I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Y Cynllun Datblygu Lleol 1 » Canllawiau Cynllunio Atodol

Canllawiau Cynllunio Atodol

Mae nodiadau canllaw, briffiadau a chanllawiau atodol eraill yn gerrig camu rhwng polisïau’r Parc Cenedlaethol a cheisiadau cynllunio.

Dim ond y polisïau yn y cynllun datblygu sydd â statws arbennig wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio (h.y. at ddibenion gwneud unrhyw benderfyniad o dan y Deddfau Cynllunio, rhaid gwneud y penderfyniad yn unol â’r Cynllun oni bai fod ystyriaethau o bwys yn nodi fel arall), ond gellir ystyried y Canllawiau Cynllunio Atodol fel ystyriaeth gynllunio o bwys. Wrth wneud penderfyniadau ar faterion a ddaw gerbron, bydd Llywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi cryn bwys ar ganllawiau cynllunio atodol a gymeradwywyd sydd wedi deillio o’r dulliau a nodwyd mewn polisi cenedlaethol ar baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol, ac sydd wedi’u paratoi yn gyson â’r dulliau hynny.   Mewn geiriau syml, mae gofynion y ddeddfwriaeth yn golygu bod angen cymryd y canlynol i ystyriaeth wrth ystyried cynnig:

• A yw’r cynnig yn bodloni gofynion polisïau o fewn y Cynllun Datblygu; a

• Phwyso a mesur yr holl ystyriaethau cynllunio eraill i weld a ydynt yn troi’r fantol yn erbyn casgliadau’r Cynllun Datblygu.¹


¹  Tudalen 27 http://www.wlga.gov.uk/publications-and-consultation-responses-imp/planning-handbook-a-guide-for-local-authority-members/

Paratowyd y Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol wedi mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ym mis Medi 2010:Adroddiad ar yr Ymgynghoriadau ar gyfer y Canllawiau Cynllunio Atodol uchod

Adroddiad ar yr Ymgynghoriadau ar Rhwymedigaethau Cynllunio Medi 2016Adroddiad ar yr Ymgynghoriadau ar gyfer y Canllawiau Cynllunio Atodol uchodAdroddiad ar yr Ymgynhgoriadau ar gyfer y Canllawiau Cynllunio Atodol uchod

Adroddiad ar yr Ymgynhgoriadau ar Safleoedd Geoamrywiaeth Pwysig Rhanbarthol

Adroddiad ar yr Ymgynghoriadau ar gyfer y Canllawiau Cynllunio Atodol uchod.


  • Dogfen Cydganllawiau Cynllunio Atodol - Galluogi Datblygiad Cynaliadwy ym Mharciau Cenedlaethol Cymru

Adroddiad ar yr Ymgynghoriadau ar gyfer y Canllawiau Cynllunio Atodol uchod.

Mae yna ymgynghoriad cyhoeddus ar nodiadau canllaw yn ystod y broses o'u paratoi.

Tynnwyd Canllawiau Cynllunio Atodol yr Awdurdod ar Ddilysu yn ôl o ganlyniad i gyngor newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Tynnwyd Canllawiau Cynllunio Atodol yr Awdurdod ar Estyniadau i Adeiladau  (Effeithlonrwydd Ynni) yn ôl hefyd  (1 Medi 2012) oherwydd canlyniadau monitro'u gweithrediad.

Gellir dod o hyd i Ddatganiadau Ardaloedd Cadwraeth yma.

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi cyhoeddi rhestr o goed a llwyni brodorol y Parc Cenedlaethol.