mwy am:


  • yr adar, y mamaliaid a’r creaduriaid eraill sydd wedi ymgartrefu yn Sir Benfro.
  • sut mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’n gweithio i sicrhau bod ein bywyd gwyllt brodorol yn parhau i oroesi a ffynnu.
  • yr holl fathau gwahanol o fywyd gwyllt, o forfilod i flodau Llwybr yr Arfordir.