I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Dysgu Am » Gwybodaeth ac Adnoddau » Cynaliadwyedd » Newid yn yr Hinsawdd

Newid yn yr Hinsawdd - O safbwynt Sir Benfro

Mae newid yn yr hinsawdd yn broses naturiol. Mae hinsawdd y byd wedi newid droeon dros miliynau o flynyddoedd, gan gynhesu ac oeri’r blaned. Mae’r newid hwn yn un araf iawn, ac, oherwydd hynny, mae’r blaned, a’r bywyd arni, yn gallu addasu.

Ond, mae newid mewn hinsawdd yn y newyddion heddiw am fod cyflymder y newid wedi cynyddu. Mae newidiadau’n cael eu mesur mewn degawdau a blynyddoedd, nid miliynau o flynyddoedd. Mae’r cyflymder hyn yn bwysig, ac mae gwyddonwyr yn credu mai pobl sy’n gyfrifol amdano.

Bae Caerfai yn ystod Storom Ophelia.
Bae Caerfai yn ystod Storom Ophelia yn 2017.

Sut mae’r busnes ‘hinsawdd’ yma’n gweithio?
Mae hinsawdd y Ddaear yn system ryngweithiol sy'n gynnwys llawer o wahanol gydrannau, ond mae'n cael ei yrru gan yr haul. Mae’n cynhesu’r Ddaear. Caiff y rhan fwyaf o’r gwres yna ei adlewyrchu yn ôl i’r gorfod, ond mae peth ohono’n cael ei ddal gan nwyon yn yr atmosffer ac yn gyrru systemau tywydd y Ddaear. Cynhyrchir y nwyon yn yr atmosffer gan fywyd ar y Ddaear. Os yw cyfanswm y nwyon yn newid, neu’r cyfuniad o nwyon, yna mae’r hinsawdd yn gallu newid. Mae’n gallu mynd yn fwy oer neu’n fwy cynnes, yn fwy gwlyb neu’n fwy sych. Ac mae newid yn yr hinsawdd yn gallu newid y tywydd yr ydyn ni’n ei gael.

Beth allwn ni ei ddisgwyl yn Sir Benfro?

Nid oes unrhyw un yn gallu dweud beth yn union sy’n mynd i ddigwydd wrth i’r hinsawdd newid, ond dyma rai pethau a allai newid:


  • Y tywydd. Os yw’r hinsawdd yn cynhesu, mae’r atmosffer yn gallu dal mwy o ddŵr. Fe allai hyn olygu mwy o law, a mwy o law trwm iawn.
  • Tymhorau’n newid. Efallai y bydd gaeafau’n dod yn fwy cynnes a gwlyb, a’r hafau’n fwy gwlyb. Efallai y bydd y gwanwyn yn dechrau mor gynnar â Chwefror.
  • Tywydd gwaeth. Efallai y gwelwn ni stormydd cryfach, mwy ffyrnig o’r Iwerydd, nid dim ond yn ystod y gaeaf.
  • Bywyd gwyllt. Nid yw creaduriaid yn gallu newid yn gyflym. Efallai na fydd rhai rhywogaethau’n gallu ymdopi gyda thywydd cynhesach. Efallai na fydd creaduriaid eraill sy’n mudo i Sir Benfro yn gallu dod o hyd i unrhyw fwyd pan fyddan nhw’n cyrraedd, ac efallai na fyddan nhw’n gallu magu eu rhai bach.
  • Ffermio. Mae hafau gwlyb yn newyddion drwg i gnydau.
  • Aberoedd. Fe fydd mwy o stormydd yn golygu y bydd y mwd yn yr aberoedd yn cael ei olchi i ffwrdd, neu efallai y bydd llifogydd yn dod â mwy o fwd i’r aberoedd. Fe fydd hyn yn effeithio ar bobl sy’n defnyddio’r ddyfrffordd neu fywyd gwyllt.
  • Twristiaeth. A fydd pobl eisiau ymweld â Sir Benfro os yw’n hafau’n dod yn fwy gwlyb a stormus?

Efallai nad yw’r newidiadau hyn yn ymddangos yn rhai pwysig, ond dychmygwch sut allai hyn effeithio ar y man ble rydych chi’n byw. Mae Dinbych-y-pysgod yn gyrchfan boblogaidd yn y Parc Cenedlaethol. A fydd pobl eisiau ymweld os yw’r hafau’n oerach ac yn wlypach. Sut fydd hyn yn effeithio ar westai, meysydd carafannau neu hyd yn oed gwerthwyr hufen iâ?