I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Blog

Blog

Blog

Bywyd gwyllt ar ddiwedd y gaeaf

..

 Mwy »

National Park Nature Diary
A gyhoeddwyd 25/02/2019

Mwynhewch daith gerdded i'r pwynt uchaf yn y Parc!

Mae’r daith gerdded yma o gwmpas Rosebush a chopa Foel Cwmcerwyn yn cynnig cyfle gwych i losgi calorïau ychwanegol Ŵyl y Nadolig i ffwrdd, neu fel esgus i fynd allan o'r tŷ. Mae hwn yn daith o 4.8 milltir o hyd, wedi'i nodweddu gan draciau coedwig, rhostir agored, caeau a da byw...

 Mwy »

Taith y Mis
A gyhoeddwyd 21/12/2018

Maes Castellmartin: Niferoedd iach o forloi bach

Y parcmon Lynne Houlston yn datgelu bod nifer y morloi bach sy’n cael eu geni yn y baeau a’r cildraethau ar Faes Tanio’r Weinyddiaeth Amddiffyn yng Nghastellmartin wedi cynyddu yn ystod y 15 mlynedd diwethaf.  Dechreuais gyfrif y morloi bach ar Faes Tanio Castellmartin 15 mlynedd yn ôl...

 Mwy »

Blog y Parcmyn
A gyhoeddwyd 17/12/2018

Tylluanod gwynion yn cael eu dal ar gamera

Y Parcmon Lynne Houlston yn esbonio’r ffyrdd gwahanol mae wedi bod yn monitro tylluanod gwynion ar Faes Tanio Castellmartin am dros ddegawd. Ym mis Ionawr 2018, gosodais gamera synhwyro symudiad mewn ffermdy adfeiliedig ar Faes Tanio Castellmartin i weld a oedd tylluanod gwynion yn defnyddio’r lleoliad hwn fel safle nythu neu fridio.  Rydw i newydd fod yn edrych drwy’r 5,000 a mwy o luniau a dynnwyd gan y camera rhwng yr adeg honno a diwedd Medi ac ymhlith yr holl luniau aneglur a’r delweddau gwag, rydw i wedi dod o hyd i hwn o fis Gorffennaf! Y tylluanod gwynion a gafodd eu dal ar gamera synhwyro symudiad. Rydw i wedi bod yn gweithio ym Mhrifysgol Abertawe i fonitro tylluanod gwynion ar y Maes Tanio am dros ddeng mlynedd, fwy neu lai.  Dechreuais weithio gyda’r brifysgol yn 2006 pan ofynnwyd i mi gasglu ac anfon pelenni’r dylluan wen i’r myfyrwyr eu dadansoddi...

 Mwy »

Blog y Parcmyn
A gyhoeddwyd 02/11/2018

Helpu cadwraeth ystlumod yng Nghymru

Cyfle i ddysgu mwy am brosiect peilot cyffrous Deall Ecosystemau, sy'n chwilio am wyddonwyr dinasyddion i ddarganfod ystlumod yn eu hardal leol. Mae ystlumod yn rhan hanfodol o’n ecosystem, ac yn chwarae rôl hollbwysig drwy gadw rheolaeth ar bryfed y nos fel mosgitos, chwiwiaid, hirheglod a gwyfynod...

 Mwy »

Blog Bioamrywiaeth
A gyhoeddwyd 02/10/2018

Dilyn llwybr llai cyfarwydd ar Lwybr yr Arfordir

Yn ddiweddar gwnaeth Rheolwr Warden Ardal y Gogledd, Geraint Harries dianc ei milltir sgwâr i archwilio rhan wahanol o Lwybr Arfordir Penfro. Fe gefais i benwythnos pleserus iawn yn ddiweddar pan ddaeth dau ffrind i mi o'r brifysgol draw i aros...

 Mwy »

Blog Warden y Parc
A gyhoeddwyd 26/09/2018

Dolydd gwair, gloÿnnod byw a briwio rhedyn

Julie Garlick Swyddog Cadwraeth yn datgelu beth y mae wedi’i weld o gwmpas y Parc Cenedlaethol yng Ngorffennaf. I mi, mae Gorffennaf yn gyfystyr â dolydd gwair...

 Mwy »

National Park Nature Diary
A gyhoeddwyd 03/08/2018

Mynediad Hawdd a Golygfeydd Gwych Haroldston Chins

..

 Mwy »

Taith y Mis
A gyhoeddwyd 13/07/2018

Gwerthfawrogiad newydd am Wardeniaid y Parc

Tra oedd ei dîm yn brysur yn torri llystyfiant ar hyd Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro, aeth Geraint Harries, Rheolwr Wardeniaid y Gogledd, ati i helpu drwy drwsio ffens – gwaith yr oedd wedi disgwyl iddo fod yn rhwydd...

 Mwy »

Blog Warden y Parc
A gyhoeddwyd 25/06/2018

Dysgwch am y prosiect peilot Cysylltiadau Naturiol

Mae Sarah Mellor, Swyddog Bioamrywiaeth yn Awdurdod y Parc yn edrych yn ôl ar y prosiect peilot, Cysylltiadau Naturiol, a oedd yn gweithio gyda busnesau lleol i chwilio am gyfleoedd er mwyn gwella bioamrywiaeth ar eu tir. Rydw i newydd orffen yr adroddiad prosiect ar ein prosiect peilot Cysylltiadau Naturiol, yr ydym wedi bod yn gweithio arno yn ystod y flwyddyn a hanner ddiwethaf, diolch i gyllid gan Gronfa Datblygu Cynaliadwy Awdurdod y Parc. Mae rhan fwyaf o’r Parc Cenedlaethol yn eiddo preifat ac felly rydym yn treulio llawer o amser yn y Tîm Rheoli Cadwraeth Tir yn gweithio gyda thirfeddianwyr yn cynnwys ffermwyr, tyddynwyr a grwpiau cymunedol i’w helpu nhw i wella eu tir ar gyfer bywyd gwyllt. Roedd y prosiect Cysylltiadau Naturiol yn anelu at edrych ar gyfleoedd newydd i weithio gyda busnesau twristiaeth o gwmpas y parc...

 Mwy »

Blog Bioamrywiaeth
A gyhoeddwyd 19/06/2018

 1 to 10 of 74 Next Last