I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Apelau Cynllunio

Apelau Cynllunio

Rhaid i apelau gael eu gwneud o fewn chwe mis i ddyddiad y penderfyniad, ac eithrio apelau ar hysbysebion sy'n gorfod cael eu gwneud o fewn mis i'r penderfyniad.

Dim ond y sawl a wnaeth y cais (neu rywun sy'n gweithredu fel Asiant iddyn nhw) sy'n cael cyflwyno apêl. Yr enw ar y person yma fel rheol yw'r APELYDD.

Mae apelau'n cael eu gwneud yn erbyn penderfyniadau yr Awdurdod Cynllunio Lleol neu'r ACLl.

Mae apelau'n cael eu hystyried gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Yng Nghymru, mae apelau'n cael eu cyfeirio at Lywodraeth Cymru. Maen nhw'n ystyried apelau drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg.

  Ffurflenni Apelio

Gall apelau gael eu gwneud am sawl rheswm:


 • bod caniatâd cynllunio wedi'i wrthod
 • bod caniatâd cynllunio wedi'i roi o dan amodau rydych chi'n eu gwrthwynebu     
 • bod manylion y gofynnwyd amdanyn nhw mewn caniatâd amlinellol blaenorol wedi'u gwrthod
 • bod manylion y gofynnwyd amdanyn nhw mewn caniatâd amlinellol blaenorol wedi'u cymeradwyo o dan amodau rydych chi'n eu gwrthwynebu
 • bod unrhyw fater arall y gofynnwyd amdano drwy gyfrwng amod ar ganiatâd blaenorol (heblaw'r uchod) wedi'i wrthod
 • bod yr Awdurdod Cynllunio wedi methu penderfynu ar y cais o fewn y cyfnod priodol (wyth wythnos fel arfer)  

Gan amlaf, mae Arolygydd yn cael ei benodi a fydd yn ystyried barn pawb ac yn gwneud penderfynaid annibynnol ar y mater.  Mae'r Arolygydd yn cael gwneud y canlynol:


 • dileu amodau
 • gwrth-droi'r penderfyniad i wrthod y cais 

Wrth wneud hynny, mae hefyd yn cael:


 • ychwanegu amodau
 • dyfarnu costau i'r Apelydd neu'r ACLl os dangosir nad oedd angen yr apêl

GWNEUD APÊL

 I wneud apêl, mae'n rhaid ichi sicrhau'r ffurflenni angenrheidiol oddi wrth yr Arolygiaeth Gynllunio.  Mae'r rhain ar gael  drwy ysgrifennu at   

                                  Yr Arolygiaeth Gynllunio
                                   Adeiladau'r Goron
                                   Parc Cathays
                                   Caerdydd   CF10 3NQ

 Rhif ffôn:                  029 2082 3866

 drwy ddilyn y ddolen isod

Gallwch ddewis cael ymdrin â'ch apêl mewn un o dair ffordd


 • drwy Sylwadau Ysgrifenedig
 • drwy Wrandawiad Anffurfiol
 • drwy Ymchwiliad Cyhoeddus.