COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Gofalu Am » Noddi Iet

Cynllun Noddi Iet

Os ydych chi’n mwynhau cerdded ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac yr hoffech gefnogi’r gwaith caled sy’n cael ei wneud i gynnal y tirlun godidog hwn, gallwch yn awr helpu drwy roddi i’n cynllun Noddi Iet.

Mae yna dros 100 o ietau ar gael i’w noddi ar hyd Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Rhoddir plac personol ar bob iet a gaiff ei noddi, gan roi ichi’r dewis o noddi iet er cof am anwylyd, fel rhodd i rywun arbennig, drwy eich cwmni neu hyd yn oed yn eich enw ei hun.

Gate on the Pembrokeshire Coast Path National Trail
Iet ar Lwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Prif fanylion y cynllun


 • Mae pob iet yn costio £600 i’w noddi.
 • Y cyfnod noddi fydd 10 mlynedd.
 • Fel rhan o’r broses noddi caiff pob noddwr gynnig plac personol y bydd y Parc Cenedlaethol yn ei osod ar y iet a noddir.
 • Bydd yr incwm a gynhyrchir gan y cynllun Noddi Iet yn cyfrannu at y gwaith o gynnal a chadw’r Llwybr Arfordir godidog ac ardal ehangach Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
 • Mae’r geiriau canlynol ar gael ar gyfer y placiau:
  - ‘Er cof am……(enw)'
  - ‘Noddwyd gan…..(enw)’
  - ‘Rhoddwyd gan….(enw)’

Os hoffech chi Noddi Iet, lawrlwythwch y ffurflen gais a’i dychwelyd at Nichola Couceiro, Rheolwr Codi Arian, drwy e-bost: nicholac@arfordirpenfro.org.uk.

Neu drwy’r post i:
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro  
Parc Llanion
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6DY

Taliadau
Cewch dalu gyda siec, yn daladwy i ‘Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’ a’i hanfon i’r cyfeiriad uchod. Os nad ydych yn postio’r ffurflen gais, dylid cynnwys nodyn gyda’r sieciau, gan gyfeirio at y cynllun a lleoliad y gât y mae’r unigolyn yn ei noddi.

Gallwch hefyd dalu drwy gerdyn debyd/credyd, drwy ffonio’r Tîm Gwasanaethau i Gwsmeriaid ar 01646 624800.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun ‘Noddi Gât’ cysylltwch â Nichola Couceiro drwy ffonio 01646 624808 neu e-bostio nicholac@arfordirpenfro.org.uk.

Meinciau
Nid oes gennym feinciau ar gael i'w noddi. Ein polisi cyffredinol yw peidio â rhoi gormod o ddodrefn ar ein Llwybr Arfordir a chynnal ei dirwedd hardd a digyffwrdd.