COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Rhannau prysur o Lwybr Arfordir Penfro wedi'u cau er lles iechyd y cyhoedd

Rheoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru, a osodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 45R o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984:

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020.

Gwneir y Rheoliadau mewn ymateb i’r bygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y cyhoedd o ganlyniad i fynychder a lledaeniad coronafeirws syndrom anadlu acíwt difrifol 2 (SARS-CoV-2) yng Nghymru.

Daeth y rheoliadau i rym am 4pm ar 26 Mawrth 2020.

Mae'r Rheoliadau yn gosod oblygiad, ar Awdurdod y Parc Cenedlaethol i gau rhai llwybrau yn ystod yr argyfwng le mae’n ystyried:

  • (a) eu bod yn debygol o ddenu niferoedd mawr o bobl yn ymgynnull neu’n dod yn agos i’w gilydd, neu
  • (b) bod eu defnydd fel arall yn peri risg uchel i fynychder a lledaeniad haint yn ei ardal â’r coronafeirws.

Gellir gweld rhestr o'r llwybrau cyhoeddus sydd ar gau dros dro yma, neu yn y tabl isod. Cliciwch y ddolen i weld y llwybrau caeedig ar map.

Daw’r Rheoliadau hyn i ben ar 26 Medi 2020, ond mae’n ofynnol i Weinidogion Cymru adolygu’r angen am y cyfyngiadau a osodir gan y Rheoliadau bob 21 o ddiwrnodau. Bydd y llwybrau ar gau nes ei fod o'r farn nad yw cau mwyach yn angenrheidiol i atal, amddiffyn rhag, rheoli neu ddarparu ymateb iechyd cyhoeddus i fynychder neu ymlediad haint yn ei ardal gyda'r coronafeirws.

Felly mae rhannau o Lwybr Arfordir Penfro wedi cael eu cau dros dro er budd iechyd y cyhoedd lle mae'r rhain yn debygol o ymgynnull o bobl, lefelau uchel o ddefnydd a rhannau cul o'r llwybr lle nad yw'n bosibl mabwysiadu mesurau pellhau cymdeithasol personol.

I weld y Map Diffiniol, ewch i wefan Cyngor Sir Benfro.

Cymuned

Disgrifiad y lleoliad

Rhif Map Diffiniol

Nanhyfer

Bae Ceibwr, Trewyddel i'r gogledd

PP68/3

 

Bae Ceibwr, Trewyddel i'r de

PP68/16

 

Traeth Mawr, Trefdraeth/Clwb Golff i'r gogledd

PP71/69

 

Pont Haearn Trefdraeth i'r gogledd, Clwb Golff Trefdraeth i'r de

PP71/44

Trefdraeth

Maes Parcio Parrog Trefdraeth i'r gorllewin

PP72/18

Dinas

Bryn Soar, Cwm-yr Eglwys Soar Hill i Aberfforest

PP16/4

 

Cwm-yr Eglwys o amglych Ynys Dinas

PP16/46

 

Cwm-yr Eglwys i Bwllgwaelod

PP16/45

 

Pwllgwaelod i'r de

PP16/38

Abergwaun a Wdig

Caer Abergwaun i'r gogledd-dwyrain tuag at Ddinas

PP19/59

 

Diwedd ffordd Harbour Village i'r gogledd tuag at Bencaer

PP19/75

Pencaer

Maes Parcio Pen Caer i'r dwyrain tuag at Wdig

PP54/65

 

Maes Parcio Pen Caer i'r de-orllewin

PP54/66

 

Maes Parcio Pwll Deri i'r gogledd tuag at Bencaer

PP54/8

 

Maes Parcio Pwll Deri i'r de

PP54/67

Mathry

Abercastell i'r gogledd

PP63/2

 

Abercastell i'r de

PP63/1

Llanrhian

Trefin i'r gogledd

PP50/26

 

Trefin i'r de

PP50/25

 

Porthgain i'r dwyrain tuag at Drefin

PP50/24

 

Porthgain o'r llwybr sy'n dechrau o Ffordd Llanrhian i'r gogledd-orllewin drwy Jacks House

PP50/51

 

Porthgain i'r gorllewin tuag at Abereiddi

PP50/4

 

Abereiddi i'r gogledd

PP50/52

Tyddewi a Chlos yr Eglwys Gadeiriol

Abereiddy i'r de tuag at Porth Mawr

PP86/104

 

Porth Mawr i'r gogledd

PP86/61

 

Porth Mawr i'r de

PP86/167

 

Porthstinan i'r gogledd

PP86/43

 

Porthstinan i'r de

PP86/42

 

Porthclais I'r de-orllewin

PP86/30

 

Rhwng Porth Clais a St Nons

PP86/29

 

Rhwng St Nons a Chaerfai

PP86/18

 

Caerfai i'r dwyrain tuag at Solfach

PP86/17

Solfach

I'r gorllewin o Solfach y tu hwnt i St Brides View

PP102/20

 

I'r gorllewin o Solfach y tu hwnt i Fort Road

PP102/45

 

Trinity Quay tu hwnt i'r clwb cychod i Fort Road

PP102/14

 

Maes Parcio Harbwr Solfach tuag at y Gribyn (De)

PP102/7

Brawdy

I'r gogledd o Niwgwl

PP5/42

Nolton a'r Garn

I'r de o Niwgwl

PP80/319

 

Nolton Haven i'r gogledd

PP80/35

 

Druidston Haven I'r gogledd a Nolton Haven i'r de

PP74/9

 

Druidston Haven i'r de

PP74/12

The Havens

Aberllydan i'r gogledd

PP26/5

 

Little Haven - grisiau o'r Point i'r de

PP94/7

Marloes a Sain Ffraid

Bae Sain Ffraid i'r dwyrain tuag at Little Haven

PP85/12

 

Bae Sain Ffraid i'r gorllewin tuag at Marloes

PP85/13

 

Mynediad i draeth Musselwick, Marloes

PP62/1

 

Martins Haven i'r dwyrain

PP62/28

 

Martins Haven i'r de

PP62/29

 

Traeth Marloes i'r gogledd

PP62/21

 

Traeth Marloes i'r de

PP62/16

Dale

O 'the Gann' tuag at Lanisan-yn-Rhos

PP15/24

Llanisan-yn-Rhos

Sandyhaven (Fferm Skerryback) i'r de

PP91/28

Herbrandston

O safle carafanau Sandy Haven i'r dwyrain

PP31/11

Aberdaugleddau

i'r gorllewin o ddiwedd ffordd Gelliswick

PP65/45

Angle

Point House Road i'r gogledd y tu hwnt i'r tafarn

SP2/8

 

Bae Gorllewin Angle Bay i'r gogledd

SP2/1

 

Bae Gorllewin Angle Bay i'r de

SP2/15

 

Freshwater West i'r gogledd

SP2/13

Ystagbwll

St Govans i'r dwyrain

SP4/13

 

Grisiau mynediad i draeth Broadhaven South

SP4/9,

 

Broadhaven South i'r de

SP4/10

 

Cei Ystagbwll i'r gogledd a'r de

SP40/7

 

Freshwater East i'r gorllewin

SP40/5

Llandyfái

Freshwater East i'r dwyrain

SP17/10

Maenorbŷr

Dwyrain a gorllewin traeth Maenorbŷr

SP23/25

Tref Dinbych-y-pysgod

Gorsaf Trên Penalun i'r traeth

SP46/24

 

Pwynt Giltar, i'r gorllewin tuag at draeth y de

SP46/28

 

i'r gogledd o Ddinbych-y-pysgod tuag at Waterwynch

SP46/4

St Mary Out Liberty

i'r de o ddiwedd The Glen Road, Saundersfoot

SP43/12

Saundersfoot

Twnnel y Strand Tunnel, Saundersfoot trwy Coppet Hall i Wisemans Bridge

SP42/38

Llanrath

Pen gorllewin Lanrath, grisiau tu ôl i'r toiledau

SP1/30

Gyhoeddi 24/03/2020yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion