COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Cyfle olaf i ddweud eich dweud am Gynllun Datblygu Lleol newydd y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ceisio eich barn, ar ôl gwneud newidiadau i’w Gynllun Datblygu Lleol arfaethedig yn dilyn y Sesiynau Gwrandawiadau Archwilio yn ddiweddar.

Gelwir y newidiadau hyn yn Newidiadau Materion yn Codi ac anfonir unrhyw sylwadau a dderbynnir ymlaen at yr Arolygydd i’w hystyried.

Have your say on Matters Arising Changes to the National Park Authority’s new Local Development Plan.
Mynnwch ddweud eich dweud ar Faterion yn Codi - Newidiadau i Gynllun Datblygu Lleol newydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Mae’r dogfennau perthnasol a ffurflen sylwadau ar gael ar wefan Awdurdod y Parc Cenedlaethol: www.arfordirpenfro.cymru/dweudeichdweud ac ar ffurf papur yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi a phrif swyddfa’r Awdurdod yn Noc Penfro.

Mae copïau o’r dogfennau hefyd ar gael i’w harchwilio am ddim ar gyfrifiaduron sydd ar gael yn gyhoeddus mewn llyfrgelloedd lleol yn ystod eu horiau agor arferol.

Dylid anfon sylwadau erbyn 4.30pm ddydd Gwener 13 Mawrth 2020, naill ai drwy e-bost at devplans@pembrokeshirecoast.org.uk neu drwy ysgrifennu at:

Cyfeiriad y Parc
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Parc Llanion
Doc Penfro
SA72 6DY.

I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, anfonwch e-bost at devplans@pembrokeshirecoast.org.uk neu ffoniwch 01646 624800 a gofynnwch am gael siarad â rhywun yn Nhîm Cyfeiriad y Parc sy’n delio â’r Cynllun.

Gyhoeddi 23/01/2020yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion