COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio

Cynllunio

Cynllunio (Gwasanaeth Rheoli Datblygu):

Newidiadau i’r gwasanaeth cynllunio yn sgil Covid-19

Mae Covid-19 wedi effeithio ar y ffordd mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn gallu cyflawni ei waith.  Mae’r rhan fwyaf o’n staff yn gweithio gartref erbyn hyn, ac mae’n anodd trefnu cyfarfodydd Pwyllgor er mwyn i Aelodau wneud penderfyniadau ar eitemau heb eu dirprwyo.

Mae hyn yn debygol o arwain at newid yn y gwasanaeth a fydd yn cael ei ddarparu. Rydym am i chi wybod efallai y bydd oedi wrth ymateb i chi wrth i ni addasu i’r arferion gwaith newydd.

Gobeithio eich bod yn deall bod y newidiadau rydym yn delio â nhw yn deillio o ddigwyddiadau nas gwelwyd erioed o’r blaen ledled y byd. Rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd a’ch caredigrwydd wrth i chi gysylltu â ni. Mae’r canlynol yn gywir o 20 Mawrth 2020 ymlaen. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru os bydd unrhyw newidiadau.


  • Rydym yn dal yn prosesu ceisiadau cynllunio ond mae’n bosib y byddwn yn cymryd mwy o amser na’r arfer i wneud penderfyniad. Mae’n bosib y byddwn yn aros am ymateb gan ymgyngoreion, felly mewn rhai achosion gall hyn gymryd mwy na’r cyfnod penderfynu o 8 wythnos.
  • Rydym yn dal yn rhoi cyngor cynllunio dros y ffôn a thros e-bost ond mae ein cyfarfodydd wyneb-yn-wyneb a’r cymorthfeydd cynllunio wedi cael eu gohirio am y tro.
  • Rydym yn gohirio cyfarfodydd safle cyn ymgeisio, ond bydd cyngor ysgrifenedig yn cael ei gynnig o hyd. Ond efallai y bydd oedi wrth ymateb i chi.
  • Ni fydd modd i chi ddod i’n swyddfeydd yn Noc Penfro i siarad â chynllunydd nac unrhyw weithiwr arall yn y gwasanaeth cynllunio. Ond gallwch gysylltu â ni drwy anfon eich ymholiad at DC@pembrokeshirecoast.org.uk neu drefnu sgwrs dros y ffôn.
  • Dylid cyfathrebu dros e-bost, oherwydd efallai y bydd oedi wrth gyfathrebu drwy’r post.

Croeso i dudalennau Cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Yma, gallwch weld rhestr o geisiadau cynllunio a phenderfyniadau  a’u gweld nhw ar fap.  Gallwch hefyd weld Cynllun Datblygu Lleol a chanllawiau cynllunio yr Awdurdod.

Gallwch ddefnyddio Porth Cynllunio’r Deyrnas Unedig hefyd, i baratoi eich cais cynllunio ar-lein a’i gyflwyno.

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn elusen annibynnol sy’n darparu cyngor a chefnogaeth ar holl agweddau cynllunio defnydd tir yng Nghymru.  Ewch i www.cymorthcynlluniocymru.org.uk neu ffoniwch y gwasanaeth llinell gymorth cynllunio ar 02920 625 000 am fwy o wybodaeth.

Dolenni Cyflym:Methu â dod o hyd i’r hyn yr oeddech yn chwilio amdano?  Rhowch glic ar ein: Cwestiynau Cyffredin ar Gynllunio.

Parciau Cenedlaethol – Pam Cynllunio?

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw’r Awdurdod Cynllunio Lleol ar gyfer y Parc Cenedlaethol.  Dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 2004, mae’n gyfrifoldeb statudol ar yr Awdurdod i baratoi Cynllun Datblygu Lleol.  Mabwysiadwyd ein Cynllun yn 2010 ac mae’n ceisio gweithredu Dibenion y Parc Cenedlaethol (gweler isod) a’i ddyletswyddau mewn perthynas â chynllunio defnydd tir a datblygiad.

 

Dibenion y Parc Cenedlaethol: 

Mae Deddf yr Amgylchedd 1995 (fel y'i diwygiwyd) yn nodi dau ddiben statudol i Barciau Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr:

  1. Gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol
  2. Hybu cyfleoedd i’r Cyhoedd ddeall nodweddion arbennig Parciau Cenedlaethol a’u mwynhau

Wrth gyflawni’r dibenion hyn, mae hefyd yn ddyletswydd arnom i:


  • Geisio meithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol o fewn y Parciau Cenedlaethol
  •  

ADRODDIAD BLYNYDDOL AR BERFFORMIAD CYNLLUNIO – 17-18