I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Ffurflenni Cais

Ffurflenni Cais

Mae deddfwriaeth cynllunio yn ymdrin â sawl math gwahanol o ddatblygiad y mae angen cymeradwyaeth ffurfiol ar ei gyfer. Mae amrywiaeth o fathau o geisiadau a ffurflenni cais ar gael (h.y. deiliaid tai, Llawn, Hysbysebion, Adeilad rhestredig).

Cewch wneud eich cais ar-lein drwy’r Porth Cynllunio neu drwy'r post gan ddefnyddio’r ffurflenni cais perthnasol. Er mwyn cael atynt yn hawdd, dangosir y rhain drwy ddilyn y dolenni perthnasol ar ochr chwith y dudalen hon.

Planning Portal Logo

Cyngor Cyn Gwneud Cais
Cyn cyflwyno cais cynllunio ffurfiol, cewch ofyn i’r Tîm Rheoli Datblygu am farn anffurfiol am y gwaith rydych yn dymuno’i wneud. Mae trafodaethau fel hyn yn cael eu hannog gan eu bod yn aml yn cyflymu’r broses ymgeisio, yn annog ac yn cefnogi cynlluniau da ac yn helpu i gadw’ch costau chi yn isel. Cewch lawrlwytho’r Ffurflenni Cyn Gwneud Cais drwy’r adran Cyngor ar Gynllunio.

Gwybodaeth ategol
Gyda’ch cais, bydd angen i chi ddarparu'r holl wybodaeth ategol ofynnol er mwyn ei wneud yn gais 'dilys’. Bydd hyn yn cynnwys y ffurflen gais wedi’i llenwi, y ffi gynllunio ofynnol a lluniadau/cynlluniau i raddfa fetrig a gydnabyddir a gwybodaeth sy’n berthnasol i’r cais. I gael rhagor o wybodaeth am y lefel a’r math o wybodaeth a fydd yn ofynnol ar gyfer eich cais, darllenwch Gylchlythyr 002/12 Llywodraeth Cymru.

Ffioedd Ymgeisio a Ffioedd Cyn Ymgeisio
Mae ffioedd ar gyfer ceisiadau cynllunio yn cael eu pennu ar lefel genedlaethol gan Lywodraeth Cymru a chafwyd 15% o gynnydd yn y ffioedd hyn ar 1 Hydref 2015 dan Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) 2015.

Cyflwynwyd ffioedd ar gyfer gwasanaethau cyn ymgeisio ar lefel genedlaethol gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2016.

Er mwyn cyfrifo’r ffi gywir, cyfeiriwch at y Cyfrifiannell Ffioedd neu’r Dalenni Ffioedd perthnasol isod:

Cyfrifiannell Ffioedd Ceisiadau Cynllunio

Dalen Ffioedd Ceisiadau Cynllunio (Hydref 2015)

Dalen Ffioedd Cyn Ymgeisio (Mawrth 2016)

Fel dull cyfeirio hawdd, y canlynol yw’r mathau cyffredin o geisiadau y byddwn yn ymdrin â nhw a’r ffi gynllunio ategol ofynnol:

Ceisiadau Deiliaid Tai

£190

Cais Deiliad Tŷ am Ddiwygiadau Ansylweddol

£30

Ffi Deiliad tŷ i Ddiddymu Amodau

£30

Anheddau Newydd (hyd at a chan gynnwys 50 annedd)

£380

Newid defnydd Adeilad neu Dir

£380

Codi adeiladau (ar gyfer amaethyddiaeth) (dim mwy na 465 metr ciwbig)

£70

Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon - ar gyfer Gweithgaredd neu Ddefnydd Presennol

Fel yr un llawn

Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon - ar gyfer Gweithgaredd neu Ddefnydd Arfaethedig

Hanner y ffi arferol

Cais am Hysbyseb (ar gyfer arwyddion busnes neu arwyddion cyfeirio ymlaen llaw)

£100

Pob hysbyseb arall

£380

Cais am Ddiwygiad Ansylweddol

£95

Diddymu Amod

£95