COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Map o'r Wefan

Map o'r Wefan

Tudalen Disgrifiad Tagiau (Holl)
TGAU, Lefel-A a Bagloriaeth Cymru Mae Bagloriaeth Cymru'n gymhwyster i fyfyrwyr yng Nghymru rhwng 14 i 19 mlwydd oed. Lawrlwythwch adnodda ar gyfer Bagloriaeth Cymru. bagloriaeth, cymru, cbac, lawrlwytho, adnoddau, lefel, uwch, adnoddau, tgau,

1.1 Ardaloedd, lleoliadau, llwybrau a gweithgaredd Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn croesawu digwyddiadau sy'n gwneud i bobl fod yn egnïol, sy’n helpu pobl i ddeall a mwynhau nodweddion arbennig y Parc Cenedlaethol, ac sy’n cyfrannu at gynaliadwyedd economaidd a chymdeithasol yr ardal. ardaloedd, lleoliadau, llwybrau, gweithgareddau,

1.2 Trafod cynigion Mae tirfeddianwyr yn gwerthfawrogi trafodaethau cynnar am ddigwyddiadau, a gallant fod o gymorth sylweddol i’r trefnwyr drwy fanteisio ar eu cyfoeth o wybodaeth a phrofiad. Mae angen i drefnwyr digwyddiadau ganiatáu digon o amser ar gyfer cysylltu â'r holl bartïon sydd â diddordeb. Mae ymgysylltu a chyfathrebu yn gynnar yn allweddol i unrhyw ddigwyddiad llwyddiannus. tirfeddianwyr, cynigion,

1.3 Amseru i’w ystyried Mae amrywiaeth o weithgareddau rheoli tir sy'n digwydd bob tymor y dylid eu hystyried, megis lloia, ŵyna, cynaeafu cnydau, silwair neu gywain gwair. Mae bob amser yn well trafod amseriad digwyddiadau gyda pherchennog y tir. amseru, tymorau, lloia, perchenog, bridio, adar, morloi,

1.4 Ystyried digwyddiadau eraill Elfen arall y mae angen ei hystyried yw a oes digwyddiadau eraill yn cael eu cynnal ar yr un diwrnod, a’r effaith all hynny ei gael ar y cyfranogwyr, gwylwyr, tirfeddianwyr, defnyddwyr eraill, darparwyr llety, y llefydd parcio sydd ar gael, traffig ac unrhyw wasanaeth cysylltiedig arall. canllawiau, digwyddiadau, gweithgaredd, egnïol, perchennog,

1.5 Cael caniatâd y tirberchennog Dylech bob amser gysylltu â pherchennog y tir lle bwriedir cynnal eich digwyddiad. Efallai na fydd angen i chi bob amser gael caniatâd pob tirfeddiannwr (er enghraifft, os ydych yn cynnal gweithgaredd cerdded ar hyd llwybr cyhoeddus). Rhestrir isod rai o'r sefyllfaoedd lle mae'n rhaid i chi gael caniatâd y tirfeddiannwr. caniatâd, tirberchennog, soddga,

1.6 Penderfynu ai cynnal y digwyddiad neu beidio Ar ôl cymryd i ystyriaeth ardaloedd, lleoliadau, llwybrau a gweithgareddau priodol, gan drafod y cynigion gyda thirfeddianwyr, yr amseru, digwyddiadau eraill ac, os oes angen caniatâd, mae nawr yn amser da i bwyso a mesur eich cynlluniau a gwneud penderfyniad i symud ymlaen i gam dau neu i newid eich cynlluniau. canllawiau, digwyddiadau, gweithgaredd, egnïol, awyr, agored,

2.1 Paratoi Cynllun Digwyddiad Unwaith y penderfynwyd y bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal, gall y cyfnod cynllunio a gweithredu ddechrau. Mae llawer o drefnwyr digwyddiadau yn defnyddio Cynllun Digwyddiad sy'n ffordd ddefnyddiol iawn o gadarnhau bod yr holl bryderon wedi cael eu hystyried a bod pawb sy'n gysylltiedig â’r digwyddiad yn deall beth yn union yw eu rôl a’u cyfrifoldebau. cynllun, digwyddiad, awyr, agored, canllawiau, drefnwyr, gweithgaredd,

2.2 Iechyd a Diogelwch Rhan hanfodol o gynllunio unrhyw ddigwyddiad yw ystyried pob agwedd ar iechyd a diogelwch. Mae hyn yn cynnwys pobl sy'n cymryd rhan a phobl fydd, neu a allai, gael eu heffeithio gan y digwyddiad. iechyd, diogelwch, digwyddiad, awyr, agored, yswiriant,

2.3 A oes angen cael cymeradwyaeth bellach? Bydd y math o ddigwyddiad, ei faint a’i leoliad yn dylanwadu ar pa gyrff a mudiadau y mae angen i chi gysylltu â hwy. Mewn rhai achosion, bydd angen cymeradwyaeth neu drwyddedu gan asiantaethau cyhoeddus megis Cyngor Sir Penfro neu Gyfoeth Naturiol Cymru. cymeradwyaeth, bellach, awyr, agored, digwyddiad, cyngor, canllaw,

2.4 Hysbysu’r rhanddeiliaid/hyrwyddo’r digwyddiad Unwaith y bydd perchennog y tir wedi rhoi cymeradwyaeth, gall hyrwyddo’r digwyddiad ymhell ymlaen llaw helpu i godi proffil y digwyddiad ac annog y gymuned i gefnogi a chymryd rhan. hyrwyddo’r, digwyddiad, hysbysu’r, rhanddeiliaid, canllaw, digwyddiad, awyr, agored,

2.5 Gwneud y mwyaf o’r buddiannau Mae'r Awdurdod yn awyddus i annog pobl i ddefnyddio'r Parc Cenedlaethol fel lle i'w helpu i fabwysiadu ffordd o fyw sy'n cynnwys ymarfer corff yn rheolaidd ac yn gymedrol. Gall hyn fod o fudd enfawr i iechyd unigolyn, ac rydym yn annog digwyddiadau sy'n apelio at bawb yn y gymdeithas. cefnogi’r, economi, leol, gwneud, mwyaf, buddiannau, trafnidiaeth, gynaliadwy,

2.6 Briffio’r cyfranogwyr Nawr bod gennych Gynllun Digwyddiad a drefnwyd yn dda, mae'n bwysig bod y cyfranogwyr yn gyfarwydd â’r wybodaeth sy'n berthnasol iddynt hwy mewn da bryd. cyfranogwyr, gynllun, digwyddiad, codau, ymddygiad,

2.7 Briffio pob parti perthnasol arall Mae'n arfer da i rannu gwybodaeth eich cynllun digwyddiad gyda'r holl bartïon perthnasol yn fuan cyn y digwyddiad er mwyn sicrhau bod pawb yn deall yn union beth yw eu cyfrifoldebau, yr amseriadau ac effeithiau posibl y digwyddiad. briffio, parti, perthnasol, arall,

2.8 Cynnal y digwyddiad Cynnal y digwyddiad. Ar ôl i chi cynnal y digwyddiad ddilynwch y camau yn Gam tri: Adfer ac adolygu. cynnal, digwyddiad, canllawiau, digwyddiad, awyr, agored,

3.1 Ar ôl y digwyddiad Pan fydd y cyfranogwr diwethaf wedi croesi'r llinell derfyn nid yw'r gwaith ar ben. Mae tacluso cyn gynted â phosibl ar ôl y digwyddiad yn hanfodol. Dylai trefnwyr digwyddiadau sicrhau bod yr holl sbwriel yn cael ei glirio, ei ailgylchu lle bo hynny'n bosibl, a bod arwyddion ac unrhyw seilwaith arall dros dro yn cael eu symud oddi yno. digwyddiad, ailgylchu, tacluso, sbwriel, adfer,

3.2 Gair o ddiolch Mae'n rhyfeddol gymaint y mae dangos gwerthfawrogiad i bawb fu’n gysylltiedig â’r digwyddiad ac a effeithiwyd gan y digwyddiad yn gallu ei olygu i bobl. canllawiau, digwyddiad, awyr, agored, egniol,

3.3 Adolygu Mae'n arfer da i gael adborth gan y cyfranogwyr a'r holl grwpiau y gellid fod wedi’u heffeithio, ar ôl i’r gwaith adfer gael ei gwblhau ond yn ddigon buan fel bod pawb yn cofio prif elfennau'r diwrnod. adolygu, adborth, digwyddiadau, awyr, agored, egniol, canllawiau,

Adar Gwyllt Cipolwg ar yr adar sy’n ymweld â Bosherston dros y gaeaf hwyaden, lygad-aur, corhwyad, gwyach, hwyaden, hwyaid, gwyddau, bosherston,

Adar sy’n Ymweld dros y Gaeaf Golwg ar yr adar sy’n dewis treulio’r gaeaf yn Sir Benfro rhydwyr, sogiar, coch, adain, cornicyll, aderyn, hwyaden, lygad-aur,

Adar sy’n Ymweld o Ddwyrain Ewrop Cipolwg ar yr adar llai sy’n ymweld â Sir Benfro sogiar, coch, adain, mudwyr, gaeaf,

Adar Tymhorol y Môr Golwg ar yr amrywiaeth o adar sy’n teithio i Sir Benfro bob blwyddyn adar, cytref, nythu, bridio, mulfran, manaw, gwalch, penwaig, heligog,

Adborth Ynghylch Digwyddiadau Cyfle i chi ddweud eich dweud ar ddigwyddiad fuoch chi ynddo adborth, digwyddiadau, gweithgareddau,

Adeiladu Dechreuwyd y gwaith adeiladu yn 2007 ac agorodd y canolfan ei ddrysau yng Ngorffennaf 2008. adeiladu,

Adroddiad Adolygiad y CDLl Ymgynghoriad ar Adolygiad y Cynllun Datblygu Lleol adolygiad, cdll, adroddiad, adolygiad, cynllun, datblygu, lleol,

Adroddiad ar yr Asesiad Ynni Adnewyddadwy Adroddiad ar yr Asesiad Ynni Adnewyddadwy tystiolaeth, gefndir, cynllun, datblygu, lleol, ynni, adnewyddadwy,

Adroddiad Cwmpasu'r Arfarniad o Gynaliadwyedd tudalen ymgynghori ar gyfer Adroddiad Cwmpasu'r AoG cdll, adolygiad,

Adroddiad Monitro Blynyddol Adroddiadau Monitro Blynyddol ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol cdll, adroddiadau, monitro, blynyddol, gyfer, cynllun, datblygu, lleol,

Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol adroddiad, ymgynghori, cychwynnol,

Adroddiad yr Arolygydd Adroddiad yr Arolygydd adroddiad, arolygydd,

Adroddiad yr Ymgynghori ar y CDL 2 Adroddiad Cyflwyniad ar yr Ymgynghori ar y Cynllun Datblygu Lleol 2 adroddiad, cyflwyniad, ymgynghori, cynllun, datblygu, lleol,

Aelodau Awdurdod y Parc Cenedlaethol Mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 18 Aelod, 12 ohonynt yn cael eu henwebu gan Gyngor Sir Penfro, a’r 6 Aelod arall yn cael eu penodi - yn dilyn proses gyfweld - gan Lywodraeth Cymru. aelodau, pwyllgor, ymddygiad, aelodau, cynllunio, lwfansau, arfer, penderfyniadau, cynghorydd,

Afonydd ac Aberoedd yn y Parc Cenedlaethol Yma yn Sir Benfro, mae yna amrywiaeth wych o afonydd, o ysblander y Cleddau Ddu a'r Cleddau Wen i'r nentydd lleiaf sy'n byrlymu ar draws llethrau Bryniau'r Preseli. afonydd, aberoedd, teifi, daugleddau, cleddau, lawrenni, solfach, afon, aber,

Amdanom Ni Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn lle arbennig ac mae angen rheolaeth ofalus i ofalu amdano er mwyn i bawb ei fwynhau, nawr ac yn y dyfodol. Yma yn Awdurdod y Parc mae gennym y cyfrifoldeb o sicrhau bod y Parc yn parhau i fod yn lle arbennig. amdanom, penfro, bwyd, gwyllt, swyddi, busnes, lleol, cymunedau,

Amdanom ni Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yw’r porth i Dyddewi, dinas leiaf Prydain sydd wedi ei lleoli yn unig Barc Cenedlaethol gwirioneddol arfordirol y DU. Rydych chi’n sefyll mewn adeilad ‘gwyrdd’ sydd wedi ennill gwobrau. Mae Oriel y Parc yn gartref i Ganolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, sydd hefyd yn un o Ganolfannau Croeso 'Croeso Cymru' (Bwrdd Croeso Cymru). amdanom, oriel, ywrdd, croeso, cymru, twristiaeth, canolfan, ymwelwyr,

Amserau Agor a Phrisiau Mynediad Castell Caeriw Gwybdoaeth ar amserau agor a phrisiau mynediad Castell a Melin Heli Caeriw, gan gynnwys tocynnau teulu a tocynnau tymor. castell, caeriw, melin, heli, mynediad, tocynnau, prisiau, oriau, amserau, tymor, teulu, plentyn, oedolyn,

Amserau agor a phrisiau mynediad Castell Henllys Amserau agor a phrisiau mynediad Pentref Oes Haearn Castell Henllys. amserau, agor, phrisiau, mynediad, tocynnau, teulu, tymor, grwp, ysgol, pentref, haearn, castell, henllys,

Amserlen Sylwadau Ysgrifenedig I ddechrau yr Apelydd mae'n sicrhau copi o'r ffurflen apelio oddi wrth yr Arolygiaeth Gynllunio (mae dolen ar gael ar y tudalen gwe). amserlen, sylwadau, ysgrifenedig,

Amserlen y Gwrandawiad I ddechrau rr Apelydd mae'n sicrhau copi o'r ffurflen apelio oddi wrth yr Arolygiaeth Gynllunio (mae dolen ar gael ar y tudalen gwe). amserlen, gwrandawiad,

Amserlen yr Ymchwiliad I ddechrau rr Apelydd mae'n sicrhau copi o'r ffurflen apelio oddi wrth yr Arolygiaeth Gynllunio (mae dolen ar gael ar y tudalen gwe). amserlen, ymchwiliad,

Ap Castel Henllys Datblygwyd ap Castell Henllys, sydd ar gael yn rhad ac am ddim, er mwyn eich tywys o amgylch un o’r lleoedd mwyaf arbennig yn Sir Benfro. rhyngweithiol, fideos, ffotograffau, lluniau, cerdyn, post, ffon, clyfar, apple, android,

Apelau Cynllunio Rhaid i apelau gael eu gwneud o fewn chwe mis ar ôl dyddiad y penderfyniad, ac eithrio apelau ar hysbysebion sy'n gorfod cael eu gwneud o fewn mis i'r penderfyniad. apelau, cynllunio, apelydd, arolygiaeth, awdurdod, cynllunio, lleol,

Archaeoleg Mae archeoleg yn ymwneud ag astudio sut roedd pobl yn byw yn y gorffennol drwy edrych ar yr olion y maent wedi eu gadael ar eu hôl. Mae cerdded i mewn i’r tai crynion yng Nghastell Henllys fel camu’n ôl i’r gorffennol. archaeoleg,

Archifau Archifau archifau,

Archwiliad Cynllun Datblygu Lleol 2, Gwefan Archwiliad cynllun, datblygu, lleol, archwiliad, arolygydd, swyddog, rhaglen, cdll, cdll2,

Ardaloedd Parcmyn Awdurdod y Parc Cenedlaethol Darganfyddwch pwy yw'r Parcmon ar gyfer gwahanol ardaloedd yn y Parc Cenedlaethol. timau'r, rhanbarthauvardaloedd,

Ardaloedd Treftadaeth Anhygoel Arfordir Penfro Mae’r Parc Cenedlaethol yn llawn archaeoleg. O amgylch bron pob cornel, fe gewch chi ryw gipolwg ar y gorffennol, ond dyma ambell awgrym ar gyfer llefydd penodol i ymweld â nhw. ardaloedd, treftadaeth, anhygoel,

Arddangosfa yn Ystafell Darganfod Oriel y Parc Manylion ynglyn a'r arddangosfa yn ffenestri'r Ystafell Darganfod yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi. oriel, arddangosfa, ystafell, darganfod, ffenestri,

Arddangosfa yn Ystafell Tyddewi Oriel y Parc Manylion ynglyn a'r arddangosfa yn yr Ystafell Tyddewi yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi. arddangosfa, ystafell, tyddewi, oriel, canolfan, ymwelwyr,

Arddangosfeydd yn Oriel y Parc Mae Amgueddfa Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yn cydweithio yn Oriel y Parc, lle mae gwasanaethau ar gyfer ymwelwyr yn cael eu cyfuno gydag arddangosfeydd o’r casgliadau cenedlaethol i ddathlu’r dirwedd. oriel, arddangosfeydd, amgueddfa, cymru, graham, sutherland, casgliadau,

Arfarniadau Amgylcheddol (SA, SEA, & HRA) Arfarniad Amgylcheddol arfarniad, amgylcheddol,

Arfarniadau Amgylcheddol, Cymdeithasol, Economaidd Ar y dudalen hon, mae'r arfarniad o gynaliadwyedd, arfarniad rheoliadau cynefinoedd ac arfarniadau eraill ar gyfer y cynllun datblygu lleol arhc, cydraddoldeb, arfarniad, gynaliadwyedd, rheoliadau, cynefinoedd,

Arfordir ar Daith Mae’r tirwedd o’n cwmpas yn newid, weithiau yn araf deg, weithiau’n gyflym. Helpwch i ni gofnodi’r newidiadau hyn trwy dynnu llun ar ein safle ffotograffio sefydlog yn Abereiddi a’i rannu gyda ni. Byddwn yn ei ychwanegu i’r delweddau eraill, sydd wedi eu rhannu ac yn creu ffilm treigl-amser i ddangos y newidiadau. daith, ffotograffiaeth, treigl-amser, abereiddi, morlyn, glas, delwedd, tirwedd, lluniau,

Asesiad o Gymeriad y Dirwedd Mehefin 2009 Asesiad o Gymeriad y Dirwedd Mehefin 2009 asesiad, gymeriad, dirwedd,

Asesiad o Gymeriad y Morlun Asesiad o Gymeriad y Morlun asesiad, gymeriad, morlun,

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd i'w Gyflwyno Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd i'w Gyflwyno asesiad, rheoliadau, cynefinoedd, gyflwyno,

Asesiad Ynni Adnewyddadwy Asesiad Ynni Adnewyddadwy asesiad, ynni, adnewyddadwy,

Asesu Cymeriad y Dirwedd Papur Cefndir y CDLl ar Asesu Cymeriad y Dirwedd cdll,

Asesu'r Effaith Amgylcheddol Gyda nifer cyfyngedig o geisiadau, mae'r ddeddfwriaeth Ewropeaidd yn golygu bod rhaid cael Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol i gyd-fynd â'r cynnig. asesu'r, effaith, amgylcheddol,

Astudiaethau Achos y CDG Cymerwch olwg ar yr astudiaeth achos hon o’r Gronfa Datblygu’n Gynaliadwy (CDG) i ddysgu mwy am sut mae cyllid y CDG yn gweithio’n ymarferol â sefydliadau lleol sydd wedi ymrwymo i ddod â chynaliadwyedd i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Efallai y bydd y dudalen hon hefyd yn eich helpu i benderfynu a hoffech chi ymgeisio am gyllid CDG eich hunan! astudiaethau, achos, cdgstudiaeth, achos,

Awdurdod y Parc Cenedlaethol Dynodwyd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ym 1952 ac mae’n un o dri Pharc Cenedlaethol yng Nghymru – y ddau arall yw Eryri (1951) a Bannau Brycheiniog (1957) - ac mae’n un o 14 Parc Cenedlaethol ym Mhrydain. dibenion, awdurdod, dynodwyd, gwarchod, deddf, dyletswydd, amgylchedd,

Awdurdod y Parc Cenedlaethol Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cynnwys pob un o’r 18 aelod ac, fel arfer, yn cwrdd bob yn ail fis. Dyma’r prif gorff sy’n gwneud penderfyniadau, ac mae hefyd yn cytuno ar y polisïau i’w dilyn gan swyddogion ac Aelodau, er enghraifft wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio. pwyllgor, awdurdod, polisi, penderfyniad,

Background Papers A-F LDP Background Papers A-F

Background Papers G-L LDP Background Papers G-L

Background Papers M-R LDP Background Papers M-R

Background Papers S-Z LDP Background Papers S-Z

Beth Sydd Yma? Heddiw, saif Castell Henllys o fewn coetiroedd a dolydd afon hardd sy’n ymestyn dros ddeg acer ar hugain. Mae’r mannau naturiol hyn yn doreithiog o fywyd gwyllt fel dyfrgwn, gwenoliaid ac ystlumod. llwybr, troednoeth, bywyd, gwyllt, crwn, canolfan, ymwelwyr, caffi, chwarae,

Beth yw Archeoleg? Gellir diffinio archeoleg fel y broses o 'astudio pobl yn y gorffennol, trwy'r olion y maen nhw'n gadael ar eu hôl'. Fe all yr olion hyn fod yn unrhyw beth, bron - o gladdedigaethau ac arfau i ddarnau o botiau wedi torri, offer cerrig neu amddiffynfeydd o'r ail ryfel byd. archeoleg, hanes, gorffennol, haearn, caerau, pentir, delun, gibby, archaeolog,

Beth yw Gorfodi Rheolau Cynllunio? Beth yw gorfodi rheolau cynllunio? Mae gorfodi rheolau cynllunio yn archwilio i weld os oes unrhyw fesurau rheoli cynllunio wedi eu torri ac, os ceir hyd i achosion o'r fath, yn cymryd camau i'w datrys yn y ffordd fwyaf addas. gorfodi, rheolau, cynllunio,

Blog Richard Vaughan, Parcmon Ardal y Gogledd Dechrau arni blog,

Bysiau'r Arfordir – Cwestiynau Cyffredin Mae Gwasanaethau Bysiau Arfordir Penfro yn wasanaethau bws lleol sy’n teithio ar hyd yr arfordir, saith niwrnod yr wythnos, yn ystod yr haf, gan ddarparu mynediad at deithiau cerdded, traethau, teithiau cychod, pentrefi lleol ac atyniadau. bysiau, bysiau’rysiau, cerddwyr, bysiau, cerdded, llwybr, yrrafnidiaeth, gyhoedd,

Byw ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro Beth allai Awdurdod y Parc ei wneud i chi os ydych yn byw byw ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. ysgolion, addysg, amgylcheddol, cadwraeth, reoli, perchnogion, system, cynllunio,

Byw Yn I’r rheiny ohonoch sy’n ddigon ffodus i fod yn byw yn y Parc Cenedlaethol, rydych chi eisoes yn sylweddoli gwerth Llwybr gwefreiddiol yr Arfordir, y traethau tywodlyd trawiadol, y cildraethau caregog a’r amrywiaeth anhygoel o dirweddau i’w harchwilio. Wrth gwrs, mae hyn yn rhan o’ch bywyd bob dydd!

Byw'n gynaliadwy Roedd y bobl a oedd yn byw yng Nghastell Henllys dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl yn rheoli’r tir mewn ffordd rydyn ni’n ei galw heddiw’n ‘gynaliadwy’. Roedd eu ffordd hunangynhaliol o fyw’n hanfodol er mwyn iddynt allu goroesi. byw'n, gynaliadwy, hanfodol, hunangynhaliol, canolfan, ymwelwyr,

Bywyd Gwyllt Dewch i archwilio’r bywyd gwyllt bendigedig sydd wedi ymgartrefu yma ar Arfordir Penfro - heb anghofio’r amrywiaeth anhygoel o fywyd gwyllt tymhorol sydd wrth ei fodd yn ymweld â Sir Benfro flwyddyn ar ôl blwyddyn. bywyd, gwyllt, adar, crancod, pyllai, trai, morloi, trochi, pwll, ystlumod,

Bywyd Gwyllt Er yn enwog am ei rôl mewn hanes, mae Castell Caeriw’n llai adnabyddus – ond lawn cyn bwysiced – am ei fywyd gwyllt. Cafodd y Castell, y glaswelltir, Llyn y Felin a Lôn y Felin eu dynodi’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) i gydnabod y ffaith hon ym 1995. castell, caeriw, melin, heli, bywyd, gwyllt, ystlumod, adar, planhigion,

Bywyd Gwyllt Sir Benfro Dewch i archwilio’r bywyd gwyllt bendigedig sydd wedi ymgartrefu yma ar Arfordir Penfro - heb anghofio’r amrywiaeth anhygoel o fywyd gwyllt tymhorol sydd wrth ei fodd yn ymweld â Sir Benfro flwyddyn ar ôl blwyddyn. bywyd, gwyllt, ystlumod, ehedydd, pathew, gwlithenni’r, cawcn, brân, brain, goesgoch, coesgoch,

Bywyd Gwyllt sydd yn sownd neu mewn trafferth Yn anffodus, peth digon cyffredin yw gweld creaduriaid yn sownd ar lannau Arfordir Penfro, am ba bynnag reswm. Dros y blynyddoedd rydyn ni wedi gweld morfilod pengrwn, llamidyddion a morfilod gylfinog yn sownd ar y traethau a, dros fisoedd Awst i fis Tachwedd, lloi bach morloi mewn trallod. bywyd, gwyllt, trafferth, trallod, morloi, morfilod, dolffiniaid, llamhidyddion, crwbanod, slefrod,

Bywyd Gwyllt Tymhorol Yma yn Sir Benfro, mae gennym amrywiaeth go iawn o fywyd gwyllt brodorol anhygoel. Yn ogystal â denu twristiaid o bedwar ban byd, mae Sir Benfro hefyd yn llwyddo i ddenu sêr bywyd gwyllt at ein harfordir, gan gynnwys morfilod a siarcod! bywyd, gwyllt, tymhorol,

Bywyd Gwyllt yng Nghastell Henllys Rydyn ni’n gweithio’n galed i gynnal a chadw’r cynefinoedd bywyd gwyllt ar safle Castell Henllys. Y coetiroedd, y dolydd, y prysgoed a’r nentydd hyn sy’n bwysig i’r creaduriaid hyn oroesi. Ac mae’r fioamrywiaeth ddilynol yn wych i chi, ein hymwelwyr, sy’n gallu mynd ar daith cerdded bywyd gwyllt yn ogystal â llwybr hanesyddol. bywyd, gwyllt, nghastell, henllys,

Cadeiriau Olwyn y Traethau Mae cadeiriau olwyn y traethau yn helpu pobl llai abl i fwynhau traethau Sir Benfro. Caiff ein cadeiriau olwyn eu dylunio a'u cynhyrchu yn arbennig ar gyfer traethau tywodlyd. cadeiriau, olwyn, traeth, cadair, tywod, mynediad, hwylus, hygyrch,

Cadwraeth Erbyn hyn, mae Maes Awyr Tyddewi, ble bu injans Halifax unwaith yn rhuo, yn lle arbennig i amrywiaeth gyfoethog o blanhigion ac anifeiliaid. Mae yna ddau gynefin arbennig ar y maes awyr: gweirglodd draddodiadol a gweundir. cadwraeth, maes, awyr, tyddewi, gwarchod, ehedydd, gweundir,

Calendr Bywyd Gwyllt Darganfyddwch pa fywyd gwyllt sy'n 'boeth' ar y funud! calendr, bywyd, gwyllt,

Cam dau - Cynllunio a Gweithredu Paratoi Cynllun Digwyddiad, Iechyd a Diogelwch, Hysbysu’r rhanddeiliaid a hyrwyddo’r digwyddiad paratoi, cynllun, digwyddiad, iechyd, diogelwch, hysbysu’r, rhanddeiliaid, hyrwyddo, digwyddiad,

Cam tri – Adfer ac adolygu Ar ôl y digwyddiad, Gair o ddiolch, Adolygu digwyddiad, gair, ddiolch, adolygu,

Cam un - Ymchwilio ac ymgynghori This section provides guidance for event organisers considering holding an event in the Pembrokeshire Coast National Park. planning, event, research, consultation,

Camau'r Cynllun Datblygu Lleol (Disodli) Y camau wrth gyflwyno cynllun datblygu lleol newydd cdll, cynllun, cynllun, lleol, cynllun, datblygu, lleol, adolygiad,

Canllawiau Ceisio am Grant Mae ceisiadau'n agored i brosiectau sy’n dangos ymrwymiad i egwyddorion datblygu cynaliadwy ac yn dangos blaengaredd ac arferion amgylcheddol da. datblygu, cynaliadwy, nodau, amcanion, cymwys,

Canllawiau chwilota cynaliadwy Er eich diogelwch eich hun – gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod bod yr hyn y’ch chi’n ei bigo yn ddiogel i’w fwyta! Gofynnwch am ganiatâd. Peidiwch â gwneud difrod canllawiau, chwilota, cynaliadwy,

Canllawiau Cynllunio Atodol Canllawiau atodol sy'n cysylltu'r polisïau ar gyfer y Parc Cenedlaethol a cheisiadau cynllunio. canllawiau, cynllunio, atodol, cdll,

Canllawiau Cynllunio Atodol - Ymgynghoriadau Canllawiau Cynllunio Atodol - ymgynghoriadau canllawiau, cynllunio, atodol, ymgynghoriadau,

Canllawiau Cynllunio Atodol (LDP2) Canllawiau Cynllunio Atodol (LDP2) canllawiau, cynllunio, atodol, (ldp2),

Canllawiau i drefnwyr digwyddiadau awyr agored Lluniwyd y canllawiau hyn i helpu trefnyddion digwyddiadau a thirberchnogion gynllunio a rheoli gweithgareddau egnïol yn yr awyr agored ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. digwyddiadau, gweithgaredd, egnïol, awyr, agored, chwaraeon, syrffio, seiclo, nofio, rhedeg,

Canolfan y Cyfryngau Newyddiadurwr print/darlledu, fe allwn ni ddarparu: Datganiadau i’r wasg Datganiadau Cyfweliadau ar gyfer y radio a’r teledu E-bostiwch y Tîm Cyfathrebu gydag unrhyw ymholiadau neu ffoniwch ni ar 0845 345 7275. newyddiadurwr, print/darlledu, gwneud, ffilm/rhaglen, ddogfen, twitter, facebook, youtube, flickr,

Canolfan Ymwelwyr Ailddatblygwyd y Ganolfan Ymwelwyr yng Nghastell Henllys yn 2014 a 2015 i gynnwys caffi, siop ac arddangosfeydd rhyngweithiol. canolfan, ymwelwyr, siop, caffi, rhyngweithiol, dehongli, arddangosfa, croeso,

Cartrefi Solar Fforddiadwy Mae £47,000 o gyllid y Gronfa Datblygu Cynaliadwy wedi helpu Western Solar Cyf i ddylunio ac adeiladu'r prototeip gweithio hwn o eco-gartref fforddiadwy; h.y. cartref tair ystafell wely, a adeiladwyd yn gyfan gwbl allan o bren Cymreig, sy'n gallu cynhyrchu digon o drydan solar i fodloni pob un o'i ofynion ynni ei hun ac yn gallu storio neu allforio unrhyw drydan dros ben a gynhyrchir ar gyfer creu incwm. cronfa, datblygu, cynaliadwy, prototeip, pren, cymreig, fforddiadwy,

Castell a Melin Heli Caeriw Roedd Castell cyntaf Caeriw wedi’i adeiladu o bridd a choed, ac yn ddiweddarach, yn ei le, cafwyd adeilad o gerrig pan gymerodd y Normaniaid reolaeth o Dde Penfro ar ddiwedd yr unfed ganrif ar ddeg. castell, melin, heli, caeriw, marchnad, nadolig, golygfeydd, eiconig,

Castell a Melin Heli Caeriw Mae hanes hudolus Castell Caeriw yn rhychwantu 2,000 o flynyddoedd. Mae’n swatio mewn lleoliad trawiadol, yn edrych allan dros bwll y felin sy’n 23 erw, ac mae’n arddangos y datblygiad o amddiffynfa Normanaidd i blasty Elisabethaidd. castell, caeriwelin, heli, dyddiadau, agor, amserau, mynediad, prisiau,

Castell Henllys a thu hwnt Darganfod safleoedd cynhanes Sir Benfro. Ble bynnag mae pobl yn mynd, rydym yn gadael ein hôl ar yr amgylchedd. Doedd y bobl oedd yn byw yng ngogledd Sir Benfro ddim yn eithriad. Gadawsant eu hôl ar y dirwedd fel cliwiau i ni greu darlun o’u bywydau a’u storïau. cynhanes, gwlad, lledrith, gwreiddiau,

Castell Nanhyfer Saif y safle hwn ar dir uchel uwchben Nant Gamman â cheunant naturiol ag ochrau serth ar y naill ochr a golygfeydd dros y cefn gwlad o amgylch ar y llall, ac mae wedi bod yn lleoliad amddiffynnol pwysig ers canrifoedd. castell, nanhyfer,

CCA Ynni Adnewyddadwy Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Ynni Adnewyddadwy ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ynni, adnewyddadwy, tyrbinau, gwynt, solar, system, gwybodaeth, ddaearyddol,

Ceisiadau Cynllunio Mawr Ceisiadau Cynllunio Mawr ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. ceisiadau, cynllunio, mawr,

Ceisio am swydd gyda Awdurdod y Parc Cenedlaethol Ceisio am swydd gyda Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Mae'r broses o geisio am swyddi yn gallu cymryd amser ond gobeithiwn y byddwch yn teimlo bod ein proses ni yn un glir a gwerth chweil. ceisio, swydd, gyda'rcyngor, staff, ffurflen, cais, recriwtiad,

Cerdded yn y Parc Gyda dros 950 km o lwybrau troeda llwybrau ceffylaucyhoeddus, mae cerdded yn ffordd wych o ddarganfod golygfeydd godidog, bywyd gwyllt toreithiog a hanes hudolus Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. A oes angen mwy o esgus i fynd allan i archwilio?! Edrychwch ar oriel luniau Llwybr yr Arfordir isodi weld yrholl bethau yr ydych yn eu colli wrth aros gartref! cerdded, yamau, echyd,

Chwilio Chwilio chwilio,

Chwilio Am Deithiau Chwilio am deithiau chwilio, deithiau,

Chwilio Ceisiadau Cynllunio Cofrestredig Rhestr o geisiadau cynllunio a gyflwynwyd i'r Parc Cenedlaethol y gellir ei chwilio chwilio, ceisiadau, cynllunio, cofrestredig,

Chwilio Ceisiadau Cynllunio Cyfredol ac yr Archif Chwilio Ceisiadau Cynllunio Cyfredol a Cheisiadau o'r Archif yn ardal Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. chwilio, ceisiadau, cyfredol, ceisiadau, archif, cynllunio, cais,

Chwilio'r Gofrestr Adeiladau Rhestredig Chwiliwch y Gofrestr Adeiladau Rhestredig- fe allwch weld pob adeilad rhestredig yn ardal Cyngor Cymuned, edrych ar ffotograffau a darganfod pam y cafodd yr adeilad ei restru. adeilad, rhestredig, hanesyddol, cofrestr, cyngor, cymuned,

Chwilota’n gynaliadwy – Cwestiynau ac Atebion Mae chwilota am gynnyrch sy’n tyfu’n wyllt yn dod yn fwy a mwy poblogaidd, ac mae’r ardaloedd ble mae planhigion gwyllt yn gallu cael llonydd i dyfu yn llai nag erioed. Mae’n bwysig cael cydbwysedd rhwng mwynhau chwilota a sicrhau bod y planhigion gwyllt a’r llefydd yr ydyn ni’n cyfeirio atyn nhw fel ‘pantri natur’ yn dal i fod yma ar gyfer cenedlaethau i ddod, ar gyfer y bobl a’r bywyd gwyllt sy’n dibynnu arnyn nhw. chwilota, chwilota’n, gynaliadwy,

Clefydau Coed Ers 2009, mae dau glefyd coed difrifol ar goed llarwydd ac ynn wedi bod yn effeithio ar safleoedd yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt. Mae’n wir fod gan goed llarwydd ganlyniadau economaidd i dyfwyr pren, ond mae’r onnen yn goeden frodorol bwysig ac mae yna wir berygl y gallai ddiflannu o’n hardaloedd gwledig, fel a ddigwyddodd yn y 1970au gyda chlefyd llwyfen yr Iseldiroedd. clefydau, coed, chalara, fraxinea, clefyd, coed, phytophthora, ramorum,

Cliwiau yn y dirwedd Beth yw’r testun yr ydyn ni’n hoffi ei drafod yn fwy nag unrhyw beth arall?! Y tywydd wrth gwrs! cantre’r, gwaelod, newid, hinsawdd,

Clymog Japan? Mae clymog Japan (fallopia japonica) yn aelod o’r deulu’r tafol. Mae’n blanhigyn addurnol tal sy’n tyfu’n gyflym. Dechreuodd ymsefydlu’n wyllt tua diwedd y 1800au. clymog, japan, fallopia, japonica, japanese, knotweed, rhywogaethau, estron, goresgynno, inns,

Coast to Coast 2019 Mae Coast to Coast 2019 yn llawn o ddigwyddiadau, gweithgareddau ac erthyglau ar y Parc Cenedlaethol. Mae ar gael ar-lein nawr fel ap symudol am ddyfeisiau Apple ac Android, yn ogystal â thua 500 o fannau ar hyd a lled Sir Benfro! cymraeg, ar-lein, twristiaeth, 2019, gwybodaeth, android, apple, llanw, amserlen,

Cod Cefn Gwlad Byddwch yn ddiogel - cynlluniwch o flaen llaw a dilynwch unrhyw arwyddion. Hyd yn oed pan rydych chi'n mynd am dro yn eich ardal leol, mae'n well casglu'r wybodaeth ddiweddara' am ble a phryd rydych chi'n cael mynd. cefn, gwlad,

Côd Diogelwch Llwybr yr Arfordir I'ch helpu i fwynhau'ch taith cerdded, a wnewch chi ddilyn Côd Diogelwch Llwybr yr Arfordir os gwelwch yn dda. diogelwch, llwybr,

Codiad yn Lefel y Môr - O safbwynt Sir Benfro Beth yw ystyr codiad yn lefel y môr, sut allai ddigwydd, a sut fydd yn effeithio ar Sir Benfro codiad, lefel, lefel, rhewlifoedd, iegynol, twristiaeth, aberoedd, llanwau,

Coed, Perthi a Chynllunio Mae coed yn elfen annatod o dirwedd y Parc Cenedlaethol ac maen nhw angen sylw penodol wrth ystyried cais cynllunio, yn ogystal â rheolaeth gyffredinol coed a pherthi. Fe fydd cais am ddatblygiad ble mae’r cynllun yn integreiddio’r coed a’r perthi sydd eisoes yn bodoli, yn cael ei ystyried yn fwy ffafriol nag un sydd ddim yn ystyried unrhyw goed a pherthi sydd eisoes yn bodoli o gwbl. coed, gwarchod, coed, gorchmynion, cadw, coed, perthi, gwaith, coed,

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol Cynllun Datblygu Lleol - Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol cofrestr, safleoedd, ymgeisiol,

Croeso i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro rai o'r golygfeydd gorau a'r bywyd gwyllt mwyaf amrywiol yn Sir Benfro, gan gynnwys gwarchodfeydd natur, daeareg ac archeoleg sy’n bwysig yn rhyngwladol. Un o ddyletswyddau Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw gwarchod a gwella nodweddion arbennig, naturiol y dirwedd, yn ogystal â threftadaeth ddiwylliannol y Parc. ymap, tirwedd, dearyddiaeth, archeoleg,

Cronfa Datblygu Cynaliadwy Yn cefnogi prosiectau a ddaw â buddion cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd a diwylliannol, i wella ansawdd bywyd cymunedau yn y Parc Cenedlaethol. datblygu, cynaliadwy, prosiectau, cronfa, pavs, ariannu, grantiau, grant, bach, gwyrdd, emma, taylor,

Cwestiynau a Ofynnir Amlaf Dyma rai o'r cwestiynau cyffredin a ofynnir gan bobl sydd eisiau gweithio i Awdurdod y Parc Cenedlaethol. cwestiynau, cyffredin, swyddi, cyngor, ffurflen, cais,

Cwestiynau Cyffredin am Dai Fforddiadwy Cwestiynau cyffredin am dai fforddiadwy yn y Parc Cenedlaethol fforddiadwy, a106, adran,

Cwestiynau Cyffredin am Gynllunio Pryd y mae angen cael caniatâd cynllunio? Efallai eich bod eisoes wedi sylweddoli, mae cyfraith gynllunio’n hynod gymhleth! Mae angen caniatâd cynllunio ar gyfer y rhan fwyaf o ddatblygiadau neu newid defnydd, ond mae yna eithriadau. Gellir dod o hyd i ganllawiau ar y Porth Cynllunio neu ar dudalen cyngor cyn ymgeisio yr Awdurdod a ddylai, gyda lwc, eich arwain chi trwy’r eithriadau hyn. C. Pwy all gyflwyno cais cynllunio? cwestiynau, cynllunio, cyffredin,

Cwestiynau Cyffredin ar Bolisïau Cynllunio Cwestiynau Cyffredin ar Bolisïau Cynllunio datblygu, polisi, cynllunio, cynllun, lleol, cdll, cynllun, datblygu, lleol,

Cŵn ar draethau yn y Parc Cenedlaethol Mae croeso ichi ddod â’ch ci I fwy na 50 o draethau Sir Benfro, ond mae yna ardaloedd ar rai ohonyn nhw lle na chaniateir cŵn neu mae rhai yn gwahardd cŵn rhwng Mai 1af a diwedd mis Medi. traethau, draethau, gwahardd, baeddu, tymhorol,

Cyd-Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai Mae'r Awdurdod yn cynnal Astudiaeth flynyddol Argaeledd Tir ar gyfer Tai, sy'n cyfrifo'r tir sydd ar gael yn y Parc Cenedlaethol ar gyfer datblygiadau preswyl . Dylid cadw o leiaf 5 mlynedd o gyflenwad. Mae'r Adroddiad ar y Cyd-Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai yn dangos ffigurau diweddaraf yr Awdurdod. cyd-astudiaeth, argaeledd, gyfer,

Cyfarfodydd a Chynadleddau Mae Oriel y Parc yn lle gwych ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau, cyflwyniadau, digwyddiadau rhwydweithio a chyrsiau. Mae’r Ystafell Ddarganfod yn fawr, â wal wydr sy’n golygu bod golau naturiol yn gallu llifo i mewn, tra bo’r Ystafell Tyddewi yn lle delfrydol ar gyfer cyfarfod neu ddosbarth preifat. cyfarfodydd, chynadleddau, davids, ddewi, llungopio, bwyd, caffi, hurio, llogi, archebu,

Cyfarwyddiadau Mae Castell Henllys yn llechu’n ddwfn ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae’n bosibl ichi gael cipolwg ar y fryngaer Oes Haearn hon, sef un o sawl sydd wedi dylanwadu ar y dirwedd hon sydd gyda’r gorau yn y byd, o’r brif ffordd. Cymerwch olwg ar y map isod. ddod, cyfarwyddiadau,

Cyfeillion Oriel y Parc Mae Cyfeillion yn cynnig eiriolaeth, cymorth gwirfoddol ac yn codi arian ar gyfer Oriel y Parc. digwyddiadau, cyfeillion, oriel, sgyrsiau, gostyngiad, gwirfoddoli,

Cyfeiriadur Adroddiadau Safle Dolenni at adroddiadau safle ar gyfer safleoedd potensial ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol safleoedd, cynllun, datblygu, lleol,

Cyfeiriadur Cerdded Sir Benfro Ydych chi’n trefnu teithiau cerdded i bobl ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, neu eisiau ymuno a grwp cerdded? Os felly, rhowch olwg ar gyfeiriadur ar-lein o grwpiau cerdded lleol a luniwyd gan awdurdod y Parc Cenedlaethol. cyfeiriadur, cerdded, penfro, grwpiau, cymunedol, lleol,

Cyflwyniad Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn lle gwych i gynnal digwyddiadau sy’n cael eu trefnu, ac mae’r Parc wedi cynnal, dros flynyddoedd lawer, ystod eang ac amrywiol o ddigwyddiadau awyr agored llwyddiannus, gan gynnwys Ironman Cymru a Chyfres Byd Deifio oddi ar Glogwyni y Red Bull. canllawiau, drefnwyr, digwyddiadau, gweithgaredd, egnïol, awyr, agored,

Cyflwyno Cais Cynllunio Y peth cyntaf sydd angen i chi ei wneud, os nad ydych yn siŵr, yw darganfod p’un ai fod angen i chi gael caniatâd cynllunio ai peidio. Os yw’r gwaith ar eich cartref, fe fyddwch yn gallu gwneud rhai mân-atgyweiriadau heb i chi orfod cael caniatâd cynllunio. Gelwir hyn yn “hawliau datblygu a ganiateir". ffioedd, ceisiadau, cynllunio, dilysu, ceisiadau, cynllunio, (ccafurflen, cyflwyno, cais,

Cymerwch Her Llwybr yr Arfordir Dewch i gerdded Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ei gyfanrwydd, yn eich pwysau ac yn eich amser eich hun, ac yna gallwch hawlio tystysgrif am ddim. cymerwch, llwybr, tystysgrif, cerdded, milltir, siart,

Cyn Cyflwyno Cais Cyn y gallwch chi wneud unrhyw waith mae yna nifer o faterion pwysig sy'n rhaid i chi eu hystyried. ymgeisio, rheoli, adeiladu,

Cynaliadwyedd Yn yr adran hon, mae yna gyfle i chi ddarganfod sut mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn taclo cynaliadwyedd, newid yn yr hinsawdd a chodiad yn lefel y môr. cynaliadwyedd,

Cynefinoedd Arfordirol Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn rhyw 20% o arfordir Cymru. Mewn amgylchedd arfordirol, fe welwch chi unrhyw gynefin sy'n gysylltiedig â'r môr neu y mae'r môr yn dylanwadu arno. Mae'r môr yn dylanwadu ar yr holl gynefinoedd yn y Parc Cenedlaethol. cynefinoedd, cadwraeth, glan, llanw,

Cynefinoedd mewndirol yn y Parc Cenedlaethol Am fod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi'i amgylchynu gan y môr ar dair ochr, mae yna ddylanwad morwrol ar ei hinsawdd, hyd yn oed yn yr ardaloedd sydd fwy tua'r tir. Cedwir amgylcheddau tua'r tir yn gynnes yn y Gaeaf (ac yn oerach yn yr Haf) oherwydd Drifft Gogledd Iwerydd (cerrynt cynnes y môr) ac maen nhw'n cael eu cadw'n llaith gan y prif wyntoedd de-orllewinol oddi ar Foryd Gogledd Iwerydd.  cynefinoedd, mewndirol, gwarchod, amddiffyn, bioamrywiaeth, dylanwad, morol, hinsawdd,

Cynefinoedd y Parc Cenedlaethol Yr enw ar y llefydd ble mae anifeiliaid a phlanhigion y byw yw Cynefinoedd. Mae yna lawer o gynefinoedd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy'n cynnal amrywiaeth eang o fywyd gwyllt; rhai cyffredin a rhai prin. Mae'r rhain yn cynnwys traethau, glan y môr a godiroedd, gweundir a mynyddoedd, rhostir a choetir. cynefinoedd,

Cyngor ar Gynllunio Cyngor ar Gynllunio a Cheisiadau Cynllunio ar gyfer Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro cynllunio, cyngor, ceisiadau, cyflwyno, cais,

Cyngor Cyn Cyflwyno Cais Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth cynllunio effeithlon ac effeithiol sy’n canolbwyntio ar y cwsmer er mwyn sicrhau bod modd cyflawni datblygiadau o safon. cyngor, gwneud, cais,

Cynllun Datblygu Lleol CDL polisiau polisi, pcap,

Cynllun Datblygu Lleol - Cyflwyniad Cynllun Datblygu Lleol - Cyflwyniad cynllun, datblygu, lleol, yflwyniad,

Cynllun Datblygu Lleol 2 Mae'r dudalen hon yn darparu manylion proses adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol adolygu'r, cynllun, datblygu, lleol, cdll, adolygiad, cynllun, newydd,

Cynllun Datblygu Lleol 2-Safle Newydd a Diwygiedig Cynllun Datblygu Lleol 2 - Safle Newydd a Diwygiedig cynllun, datblygu, lleol, afle, newydd, diwygiedig,

Cynllun Datblygu Lleol Mewn Geiriau Cynllun Datblygu Lleol Mewn Geiriau ac ar Fap cynllun, datblygu, lleol, geiriau,

Cynllun Gofodol Cymru Cynllun Gofodol Cymru cynllun, gofodol, cymru,

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gyfrifol am reoli 1,040 km o hawliau tramwy cyhoeddus (llwybrau troed cyhoeddus a llwybrau ceffylau) ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae Awdurdod y Parc wedi blaenoriaethu gwelliannau i hawliau tramwy cyhoeddus, oherwydd dyma’r ffordd orau o archwilio’r arfordir a’r ardaloedd gwledig, a’u mwynhau. cynllun, gwella, hawliau, tramwy, rheoli, hawliau, tramwy, cyhoeddus, gwelliannau,

Cynllun Noddi Iet Os ydych chi’n mwynhau cerdded ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac yr hoffech gefnogi’r gwaith caled sy’n cael ei wneud i gynnal y tirlun godidog hwn, gallwch yn awr helpu drwy roddi i’n cynllun ‘Noddi Iet’. cynllun, noddi, gatiau, ietau, ietiau, rhoddion, codi, arian, mainc, meinciau, picnic, coffa,

Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol 2020-2024 Darllenwch a lawrlwythwch y Cynllun Rheoli ar gyfer Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. cynllun, rheoli'r, cadwraeth, dibenion, cyflawni, canllawiau,

Cynllun Wedi’i Adneuo Cynllun Wedi’i Adneuo cynllun, wedi’i, adneuo,

Cynlluniau Gwastraff Rhanbarthol Cynlluniau Gwastraff Rhanbarthol cynlluniau, gwastraff, rhanbarthol,

Cynllunio Gwasanaethau cynllunio ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro datblygiad, cynllunio,

Cynllunio ac Ecoleg Yn ei rôl fel Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl), mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyfrifoldeb i warchod, cadw a gwella’r amgylchedd naturiol wrth ystyried datblygiadau arfaethedig, ceisiadau cynllunio a newidiadau i ddefnydd tir. ecolog, rhywogaethau, gawrchodedig, chynefinoedd,

Cynllunio Eich Taith Ysgrifennir y rhan fwyaf o'r canllawiau fel petaech yn cerdded o Poppit i Lanrhath, ac mae yna rifau ar y sticlau a'r giatiau gyda rhif 1 ger Poppit. Os ydych yn cerdded y ffordd yma rydych chi'n cael ymdeimlad o gydymffurfiaeth. cynllunio, eich, taith, cerdded, llwybr, cyfan,

Cynllunio eich ymweliad i Arfordir Penfro Canolfannau Croeso yn Sir Benfro. Mae Canolfannau Croeso yn gallu rhoi digon o syniadau i chi ynghylch beth i'w wneud a ble i fynd yn ystod eich ymweliad. Fe gewch ddigon o wybodaeth ar atyniadau twristiaid, llefydd i aros a bwyta, ble i ddod o hyd i'r traethau gorau a sut i gynllunio teithiau cerdded sy'n ateb eich gofynion chi. gwybodaeth, ymwelwyr, canolfannau, croeso,

Cynllunio Mwynau Rhanbarthol Cynllunio Mwynau Rhanbarthol cynllunio, mwynau, rhanbarthol,

Cynnal a Chadw Llwybr Arfordir Penfro Mae Sir Benfro'n unigryw, oherwydd mae yma forlin mor arbennig fod Parc Cenedlaethol a Llwybr Cenedlaethol wedi eu creu yma. cynnal, chadw, llwybr,

Cysylltiadau Naturiol Cychwynnwyd cynllun peilot o’r enw Cysylltiadau Naturiol gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol dros 18 mis yn 2017 a 2018, er mwyn gweithio gyda busnesau twristiaeth a oedd yn berchen ar dir yn y Parc Cenedlaethol. cysylltiadau, naturiol, cronfa, datblygu, cynaliadwy, prosiect,

Cysylltiadau Pwysig yn yr Adran Gorfodi Cynllunio Mae’r dudalen hon yn darparu gwybodaeth gyswllt bwysig ar gyfer y tîm gorfodi cynllunio sy’n gyfrifol am orfodi yn y Parc Cenedlaethol cysylltiadau, gorfodi, cynllunio,

Cysylltu â Ni Cysylltu a Ni Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Parc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro, Cymru. SA72 6DY Ebost: gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk Phone: 01646 624800 Fax: (01646) 689076 cysylltu, gwybodaeth, ymwelwyr, cwestiynnau, holi,

Cysylltu â ni Cysylltu â ni yng Nghastell a Melin Heli Caeriw. Rhif ffôn: 01239 891319. Ebost: ymholiadau@castellcaeriw.com. Cyfeiriad post: Castell Caeriw Caeriw Dinbych-y-pysgod Sir Benfro SA70 8SL. castell, caeriw, cysylltu, melin, heli, ebost, rhif, ffôn, facebook, tripadvisor,

Cysylltu â ni Manylion cyswllt ar gyfer Pentref Oes Haearn Castell Henllys gan gynnwys rhif ffôn, e-bost, cyfeiriad post, Facebook a TripAdvisor. rhif, ffôn, e-bost, cyfeiriad, post, facebook, tripadvisor.,

Cysylltu â ni yn Oriel y Parc Manylion cyswllt ar gyfer Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi. oriel, manylion, cyswllt, cysyllti, ebost, ffôn, trydar, twitter, facebook, trip, advisor,

Cytundeb Cyflenwi Tudalen ymgynghori ar gyfer y cytundeb cyflenwi cytundeb, cyflenwi, cdll,

Daeareg Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Pan fyddwch chi’n meddwl am Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro, efallai y byddwch chi’n dychmygu traethau tlws, golygfeydd eang oddi ar Lwybr yr Arfordir a phentrefi pysgota bach tlws gyda thafarndai bach croesawgar. Ni fyddwch, o angenrheidrwydd, yn meddwl am ffabrig y clogwyni neu’r hyn sydd o dan eich traed. Ond, credwch neu beidio, mae’r cerrig sy’n ffurfio sylfeini’r Parc yn un o’r prif resymau dros ein dynodiad fel Parc Cenedlaethol yn y lle cyntaf. daeareg, cerrig, clogwyni, cyn-gambriaidd, carbonifferaidd, folcanig,

Daearyddiaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Dewch i archwilio daearyddiaeth drawiadol Arfordir Penfro. Wedi’r cyfan, dyma’r rheswm dros ddynodi Sir Benfro yn Barc Cenedlaethol. daearyddiaeth, twristiaeth, gynaliadwy, nodweddion,

Datblygiadau a Ganiateir Gall rhai mathau o waith adeiladu mân gael eu gwneud heb fod angen caniatâd cynllunio. Yr enw ar hyn yw "datblygu a ganiateir". datblygu, ganiateir, deiliaid, addasiadau, estyniadau, waith, rheol, diwrnod,

Datganiad Preifatrwydd Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn rhoi gwybod i chi sut fydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn edrych ar ôl eich gwybodaeth bersonol. gwefannau'r, dolenni, cyswllt, casglu, data, personol, hawlfraint, ymwadiad,

Datganiadau o fuddiannau'r Aelodau Datganiadau o fuddiant personol i’w gynnwys yn y gofrestr gyhoeddus o fuddiant yr Aelodau aelodau, datganiad,

Deddfwriaeth a Chyfrifoldeb Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 sy’n ymdrin â Rhywogaethau Estron Goresgynnol, a restrir yn Atodlen 9, o dan Adran 14. Mae’n drosedd plannu neu ganiatáu i rywogaethau sydd wedi’u rhestru yn Atodlen 9 dyfu/dianc i’r gwyllt. Y tirfeddiannwr sy’n gyfrifol am reoli Rhywogaethau Estron Goresgynnol. rhywogaethau, estron, goresgynnol, inns, deddfwriaeth, genedlaethol, cyfrifoldeb, tirfeddiannwr,

Deddfwriaeth Rheoliadau a Canllawiau Gweithdrefnol Dogfennau a chanllawiau a luniwyd a/neu y cyfeiriwyd atynt o ran y CDLl (gan gynnwys sylfaen dystiolaeth a dogfennau a gyflwynwyd gan yr Awdurdod) - Deddfwriaeth/Rheoliadau a Canllawiau Gweithdrefnol cynllun, datblygu, lleol, archwiliad, cdll, llyfrgell, deddfwriaeth, rheoliadau, canllawiau, gweithdr,

Defnyddiau Adeiladu Pren yw un o brif ddeunyddiau'r strwythur hwn. O’r fframwaith pren sy’n cynnal yr adeilad i risiau’r oriel, cafwyd hyd i’r holl bren mewn modd cynaliadwy. inswleiddio, gwlân, carreg, pren, cymreig,

Deposit Plan Deposit Plan deposit, plan,

Dewch i gwrdd â'r llwyth Byddai Castell Henllys wedi bod yn gartref i deulu cyfoethog a dylanwadol, a oedd yn arwain llwyth o hyd at 100 o bobl. Byddai’r bobl i gyd yn byw a gweithio yn agos at ei gilydd er mwyn cynhyrchu bwyd a deunyddiau ar eu cyfer hwy eu hunain a’r pennaeth. llwyth, dematae, cymuned, ryfelwyr, derwyddon, ysbeilwyr, betnrefwyr,

Dewiswch eich Taith Fe allwch ddefnyddio'r cyfleuster chwilio isod i ddewis o 200 o deithiau cylch ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae yna ddetholiad o deithiau cerdded hamddenol hefyd, a theithiau sy'n addas i gadeiriau olwyn ac sydd â mynediad hwylus. dewiswch, eich, taith, cerdded, lein, cefn, gwlad, cylchol,

Digwyddiadau Croeso i ddetholiad y flwyddyn hon o Weithgareddau a Digwyddiadau a gynhelir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae gennym amrywiaeth o weithgareddau cyffrous gyda chyfle i chi archwilio'r Parc Cenedlaethol a gwerthfawrogi ei fywyd gwyllt, ei dirwedd, ei hanes a'i ddiwylliant. Mae ein rhaglen yn ceisio cynnig rhywbeth at ddant pawb felly defnyddiwch y cyfleuster chwilio i'ch helpu i ddod o hyd i rywbeth sy'n addas i chi. gweithgareddau, bawb, digwyddiadau,

Digwyddiadau yn Oriel y Parc Mae yna ddigwyddiadau i’r teulu cyfan trwy gydol y tymor. Am fanylion, dyddiadau ac amserau digwyddiadau penodol, gweler isod. rhaglen, gweithgareddau, digwyddiadau, dysgu, rhaglen, ysgolion,

Digwyddiadau yng Nghastell a Melin Heli Caeriw Mae rhaglen lawn dop o ddigwyddiadau a gweithgareddau difyr i bob oed yng Nghastell Caeriw drwy gydol y flwyddyn, o Saethu â Bwa a Saeth, Heboga, a Theithiau Ysbrydion, i Theatr Awyr Agored, Ysgol Farchogion a’n Ffair Grefftau Nadolig! gweithgareddau, digwyddiadau, castell, caeriw, melin, teulu, gwyliau,

Digwyddiadau yng Nghastell Henllys Mae yna ddigwyddiadau i’r teulu cyfan trwy gydol y tymor, o deithiau tywys mewn dillad cyfnod a gweithgareddau ar yr Oes Haearn i blant, i arddangosiadau crefft. rhaglen, digwyddiadau, gyfer,

Dinbych-y-pysgod Tref lan môr Dinbych-y-pysgod yw un o leoliadau mwyaf adnabyddus Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae Dinbych-y-pysgod yn enwog am y traethau euraidd sy’n amgylchynu’r dref, ond dim ond un rhan o’r stori yw’r traethau bendigedig hyn. dinbych-y-pysgod,

Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth Fel arfer, fe fydd y cyhoedd yn gallu archwilio'r wybodaeth a gedwir gan yr Awdurdod... diogelu, data, rhyddid, gwybodaeth, rhyddid, gwybodaeth,

Diogelwch ar y Traeth Fe all unrhyw draeth fod yn beryglus o dan yr amodau anghywir. Fe fydd y canllawiau hyn yn help i'ch diweddaru a'ch arfogi chi fel y gallwch fwynhau traethau hyfryd Sir Benfro i'r eithaf, a hynny'n ddiogel. diogelwch, traeth,

Diogelwch yn yr awyr agored Yn amodau tywydd eithafol edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld â thraethau, cymerwch ofal arbennig os ydych chi’n defnyddio Llwybr yr Arfordir, a cheisiwch ddewis llwybrau mwy cysgodol. cyngor, diogelwch, mewn, tywydd, eithafol, diogelwch, awyr, agored,

Disgrifiadau Ardal Gadwraeth Disgrifiad Ardal Gadwraeth ardal, gadwraeth,

Diwrnod Archeoleg Sir Benfro Gwybodaeth am Ddiwrnod Archaeoleg Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Theatr Myrddin, Coleg Sir Benfro, Hwlffordd ​Dydd Sadwrn 9 Tachwedd 9.30am-4pm. beddrodau, cylchoedd, cerrig, celf, neolithig, phalaeolithig, cloddfeydd, archeolegol, chaerau,

Diwronodau Darganfod y Parc Cenedlaethol Trefnwch ymweliadau â Pharcmon i archwilio cynefinoedd ac amgylcheddau, sy'n addas i ddisgyblion o bob oed. Mae'r pwyslais yn y sesiynau hyn ar ddysgu ymarferol. Anogir dysgwyr i archwilio, cwestiynu a rhesymu, cyn cyfleu’r hyn maen nhw wedi ei ddarganfod yn yr ystafell ddosbarth. darganfodenfro, addysg, cynefinoedd, amgylcheddau,

Diwylliant a Threftadaeth Yma yn Sir Benfro mae yna ddiwylliant amrywiol a chyfoethog a luniwyd dros y canrifoedd gan don ar ôl ton o oresgynwyr ac anheddwyr. diwylliant, treftadaeth, castell, seintiau, mabinogi, iaith, enwau, lleoedd, hanes,

Dogfennau Archwilio Dogfennau a gohebiaeth a baratowyd a chyflwynwyd mewn perthynas â'r Archwiliad. dogfennau, archwilio, dogfennau, craidd, cdll, cynllun, datblygu, lleol, archwiliad,

Dogfennau CDLl APCAP Dogfennau a chanllawiau a luniwyd a/neu y cyfeiriwyd atynt o ran y CDLl (gan gynnwys sylfaen dystiolaeth a dogfennau a gyflwynwyd gan yr Awdurdod) - Dogfennau CDLl APCAP dogfennau, craidd, cdll, cynllun, datblygu, lleol, archwiliad, llyfrgell,

Dogfennau Corfforaethol Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth, polisïau’r llywodraeth ac arfer da, mae angen i’r Awdurdod gynhyrchu’r dogfennau corfforaethol canlynol sy’n nodi’r safonau a/neu’r targedau y bydd yn ceisio cwrdd â nhw. ariannol, cyfrifon, corfforaethol, iaith, gymraeg, cynllun, busnes, cydraddoldeb,

Dogfennau Polisi Phersonél Dolenni i ddogfennau polisi sydd i ymwneud â gweithio i Awdurdod y Parc Cenedlaethol a'r broses recriwtio, sef Fframwaith Ymddygiad Rheolwr, Drin Data’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn Ddiogel a​ Recriwtio Pobl â Chofnod Troseddol​ dogfennau, polisi, fframwaith, ymddygiad, rheolwr, swyddi, datgelu, gwardd, cofnod, troseddol, data,

Dogfennau Rhanbarthol a Lleol Dogfennau a chanllawiau a luniwyd a/neu y cyfeiriwyd atynt o ran y CDLl (gan gynnwys sylfaen dystiolaeth a dogfennau a gyflwynwyd gan yr Awdurdod) - Dogfennau Rhanbarthol a Lleol rhanbarthol, lleol, dogfennau, craidd, cdll, cynllun, datblygu, lleol, archwiliad, llyfrge,

Dyfrgwn a Chynllunio Mae dyfrgwn yn anifeiliaid rhannol ddyfrol sy’n byw yn bennaf ar hyd afonydd ac maent yn anifeiliaid cymharol swil ac yn byw ar eu pen eu hunain. Maent fwyaf bywiog yn y cyfnos ac i mewn i’r nos. Bu niferoedd y dyfrgwn yn dirywio’n ddifrifol yn rhannol yn sgil colli cynefin ac o ganlyniad i ansawdd gwael y dŵr ond wrth i gamau cadwraeth ddechrau llwyddo mae’r niferoedd ar gynnydd. ystlumod, arolygon,

Dylunio Cynaliadwy Dylunio Cynaliadwy dylunio, cynaliadwy,

Dysgu am Arfordir Penfro Mae sesiynau addysg ar gyfer ysgolion ar gael ar draws Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Fe'u cyflwynir mewn tair canolfan a reolir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol, yn ogystal ag astudiaethau cynefinoedd a thirwedd a ddarperir gan ein Parcmyn Darganfod allan yn leoliadau syfrdanol ar draws y Parc. Am ragor o wybodaeth am y Parc Cenedlaethol, gan gynnwys ei diwylliant, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, hanes a bywyd gwyllt, ewch i'r adran Gwybodaeth ac Adnoddau. darganfod, addysg, diwrnodau, ysgolion, ysgol, tgau, lefel, bagloriaeth, cymru,

Dysgu i garu Parciau Cenedlaethol Mae pecyn addysg ddwyieithog wedi cael ei gynhyrchu gan Awdurdodau Parciau Cenedlaethol y Bannau Brycheiniog, Eryri ac Arfordir Penfro. addysg, pecyn, dwyieithog, cymru, eryri, bannau, brycheiniog, adnoddau,

Edrych yn Ôl Mae Sir Benfro yn lle gwefreiddiol sy’n llawn o draethau heb eu difetha, golygfeydd godidog, bryniau tonnog a thirweddau garw, ac mae ganddi hanes cyfoethog hefyd. edrych,

Eglwys Gadeiriol Tyddewi Eglwys Gadeiriol Tyddewi yw un o’r diemwntau yng nghoron Sir Benfro, ac mae’n denu cannoedd o filoedd o bobl bob blwyddyn. eglwys, gadeiriol, tyddewi, llys, esgob, golygfeydd, eiconig,

Eich Parcmon yn y Parc Cenedlaethol Gwahoddwch Barcmon yr Ardal i'r ysgol i helpu eich disgyblion i ddysgu am y Parc Cenedlaethol. eich, yrdal,

Ein Hardaloedd Cadwraeth 14 Ardal Gadwraeth Sir Benfro yw’r pocedi bach unigryw o dreftadaeth, hen a newydd, sy’n cael eu gweld fel rhai sy’n ddigon arwyddocaol i’w gwarchod a’u gwella. Maen nhw’n llefydd o bwysigrwydd hanesyddol a phensaernïol sy’n cefnogi cymunedau, diwylliant a thwristiaeth. hardaloedd, cadwraeth,

Ein Partneriaid Cenedlaethol​ Mae 15 Parc Cenedlaethol y Deyrnas Gyfunol yn gweithio gyda phartneriaid cenedlaethol drwy Bartneriaeth y Parciau Cenedlaethol. Mae ein partneriaid yn rhoi cefnogaeth hanfodol i waith teulu’r Parciau Cenedlaethol ac yn ein cynorthwyo i wella dealltwriaeth, mwynhad a gwerthfawrogiad o’n tirluniau arbennig. partneriaid, bartneriaeth,

Ein Safleoedd Mae Bryngaer Oes Haearn Castell Henllys a Chastell a Melin Heli Cairew yn safleoedd sy’n cael eu rhedeg gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol i helpu ymwelwyr i fwynhau’r gorffennol a dysgu amdano. Maen nhw hefyd yn llochesau pwysig i fywyd gwyllt. pentref, bryngaer, haearn, castell, henllys, chastell, melin, heli, cairew, safleoedd,

Ein Safonau Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon uchel ar gyfer pob un o'n cwsmeriaid. Fe fyddai'n dda cael gwybod beth yw eich barn chi amdanom ni a/neu'r gwasanaeth a ddarperir gennym. safonau, cwyn, awdurdod,

Esbonio Adeiladau Rhestredig Pam mae adeilad yn arbennig? O dai crynion a ffermydd i gerrig milltir ac ambell flwch ffôn, nid sut olwg sydd ar adeilad yn unig sy'n rhoi iddo statws ‘rhestredig’. cofrestr, adeiladau, rhestredig, gradd, gradd, iiradd,

Ewch yn ôl mewn amser Castell Henllys yw’r unig bentref Oes Haearn ym Mhrydain sydd wedi’i ailadeiladu ar yr union safle lle’r oedd ein hynafiaid Celtaidd yn byw 2,000 o flynyddoedd yn ôl. haearn, amser, demetae, llwyth, celtiaid,

Ffeithiau a Ffigyrau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Negeseuon Allweddol ar gyfer y wasg; Gweledigaeth: Sicrhau bod y Parc Cenedlaethol yn parhau i fod yn lle arbennig Gwerthoedd ffeithiau, ffigyrau, wasg, cyfathrebu, cyfryngau,

Ffilmiau yn y Parc Mae golygfeydd godidog, morlin dramatig a thraethau tywodlyd naturiol Sir Benfro wedi ymddangos tu ôl i sêr y sgrîn arian dro ar ôl tro yn ffilmiau’r pum degawd diwethaf. ffilmio, yarry, potter, wenallt, robin, hood, moby, dick,

Ffilmio gyda dron yn y Parc Cenedlaethol Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi rhyddhau canllawiau ar gyfer defnyddwyr dronau hamdden er mwyn ceisio cyfyngu ar yr aflonyddwch y gall y dyfeisiau ei achosi i fywyd gwyllt gwarchodedig. ffilmio, caniatad, dronau, camera, teledu, lleoliad, fideo, bywyd, gwyllt, gwarchodedig,

Ffilmio yn y Parc Cenedlaethol Fe allwch chi ffilmio ar dir cyhoeddus, sy’n cynnwys priffyrdd cyhoeddus. Ond, os ydych chi am ffilmio ar dir preifat, mae angen i chi ofyn am ganiatâd perchennog y tir. Mae’r Map uchod yn dangos tir sy’n eiddo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. caniatâd, ffilmio, blaendraet, dron, camera, teledu, lleoliad,

Fforwm Mynediad Lleol Sir Benfro Mae Fforwm Mynediad Lleol Sir Benfro yn gorff statudol, a sefydlwyd ar y cyd gan Gyngor Sir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn 2002, yn dilyn deddfwriaeth a rheoliadau a gyflwynwyd yn Neddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000. fforwm, mynediad, lleol, fforwm, mynediad, lleol,

Ffrindiau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Mae Ffrindiau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn elusen annibynnol (rhif cofrestredig 1012091) wedi ymrwymo at helpu amddiffyn, gwarchod a gwella Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gyfer y rhai sy'n byw yn neu'n ymweld â hi. ffrindiauirenfro, gwirfoddoli, digwyddiadau,

Ffurflenni Cais Mae deddfwriaeth cynllunio yn ymdrin â sawl math gwahanol o ddatblygiad y mae angen cymeradwyaeth ffurfiol ar ei gyfer. Mae amrywiaeth o fathau o geisiadau a ffurflenni cais ar gael (h.y. deiliaid tai, Llawn, Hysbysebion, Adeilad rhestredig). mathau, geisiadau,

Ffurflenni Ceisiadau Cynllunio a Nodiadau Cyngor Cewch wneud eich cais ar-lein drwy’r Porth Cynllunio neu drwy'r post gan ddefnyddio’r ffurflenni cais perthnasol. Gallwch weld a lawrllwytho'r ffurflenni a'r nodiadau cyfarwyddyd cysylltiedig trwy ddilyn y dolenni isod. ffurflenni, cais, ceisiadau, cynllunio, nodiadau, cyngor, lawrlwytho, cymorth, porth, copi,

Freshwater West Mae Freshwater West yn lleoliad bendigedig, gwyllt sy’n boblogaidd ymhlith hwylfyrddwyr, cerddwyr, gwneuthurwyr ffilm o Hollywood a phobl sydd â diddordeb mewn bywyd gwyllt. freshwater, west, tywod, tywyn, twyni, robin, hood, hollywood, ffilmio,

Galw am Safleoedd Ymgeisiol Galw am Safleoedd Ymgeisiol galw, safleoedd, ymgeisiol,

Gardd Ystagbwll Mencap Sir Benfro Mae arian y Gronfa Datblygu Cynaliadwy wedi helpu tuag at y gost o ddylunio a chodi’r adeilad cynaliadwy newydd ar y safle, sy’n cynnwys siop oedd gwir ei hangen, swyddfa, gofod cymunedol, tŷ te a chegin. Mae cynnyrch tymhorol o’r ardd yn cael ei werthu yn y siop sydd hefyd yn rhoi profiad o sgiliau bywyd sy’n gysylltiedig â chyfarfod ag aelodau’r cyhoedd sy’n prynu’r cynnyrch a dyfir yma. mencap, gardd, ystagbwll, astudiaeth, achos, gronfa, datblygu, cynaliadwy,

Gerald De Windsor a’r Dywysoges Nest Merch Rhys ap Tewdwr, un o dywysogion y Cymry, oedd y Dywysoges Nest, ac fe’i ganwyd oddeutu 1080. Wedi marwolaeth ei thad ym 1093, treuliodd lawer o’i hieuenctid yn llys Harri I, a roddodd iddi ei mab cyntaf. Ym 1100, priododd Gerald de Windsor, barwn Eingl-Normanaidd a oedd yn hŷn o lawer na hi. castell, caeriw, melin, heli, ceidwaid, castell, caeriw, gerald, windsor, dywysoges, nest, harri,

Gofalu Am Dychmygwch eich hoff draeth neu’ch hoff daith gerdded, neu’r llefydd yr ydych yn ymweld â nhw ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro i gael hwyl neu i ymlacio. gofalu, penfro,

Golygfannau â Mynediad Hwylus Gellir cyrraedd yr holl olygfannau canlynol mewn car ac mae ganddynt ardal barcio neu le tynnu-i-mewn. Rhoddir cyfeirnodau grid Arolwg Ordnans ar gyfer pobl lleoliad isod hefyd. golygfannau, ynediad, hwylus,

Google Trekker Mae modd i chi yn awr weld Llwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Sir Benfro ar eich cyfrifiadur, eich ffôn symudol neu eich dyfais symudol, gan fod y llwybr cerdded byd-enwog wedi cael ei ychwanegu at Google Street View. google, trekker, street, view, panoramig, llwybr, llwybr, penfro, cerdded,

Gorchmynion Cadw Coed (TPO) Gorchmynion Cadw Coed (TPO) gorchmynion, cadw, coed, (tpo),

Gorchymyn Cychwyn Gorchymyn Cychwyn CDL gorchymyn, cychwyn,

Gorfodi Cynllunio yn y Parc Cenedlaethol Trosolwg o Adran Gorfodi Cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, gan gynnwys manylion ynghylch diben gorfodi a sut yr ydyn ni’n ymchwilio i gwynion gorfodi, cynllunio, torri, rheoli, cynllunio, adeilad, rhestredig, hysbysebion,

Graham Sutherland Cafodd yr arlunydd hwn o'r ugeinfed ganrif ei ysbrydoli gymaint gan dirwedd Sir Benfro. Fe adawodd Graham Sutherland gasgliad o’i waith i bobl Cymru, a nododd y dylai’r paentiadau gael eu gweld yn y lle a’u hysbrydolodd. cyfeillion, casgliad, graham, sutherland, oriel, arddangosfa,

Grŵp Tanau Gwylltion Sir Benfro Gall tanau gael effaith dinistriol dros ben ar gefn gwlad, ni weidio ein heconomi, ecoleg, amgylchedd, treftadaeth a chymunedau gwledig. Ond gellir lleihau ar y difrod. grŵp, tanau, gwylltion, siran,

Grwpiau Ysgol Mae Caeriw’n croesawu grwpiau ysgol drwy gydol y flwyddyn gan roi cyfle i blant flasu, arogli a chael cipolwg ar fywyd mewn Castell Tuduraidd. castell, caeriw, melin, heli, grwpiau, ysgol, addysg, plant, cyfnod, allweddol, teithiau, tywys,

Gwales Ar Ynys Gwales, sydd 6 milltir oddi ar arfordir Penfro, mae’r gytref fwyaf trawiadol o fulfrain gwynion yn ne Prydain, a’r trydydd mwyaf yn hemisffer y gogledd. gwales,

Gwarchod ac Amddiffyn yn y Parc Cenedlaethol Tudalen gyswllt at dudalennau gwarchod ac amddiffyn cadwraeth, gwarchod, amddiffyn, cynefin, monitro, warden, bioamrywiaeth,

Gwarchod Adeiladau Yn ogystal â gofalu am ein bywyd gwyllt a’n tirwedd, mae angen gwarchod adeiladau Sir Benfro, o fythynnod pysgotwyr i blastai a chestyll, er mwyn sicrhau bod treftadaeth adeiledig y Parc yn dal i sefyll ar gyfer y genhedlaeth nesaf, gan adrodd stori ein hanes a’n diwylliant. sirwarchod, adeiladau,

Gwarchod Adeiladau Traddodiadol Mae’r gwaith o warchod adeiladau traddodiadol yn helpu cynnal cymeriad lleol cryf a nodedig. Ers rhyfel 1939-45, collwyd llawer o sgiliau adeiladu traddodiadol. gwarchod, adeiladau, traddodiadol, hanesyddol,

Gwarchod Daeareg Anghofiwch am gestyll, bryngaerau o’r oes haearn, traethau tywodlyd euraidd a’r fan hufen iâ. Rydyn ni’n sôn am yr hyn sydd o dan eich traed! Yr union gerrig y mae’r Parc Cenedlaethol yn gorwedd arnynt. gwarchod, daeareg, atyniadau, poblogaidd, safleoedd, ddiddordeb, gwyddonol, arbennig, ymddygiad,

Gwarchod y Parc Amrywiaeth o fentrau ymarferol i warchod bywyd gwyllt. gwarchod, awdurdod, penfro,

Gwasanaethau Awdurdod y Parc Cenedlaaethol Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gyfrifol am amrywiaeth eang o swyddogaethau yn ei waith o warchod a gwella Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. canolfannau, ymwelwyr, mwynhad, mynediad, cyfrifoldebau, gwarchod, natur, addysg,

Gwefannau defnyddiol Gwefannau defnyddiol I drefnwyr digwyddiadau gweithgareddau egniol yn yr awyr agored. gwefannau, defnyddiol,

Gweithdai Cynghorau Cymuned deunyddiau gweithdai ar gyfer cynghorau tref a chymuned cymuned, gweithdai, cyngor, cyngor, cymuned, cynghorau, cynghorau, cymuned,

Gweithdy Asesiad Ynni Cynaliadwy Manylion Gweithdy Asesiad Ynni Cynaliadwy a gynhaliwyd ym mis Medi 2008 ynni, adnewyddadwy, cdll, tystiolaeth, gefndir,

Gweithgareddau I gael gwybod mwy am y gweithgareddau sydd ar gael yn Sir Benfro, ewch i'n wefan Mwynhau Sir Benfro. Mae'r wefan yn seiliedig ar fapiau ac yn gadael i chi ddewis y gweithgareddau yr hoffech eu gwneud, ac yn eich tywys chi at y llefydd gorau sy’n agos at eich cartref neu’ch llety. mwynhewch,

Gweithio i Awdurdod y Parc Cenedlaethol Mae Sir Benfro a'r Parc Cenedlaethol yn llefydd gwych i fyw a gweithio, a gallai penderfynu gweithio gyda ni fod yn un o'r penderfyniadau mwyaf boddhaus a chyffrous a wnewch. proffiliau, swyddi, gweledigaeth, pwrpas, gweithio,

Gwirfoddoli yn Oriel y Parc Os oes gennych ychydig o amser sbâr ac os hoffech ymuno â’n tîm o wirfoddolwyr, cysylltwch â ni. Fel gwirfoddolwr gallwch chi ein cynorthwyo gyda gwahanol swyddi gwirfoddoli, gwirfoddolwyr, cyfeillion, oriel,

Gwirfoddolwch gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn awyddus i annog pobl i fod yn rhan o’r gwaith o warchod y parc a rheoli’r llwybrau troed a’r llwybrau ceffylau. gwirfoddolwch, cymryd, rhan, gwaith, wardeniaid, gwirfoddol,

Gwlad y Chwedlau: Abergwaun A hithau bellach yn borthladd ac yn borth pwysig i Sir Benfro, tref Abergwaun oedd safle ‘Goresgyniad Olaf Prydain’ dros 200 mlynedd yn ôl. jemima, nicholas, ffrainc, glaniad, olaf, goresgyniad, carregwastad, arwres,

Gwlad y Chwedlau: Bae'r Felin Mae Bae'r Felin, cildraeth distaw ar Benrhyn Dale, yn safle o arwyddocâd hanesyddol enfawr. brenin, harri, ffrainc, bae'r, felin, penfro, caeriw, brwydr, bosworth, coron, hanes, chwedl, gwlad,

Gwlad y Chwedlau: Bedd Morris Cyfle i fwynhau’r golygfeydd godidog o’r comins a phenderfynu pam fod y maen hir wedi'i osod yma yn eich barn chi. bedd, morris, maen, comin, carn, ingli, lleidr, ffordd, dieflig, carwr,

Gwlad y Chwedlau: Brynberian Mae siambrau claddu, coetiroedd hynafol a charneddau cerrig yn gwneud yr ardal hon yng ngogledd Sir Benfro yn lle llawn myth a dirgelwch, yn lle i danio’r dychymyg. afanc, brynberian, preseli, preselau, crocodeil, ffermwyr, bedd, cewri,

Gwlad y Chwedlau: Bryniau'r Preseli Mwynhewch yr ymdeimlad o ryddid a’r golygfeydd helaeth o uchelfannau’r Preseli, a lwyddodd o drwch blewyn i osgoi dod yn faes ymarfer milwrol parhaol. preseli, preselau, culhwch, olwen, twrch, trwyth, brwydr, awyr, waldo, williams, cawr,

Gwlad y Chwedlau: Capel Sant Gofan Yn cuddio yng nghlogwyni Maes Tanio Castellmartin, mae Capel Sant Gofan yn lle gwych i’w archwilio. capel, sant, gofan, gawain, ladron, creigiau, chwedl,

Gwlad y Chwedlau: Castell Caeriw Ar un adeg, bu'n gartref i arglwyddi a boneddigesau, tywysogesau a rhyfelwyr - mae bellach yn gartref i straeon am ysbrydion ac ystlumod prin. Dewch i archwilio’r castell a’r felin heli drosoch eich hun. gwlad, chwedlau, castell, caeriw, tywysoges, nest, rheflwyr, celtaidd, roland,

Gwlad y Chwedlau: Castell Henllys Ewch yn ôl mewn amser a chael blas ar fywyd yr Oes Haearn. Byddai llawer o fythau a chwedlau wedi cael eu hadrodd o amgylch y tân mewn bryngaerydd fel hyn. castell, henllys, chwedl, gwlad, mabinogion, tylwyth, ceridwen, gwion, crwn,

Gwlad y Chwedlau: Castell Roch Mae gan Gastell Roch (Castell y Garn), a adeiladwyd gan farchog Normanaidd o’r enw Adam de Rupe gysylltiadau hanesyddol â’r teulu brenhinol. Y dyddiau yma, gyda’i olygfeydd panoramig dros Fae Sain Ffraid, mae'n cael ei osod ar gyfer gwyliau ac encilion. castell, roch, adam, rupe, neidr, wrach, sain, ffraid, chweld, gwlad,

Gwlad y Chwedlau: Dyfrffordd Aberdaugleddau Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn fwy na dim ond morlin hardd - archwiliwch ddyfrffyrdd cyfrinachol Aber Daugleddau, a dyffrynnoedd coediog a garw’r Preseli. dyfrffordd, aberdaugleddau, gwlad, chwedlau, daugleddau, aber, skomar, oddy, preseli,

Gwlad y Chwedlau: Llandudoch Mae’r dref fechan dawel hon ar lannau afon Teifi yn nodi pen gogleddol Llwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Sir Benfro. Ac yntau wedi'i leoli ar y dŵr, mae gan y cerflun gryn dipyn o chwedlau pysgotwyr. llandudoch, gwlad, chwedl, stori, pysgota, fôr-forwyn, peregrine,

Gwlad y Chwedlau: Nanhyfer Erbyn hyn, mae Nanhyfer yn bentref tawel sy'n swatio ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ond mae ei orffennol canoloesol yn fyw o hyd drwy’r chwedlau am y castell a’r eglwys. nanhyfer, gwlad, chwedlau, storiau, coeden, ywen, gwaed, castell, rhyd, brenin, eglwys, brynach, sant,

Gwlad y Chwedlau: Pentre Ifan Mae siambrau claddu, coetiroedd hynafol a charneddau cerrig yn gwneud yr ardal hon yng ngogledd Sir Benfro yn lle llawn myth a dirgelwch, yn lle i danio’r dychymyg. pentre, ifan, tylwyth, cerdoddiaeth, llead, siambr, claddu, eigonig, gwlad, chwedlau,

Gwlad y Chwedlau: Trefdraeth a Garn Ingli Archwiliwch dref fach brysur Trefdraeth, neu fentro i fyny i Garn Ingli, sy'n cael ei alw weithiau yn ‘fynydd yr angylion’, lle’r oedd Sant Brynach yn byw yn ôl yr hanes. sant, seintiau, brynach, carningli, carn, ingli, mynydd, angylion, bryn,

Gwlad y Chwedlau: Tyddewi Mae gan Dyddewi, dinas leiaf Prydain a man geni Nawddsant Cymru, y cymysgedd perffaith o hanes, diwylliant, arfordir a chefn gwlad. tyddewi, sant, dewi, chwedl, stori, santes, capel, nawdd, dinas,

Gwobr John Muir Deuluol Arfordir Penfro Rydyn ni’n cynhyrchu pecyn gweithgaredd newydd i deuluoedd a fydd yn cynnwys popeth fydd ei angen arnoch i wneud Gwobr John Muir Deuluol Arfordir Penfro. Fe fydd y pecyn ar gael yn fuan iawn – mwy yn y man! john, muir, trust, gwobr, deuluol, cadwraeth, darganfod, archwilio, gwyllt, rhannu,

Gwrandawiadau Gosodir amserlen ffurfiol i gyfnewid dogfennau a sylwadau ynghylch yr apêl y mae'n rhaid i bob ochr, yr un sy'n apelio, yr Awdurdod Cynllunio, yr Arolygiaeth ac unrhyw drydydd person, ei dilyn. gwrandawiadau,

Gwybodaeth ac Adnoddau Mae’r tudallenau hyn yn archwilio rhai o’r cynefinoedd hynod o ddiddorol sydd i’w gweld yma yn y m Parc Cenedlaethol, ac mae’n edrych ar y bywyd gwyllt sy’n byw yno. dysgu, addysg, bywyd, gwyllt, cynefinoedd, pobl, tirweddau, dynol, twristiaeth, problemau,

Gwybodaeth bellach Nodau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Rolau’r sefydliadau a’r cysylltiadau allweddol, Gwefannau defnyddiol, Map o Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro nodauenfro, rolau’r, sefydliadau, cysylltiadau, allweddol, gwefannau,

Gwybodaeth Leol Ar benrhyn Tyddewi, mae yna gyfoeth o lefydd i ymweld â nhw a gweithgareddau i’w gwneud, tra’ch bod chi yma. Rydyn ni am ei chi gael y mwyaf o’ch cyfnod yma ac rydyn ni am hyrwyddo taith gynaliadwy. gwybodaeth, lleol, penrhyn, tyddewi, bysiau, gwibiwr, celtaidd, cynaladwy, twristiaeth,

Gwyddoniaeth ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro Yn yr adran hon, fe gewch archwilio’r amrywiaeth o gynefinoedd a bywyd gwyllt sydd i’w gweld yma ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, a dysgu amdanynt. gwyddoniaeth,

Gwydnwch Ecolegol Er mwyn atal a gwrthdroi’r dirywiad mewn bywyd gwyllt a’r niferoedd a gollir (amcan Strategaeth Amgylcheddol Llywodraeth Cynulliad Cymru erbyn 2010), mae angen i ni roi’r gorau i wneud y pethau sydd wedi dinistrio’r cynefinoedd yn y lle cyntaf, a dechrau gwneud pethau a fydd yn eu hadfer yn raddol. gwydnwch, ecolegol, gwarchod, rheoli,

Gŵyl Hynod Wyllt Bwyd a Chefn Gwlad 2020 Cynhelir Gŵyl Hynod Wyllt Bwyd a Chefn Gwlad (Really Wild Food and Countryside Festival) yn Oriel y Parc, yn Nhyddewi ar Ddydd Sadwrn 30 Mai 2020. gŵyl, hynod, wyllt, bwyd, chefn, gwlad, 2020, oriel, really, wild, food, countryside, festival, 2019,

Hafan Hafan hafan, swyddi,

Hamcanion Cydraddoldeb Drafft Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymgynghori ynghylch ein Hamcanion Cydraddoldeb Drafft 2020-2024. ymgynghoriad, drafft, hamcanion, cydraddoldeb, drafft, dweud, eich, dweud,

Hanes Castell Caeriw Cyfle i Gael Gwybod Mwy am Gastell a Melin Caeriw, gan cynnwys Gerald de Windsor, Tywysoges Nest, Syr Nicholas de Carew, Syr Rhys Ap Thomas and Syr John Perrott. castell, caeriw, melin, heli, hanes, gerald, windsor, tywysoges, nest, nicholas, carew, rhys, thomas,

Hanes diweddar Prynodd Hugh Foster y safle yn y 1970au a gwahoddodd archeolegydd o’r enw Harold Mytum i gloddio’r fryngaer. Ar ôl cloddio’r tai crynion fe’u hailadeiladwyd gan ddefnyddio deunyddiau o’r Oes Haearn, gan wella’n dealltwriaeth o’r ffordd yr oedd tai crynion yn cael eu hadeiladu. hanes, diweddar, hugh, foster, tŷ’r, pennaeth, trwn, gloddio,

Hanes Folcanig Arfordir Penfro Yn aml, fe glywch chi bobl yn dweud bod bryniau clegyrog ynysig fel Carn Llidi a Phenberi, ger y Porth Mawr, neu Garn Fawr ar Ben-caer, yn olion hen losgfynyddoedd wedi eu herydu. hanes, folcanig, sirnys, dewi, carn, llidi, caer, llosgfynydd,

Hanes i Ysgolion Yn yr adran hon, rydyn ni’n eich gwahodd chi i deithio yn ôl mewn amser i archwilio hanes diwylliannol cyfoethog Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. hanes, haearn, tuduriaid, fictoraidd,

Hanes Milwrol Maes Awyr Tyddewi oedd yr olaf o wyth a adeiladwyd yn Sir Benfro ac roedd yn weithredol yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Yn wahanol i feysydd awyr eraill, roedd yn dal i gael ei ddefnyddio ar ôl y rhyfel i gefnogi’r Llynges Frenhinol. hanes, milwrol, maes, awyr, tyddewi,

Haroldston Chins Mae golygfan Haroldston Chins yn cynnig golygfeydd godidog ar draws Bae Sain Ffraid a chyfleoedd gwefreiddiol i weld y ddaeareg drawiadol ar y morlin hwn. Mae hefyd yn lle gwych i wylio aderyn drycin y graig. Aelod o deulu’r albatros yw’r aderyn hwn sydd ag adenydd anystwyth, ac mae ganddo diwbiau trwyn arbennig sy’n ei alluogi i brosesu dŵr y môr i gael hylif pan fydd yn hedfan ar siwrnai hir. haroldston, chins, golygeydd, eiconic, penblwydd,

Hawliau Tramwy Cyhoeddus Yn ogystal ag arfordir gwych y Parc Cenedlaethol, mae ei gymoedd coediog, ei rhostir a'i fynyddoedd garw yn hygyrch i gerddwyr hefyd. Tua'r tir, mae yna dros 800 km (500 milltir) o hawliau tramwy cyhoeddus. llwybrau, troed, llwybrau, ceffylau,

Heligogod a Gweilch y Penwaig Cipolwg ar garfilod yn Sir Benfro carfil, gwalch, penwaig, heligog, clogwyni, adar, sgomer, stack, rocks,

Hygyrchedd Saif Bryngaer Oes Haearn Castell Henllys ar esgair o dir sy’n tremio dros ddyffryn afon fach. Gall ymwelwyr fynd i’r fryngaer hon, a gafodd ei hailadeiladu, ar ôl iddyn nhw brynu eu tocynnau yn y ganolfan ymwelwyr, oddi tan y fryngaer. hygyrchedd, ffôn, cadair, olwyn, mynediad, hwylus, symudol, cerbyd, trydan, croeso,

Hygyrchedd y Wefan Hygyrchedd y Wefan hygyrchedd, gwefan, wcag, xhtml, cydymffurfiaeth,

Hygyrchedd yn Oriel y Parc Gwybodaeth am hygyrchedd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y parc, Tyddewi. oriel, hygyrchedd, mynediad, hwylus, cadair, olwyn, sgwter, symudol, anabl, bathodyn, glas, babi, newyd,

Hysbysebu yn Coast to Coast 2020 Gwybodaeth hysbysebu Coast to Coast 2020. Gwerth am arian - y cyfraddau’n cynnwys ap Coast to Coast a fersiwn tudalennau troi ar-lein. 2020, papur, newydd, hysbysebuysbysebion, arddangos, marchnata, ar-lein, cylchgrawn,

Is-ddeddfau Mae’r is-ddeddfau hyn yn berthnasol i dir sy’n eiddo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol, neu’n cael ei brydlesu ganddo - SYLWER bod hyn tua 1% o’r Parc Cenedlaethol cyfan. is-ddeddfau, tanau, cerbydau, sy’n, cael, gyrru’n, fecanyddol, hela, saethu,

Jac y neidiwr Llysieuyn blynyddol yw Jac y neidiwr (Impatiens glandulifera) a ddaeth i’r DU yn 1839 o ogledd yr India. Mae’n rhywogaeth estron oresgynnol sydd wedi ymledu i bob rhan o’r DU. neidiwr, rhywogaethau, estron, goresgynnol, (inns),

Jack Furze o Faenorbŷr Sir Benfro: Gwlad y Chwedlau: Maenorbŷr. Gyda hanes, natur, a golygfeydd ysblennydd, mae Maenorbŷr yn rhywbeth i bawb. Ewch am dro ar y traeth, archwiliwch y pyllau glan mor, cerddwch y Llwybr Arfordir ysblennydd ac edrychwch ar y castell hanesyddol, yr eglwys a'r siambr gladdu. maenorbŷr, gwlad, chwedlau, stroriau, ladron, smyglo, jack, furze, freshwater, east, swanlake,

Llefydd i ymweld â nhw Tu allan i ffiniau’r ddinas ym Mhenmaendewi, cewch brofi amrywiaeth gyfoethog o gynefinoedd bywyd gwyllt ar y clogwyni a’r dyfroedd o amgylch. Chwiliwch am y frân goesgoch a’r ehedydd ar y llethrau glaswelltog, a’r mulfrain gwynion a’r llamhidyddion allan yn y môr. penmaendewi, tyddewi, ynys, dewi, porth, mawr, llwybr, yrarn, llidi,

Llefydd i Ymweld â Nhw yn y Parc Cenedlaethol Ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, mae yna gyfoeth o lefydd gwych i'w harchwilio a'u mwynhau. llefydd, ymweld, teulu, gwyliau, atyniadau, castell, henllys, caeriw, oriel, traeth, ynys, hwyl,

Llety ar Benrhyn Tyddewi Mae ardal Tyddewi yn cynnig amrywiaeth eang o letyau o ansawdd i ymwelwyr. Mae yna rywbeth i bawb a ph’un ai ydych yn chwilio am lety gwely a brecwast, gwesty, safle gwersylla neu hostel, fe gewch hyd iddo drwy ymweld â'r gwefannau isod. llety, benrhyn, tyddewi, gwesty, gwestai, campio, glampio, aros, gwely, brecwast,

Llety ar Lwybr yr Arfordir Gellir cael gwybodaeth ar opsiynau llety eraill yn Sir Benfro sydd wedi eu dilysu trwy gysylltu â'r ganolfan croeso yn yr ardal yr ydych am aros ynddi, neu rhowch glic ar wefan Croeso Cymru a/neu wefan twristiaeth Cyngor Sir Penfro, Visit Pembrokeshire. llety, gwersylla, pabell, gwestai, aros, gwely, dros, gwestai, llwybr,

Llinell Amser Paleolithig (Hen Oes y Cerrig): 200,000 - 10,000 CC. Am lawer o'r cyfnod hwn, roedd Cymru o dan haenau o iâ, ac nid oedd unrhyw un yn byw yma. Ond, roedd yna rannau o dde Sir Benfro nad oedd o dan yr iâ. Fe fyddai'r rhannau hyn wedi edrych yn debyg i dwndra sych Siberia heddiw. llinell, amser, paleolithig, mesolithig, neolithig, efydd, haearn, rhufeinig,

Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro Mae Llwybr Arfordir Sir Benfro yn ymlwybro ar hyd 186 milltir (299km) o'r golygfeydd arfordirol mwyaf trawiadol ym Mhrydain. Mae'n ymdroelli o Landudoch yn y gogledd i Lanrhath yn y de. llwybr, llwybr, penfro, inter, appalachian, trail, cymru,

Llwybr Troednoeth Mae llwybr troednoeth hon – un o’r cyntaf o'i fath yng Nghymru – yn rhoi cyfle i chi ddilyn ôl troed rhyfelwyr Celtaidd yng Nghastell Henllys. castell, henllys, llwybr, nant, duad, afon, cadair, olwyn, cerdded, mynediad, hwylus, hygyrch, troednoeth,

Llwybrau i Bawb Mae'r llwybrau cerdded sydd wedi'u hamlygu ar y map isod yn amrywio o ran anhawster ac maent yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd â phlant ifainc neu gadeiriau gwthio, pobl llai abl, ac unrhyw un sydd am fynd am dro hamddenol. llwybrau, bawb,

Llwybrau i Gadeiriau Olwyn Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi gwella nifer o lwybrau’r sir, ac wedi eu haddasu, fel eu bod yn addas i gadeiriau olwyn. Mae yna nifer o lwybrau i gadeiriau olwyn yn y llawlyfr Llwybrau i Bawb, ond fe allwch hefyd ddewis taith addas trwy ddefnyddio’r cyfleuster chwilio a dewis y categori Llwybrau i Gadeiriau Olwyn. llwybrau, mynediad, hwylus, chadeiriau, olwyn,

Llyfrgell Archwilio Dogfennau Craidd Dogfennau ac arweiniad a luniwyd ac/neu y cyfeiriwyd atynt o ran y CDLl (gan gynnwys sylfaen dystiolaeth a dogfennau a gyflwynwyd gan yr Awdurdod). dogfennau, craidd, cdll, cynllun, datblygu, lleol, archwiliad, llyfrgell,

Maen Dydd Gŵyl Dewi O fewn ffiniau’r adeilad, mae yna glos ffurfiol, ac yn y canol saif Maen Dydd Gŵyl Dewi, sef carreg wastad ac arni bennill gan y cyn Archdderwydd James Nicholas. oriel, maen, dydd, gŵyl, dewi, carreg, james, nicholas, jams, niclas,

Maes Awyr Tyddewi Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, roedd Maes Awyr Tyddewi yn fan o weithgarwch parhaus wrth i Rheolaeth Arfordirol y Llu Awyr Prydeinig gymryd rhan ym Mrwydr yr Atlantig. Heddiw, mae Maes Awyr Tyddewi yn lle heddychlon. Yn y Gwanwyn, mae ehedyddion yn llenwi’r awyr gyda’u cân barhaus. maes, awyr, tyddewi, ryfel, ehedyddion, cerrig, orsedd,

Maes Parcio Oriel y Parc Maes Parcio Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi maes, tyddewi, oriel, tocynnau, tymor, ceir, cerbydau, trydan, ailwefru,

Map digwyddiadau Eigwyddiadau sydd i ddod ar fap digwyddiadau,

Map o'r Wefan Map o'r Wefan wefan,

Mapiau ac arweinlyfrau Cyhoeddiadau sy'n ddefnyddiol i bobl sy'n ymweld â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, gan gynnwys mapiau OS ac arweinlyfrau. mapiau, cyhoeddiadau, llyfrau, gwybodaeth, teithiau, cerdded, llwybr, taflenni,

Materion y Dirwedd Materion y Dirwedd. Mae tirwedd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’n hynod o bwysig, ac mae ei gwarchod a’i gwella’n ystyriaeth holl bwysig ym mhob agwedd o’n gwaith. materion, dirwedd,

Melin Heli Caeriw Melin Heli Caeriw yw’r unig felin lanw o’i math sydd wedi’i hadfer yng Nghymru, ac un o ddim ond pump yng ngwledydd Prydain. Er nad yw’r Felin heno’n malu, mae’r peirianwaith yn gyfan, ac mae arddangosfa, sylwebaeth sain a byrddau rhyngweithiol i blant o bob oed yn dangos sut y defnyddiwyd dŵr fel ffynhonnell ynni gynaliadwy ar hyd yr oesoedd. castell, caeriw, melin, heli, felin, ffrengig, hadfer, sarn, crancod, hela,

Meysydd Parcio Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rheoli tua 40 maes parcio ac ardal parcio; rydyn ni’n codi tâl mewn deg ohonynt ac yn defnyddio’r incwm i’n helpu ni i gynnal a chadw meysydd parcio a llwybrau’r Parc maes, codi, tocyn, tocynnay, tymor, bathodynnau, glas, wythnosol, talu, arddangos,

Middleholm Mae Middleholm yn ynysig greigiog sydd â chopa gwyrdd, rhwng Sgomer a’r prif dir. Gellir ei gweld o’r Parc Ceirw ar ddiwedd penrhyn Marloes, ar draws dyfroedd byrlymog a chythryblus Swnt Jac. middleholm,

Morfilod a Dolffiniaid Golwg cryno ar y mamaliaid môr sy’n ymweld ag arfordir Penfro morfil, minc, dolffin, llamhidydd, harbwr, dolffin, trwynbwl, dolffin, llwyd,

Mwydod: Y Da, y Drwg a’r Hyll! Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n berchen ar​ Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, a dyma gartref Amgueddfa Cymru yn Sir Benfro. Mae cyfle i ymwelwyr weld rhaglen arddangos sy'n newid yn rheolaidd ochr yn ochr ag arddangosfa barhaol o waith gan Graham Sutherland. oriel, canolfan, ymwelwyr, ymweliad, ysgol, cronfa, profi’r, celfyddydau, amgueddfa, cymru,

Mwydod: Y Da, y Drwg a’r Hyll! Dewch i ddarganfod yr amrywiaeth aruthrol o fwydod o gasgliadau Amgueddfa Cymru. Dysgwch pa mor bwysig yw'r mwydyn gostyngedig i'n priddoedd a'n hamgylchedd. Bwrsarïau teithio ar gael ar gyfer ymweliadau ysgolion ag Oriel y Parc, Tyddewi orile, addysg, ymweliadau, ysgol, celf, hanes, gwyddoniaeth, trip, ysgolion, mwydod,

Mwynhau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyfoeth o lefydd gwych i chi eu harchwilio a’u mwynhau. Ar hyd ei forlin trawiadol, mae yna draethau tywodlyd diogel sy’n ddelfrydol i deuluoedd, cannoedd o filltiroedd o lwybrau troed, yn ogystal â chlogwyni garw a childraethau caregog diarffordd. mwynhau, gweithgareddau, traethau, teulu, gwyliau, bywyd, gwyllt, syrffio, caiacio, cerdded, dringo,

Mynd â’r Ci Am Dro Fel arfer, mae croeso i gŵn sy’n cael eu rheoli’n dda ar unrhyw daith i Sir Benfro, boed yn daith hamddenol ar hyd Llwybr 186 milltir Arfordir Sir Benfro neu’r milltiroedd o lonydd gwledig, llwybrau troed a llwybrau ceffylau, neu ar dros hanner cant o draethau’r sir. arfer, croeso, sy’n, cael, rheoli’n, unrhyw, daith,

Mynd o Le i Le - Trafnidiaeth Gyhoeddus Gwasanaethau Bws Sir Benfro– Y partner cerdded perffaith Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gweld gwell trafnidiaeth gyhoeddus fel ffordd allweddol o ddarparu profiad gwell a gwyrddach ar gyfer ein hymwelwyr a’n trigolion lleol. Rydyn ni’n un o bartneriaid Lonydd Glas Sir Benfro, prosiect i ddatblygu’r defnydd o drafnidiaeth gynaliadwy at ddibenion hamdden yng nghefn gwlad, ac i hyrwyddo cerdded, seiclo, a theithio ar y bwsa’r trên. trafnidiaeth, gwasanaethau, sirren, ferri, cwch, amserlenni, trafnidiaeth, gyhoeddus,

Mynediad Datganiad Mynediad – Oriel Tirwedd Oriel y Parc a Chanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol datganiad, mynediad, oriel, tirwedd, oriel, chanolfan, ymwelwyr,

Mynediad a Hawliau Tramwy Felly i ble allwch chi fynd? Wel, rydyn ni’n gwneud ein gorau glas i sicrhau eich bod yn gallu cael mynediad at yr holl ddarnau gorau, ac felly mae 950 km o’r rhwydwaith o hawliau tramwy cyhoeddus ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gael i chi ei archwilio. mynediad,

Mynediad i Bawb Mae yna ystod o lwybrau a chyrchfannau yn y Parc Cenedlaethol i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. mynediad, gadeiriau, olwyn, cadair, traeth, sgwteri, symudedd, bawb,

Mynediad i dir agored Fe gyflwynodd ‘Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000’ Hawl Mynediad newydd ar droed i ardaloedd gwledig sylweddol yng Nghymru. Yr enw a roddwyd ar yr Hawl Mynediad Newydd hwn yw’r “hawl i grwydro”. Mae’r Ddeddf yn rhoi hawl i gerdded ar “dir agored” (a ddiffinnir fel rhos, mynydd a gwaun) yn ogystal ag ar dir comin cofrestredig. Gyda’i gilydd, yr enw ar y rhain yw Tir Mynediad. deddf, cefn, gwlad, hawliau, tramwy, 2000, hawl, mynediad, droedawl, grwydro, mynediad,

Mythau Cynllunio Isod, rydyn ni wedi cael gwared ar nifer o fythau cynllunio cyffredin. Mae’r mythau hyn yn gwbl anwir ac felly rydyn ni wedi eu cyplu gyda ffeithiau cynllunio cywir... mythau, cynllunio,

Nanhyfer Mae Nanhyfer, ychydig i’r gogledd o Drefdraeth ar arfordir gogledd Sir Benfro, wedi’i drwytho mewn hanes, gyda’r castell, y Groes Geltaidd a’r ‘ywen waedlyd’ yn ein hatgoffa am orffennol cyfareddol yr ardal. nanhyfer, castell, croes, geltaidd, ywen, waedlyd, afon, nyfer,

Newid yn yr Hinsawdd - O safbwynt Sir Benfro Mae newid mewn hinsawdd yn broses naturiol. Mae hinsawdd y byd wedi newid droeon dros miliynau o flynyddoedd, gan gynhesu ac oeri’r blaned. newid, hinsawdd, siratur, tywydd, stormydd, bywyd, gwyllt, tymorau, ffermio, twristiaeth,

Newidiadau Ffocws Newidiadau Ffocws newidiadau, ffocws,

Newyddion Newyddion newyddion,

Nodau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Mae dau ddiben statudol i Awdurdodau Parciau Cenedlaethol, a nodir yn Neddf yr Amgylchedd 1995 a dyletswydd statudol nodauenfro,

Nodweddion Arfordirol Dysgwch am y nodweddion arfordirol a geir ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. nodweddion, clogwyni, riau, ynys, bwau, staciau, traethau, baeau, ogofau, cildraethau,

Nodweddion Dylunio Mae Oriel y Parc yn adeilad anhygoel ac arloesol sydd wedi ei chuddio yn y tirlun. Dan gochl ei cheinder y mae’r dechnoleg wyrdd ddiweddaraf yn gweithio’n galed i ddarparu amgylchedd cyfforddus a chynaliadwy. cynllun, nodweddion, dylunio,

NP/17.0722/OUT NP/17/0722/OUT - Residential development of up to 14 residential dwellings (including on-site affordable provision) incorporating highways alterations to form new access road & associated development infrastructure - Land west of Narberth Road, Tenby residential, development, land, west, narberth, road, tenby,

NP/18/0051/OUT 38 Affordable residential dwellings , Hotel, 32 shared ownership & open market dwellings & associated car parking, access, landscaping, drainage & engineering works. glasfryn, premier,

NP/18/0335 FUL Alterations to provide new access to the site, increase site area & change all existing static caravans & touring caravans/tents to lodge style static caravans, new shop & reception area, new tractor shed, staff & visitor parking area, new restaurant, minor alterations to existing road layout & detailed ecological enhancement & mitigation fishguard, resort, np/18/0335/ful,

NP/18/0396/OUT Residential development - land off Trewarren Road, St Ishmaels residential, development, trewarren, road, ishmaels,

NP/18/0488/OUT Cais amlinellol ar gyfer 11 preswyliad yn cynnwys naw tŷ yn cynnwys 4/5 ystafell wely ar gyfer y farchnad lawn a dau dŷ fforddiadwy. Tir oddi ar Heol Non, Tyddewi i'r dwyrain o'r Ysgol Gynradd. cynllunio, heol, tyddewi, gorllewin, ysgol, gynraddd, np/18/0488/out, allanol,

NP/18/0502/FUL Change of use - Coal Building, Saundersfoot Harbour 18/0502, building, saundersfoot, harbour,

NP/18/0545/FUL One Planet Development to include a cabin (Caravan), lean-to greenhouse, outbuilding, barn, polytunnel, timber store, stall fachongle, isaf, newport,

NP/18/0559/FUL NP/18/0559/FUL Buttyland Caravn Park, Manorbier buttyland, manorbier, 18/0559/ful,

NP/18/0575/OUT NP/18/0575/OUT - Outline application for 18 affordable houses & 40 open market dwellings & associated landscaping - Land to West & East of Glasfryn Road, St Davids np/18/0575/out, glasfryn, lane, davids, housing,

NP/18/0610/FUL Residential development of 38 houses (27 open market houses & 11 affordable) - land opposite Bush Terrace, Jameston residential, development, jameston,

NP/18/0622/FUL Residential Development - lawrenny residential, development, awrenny,

NP/18/0747/FUL NP/18/0747/FUL - 29 residential dwellings np/18/07470ful, residential, dwellings, former, printing, factory, knowling, mead, tenby,

Oriau Agor Oriel y Parc Oriau Agor ar gyfer Oriel, Caffi a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi. oriau, agor, oriel, yyddewi, caffi, canolfan, ymwelwyr, amserau,

Oriel 60 Golygfeydd Eiconig Oriel 60 Golygfeydd Eiconig Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro oriel, golygfeydd, eiconigenfro,

Oriel 60 Golygfeydd Eiconig Oriel 60 Golygfeydd Eiconig oriel, golygfeydd, eiconig,

Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc Mae Oriel y Parc yn cynnwys Canolfan Groeso, Stiwdio Artist Preswyl ac Ystafell Ddarganfod sy’n cynnal gweithgareddau celf a natur hwylus i’r teulu, a Thŵr sy’n cynnal arddangosfeydd celf lleol a dosbarthiadau wedi’u trefnu gan y gymuned a chaffi. oriel, yriel, chanolfan, ymwelwyr, graham, sutherland, artist, residence, deborah, withey,

Oriel Amgueddfa Cymru Bydd arddangosfa Mwydod: Y Da, y Drwg a’r Hyll, i’w gweld yn Oriel y Parc tan 28 Mehefin 2020 a bydd yn cynnig cyfle i ddarganfod yr amrywiaeth aruthrol o fwydod o gasgliadau Amgueddfa Cymru. oriel, arddangosiadau, graham, sutherland, amgueddfa, cymru, oriel,

Oriel Luniau Mae'r oriel hon yn dangos rhai o'r lleoliadau mwyaf hardd a phoblogaidd y mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ei chynnig, o draethau prydferth a chlogwyni garw i fryniau tonnog ac aberoedd coediog. oriel, luniau, ffotograffau, delweddau, lluniau, golygfeydd,

Pâl Manaw Cipolwg ar Balod Manaw ar Sgomer manaw, adar, sgomer, tyrchfeydd,

Palod ar Ynys Sgomer Cipolwg ar y pâl ar Ynys Sgomer adar, sgomer, tyrchfeydd,

Panelau Cymunedol CDL Panelau Cymunedol panelau, cymunedol,

Papur Cefndir - Astudiaeth Gallu Aneddiadau Papur Cefndir - Astudiaeth Gallu Aneddiadau cynllun, datblygu, lleol,

Papur Cefndir - Profion Cadernid Papur Cefndir i'r Cynllun Datblygu Lleol - Profion Cadernid cdll, cynllun, datblygu, lleol,

Papur Cefndir Lletemau Glas Papur Cefndir Lletemau Glas cdll, cefndir, tystiolaeth, lletemau, glas,

Papur Cefndir Meini Prawf Safleoedd Asesiad o safleoedd posib i'w datblygu ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol safleoedd, datblygu, posig, cdll, cynllun, datlblygu, lleol, asesiad, tystiolaeth, gefndir,

Papur Cefndir Tai Diweddariad i'r Papur Cefndir Tai Mawrth 2010 tystiolaeth, cefndir, cdll, cynllun, datblygu, lleol,

Papurau Cefndir Ar y dudalen hon, cewch y diweddaraf ar bapurau cefndir fel rhan o'r broses o baratoi ar gyfer y cynllun datblygu lleol newydd cdll, cynllun, datblygu, lleol, adolygiad,

Papurau Cefndir A-Ff Papurau Cefndir A-Ff papurau, cefndir, cdll,

Papurau Cefndir G-Ll Papurau Cefndir G-Ll papurau, cefndir, cdll,

Papurau Cefndir M-Rh Papurau Cefndir M-Rh papurau, cefndir, cdll,

Papurau Cefndir S-Y Papurau Cefndir S-Y papurau, cefndir, cdll,

Papurau Cefndir y Cynllun Datblygu Lleol Y cam cyntaf wrth baratoi'r cynllun yw adolygu'r wybodaeth sydd eisoes yn bodoli o'r sylfaen dystiolaeth, ac yna casglu tystiolaeth bellach ble mae angen gwneud hynny. dogfennau, cefndir,

Papurau Pwyllgor Porwch drwy bapurau'r pwyllgorau isod papurau, pwyllgor,

Parciau Cenedlaethol: Yn Cefnogi Lles Economaidd Mae Parciau Cenedlaethol Cymru yn ardaloedd byw a gweithiol sy’n cefnogi cymunedau byrlymus a thirweddau eiconig sy'n cael eu defnyddio i farchnata Cymru ar draws y byd. Maent hefyd yn lleoedd arbennig y mae'n rhaid eu cadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Yn ôl adroddiad Gwerth ein Hamgylchedd mae Parciau Cenedlaethol Cymru yn cynnal 12,000 o swyddi, yn cynhyrchu cyfanswm incwm o £177miliwn ac yn cynhyrchu CMC o £205miliwn. cymru, seminar, aelodau, cefnogi, lles, economaidd,

Parcmyn Awdurdod y Parc Cenedlaethol Mae rôl y Parcmon mewn awdurdod Parc Cenedlaethol yn dueddol o fod yn un o’r swyddi mwyaf adnabyddus ac uchel eu proffil, ond, yn aml, mae hefyd yn un sydd ddim yn cael ei deall yn llawn. wardeniaid, rheoli, hamdden, cyflawni, gwirfoddoli,

Parcmyn Ifanc Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Byddwch yn Barcmon Ifanc Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a chewch fod yn rhan o dîm deinamig o bobl ifanc sy’n chwarae rhan hanfodol mewn amrywiaeth anferth o brosiectau cadwraeth o amgylch Sir Benfro, gan ddysgu a datblygu sgiliau, cwrdd â phobl debyg a chael llond lle o hwyl yn yr awyr agored. cynllun, ifanc, eich, ieuenctid, cadwraeth, cymunedol, addysg, sgiliau, dysgu,

Pathewod a Chynllunio Gellir adnabod y pathew wrth ei liw euraidd llachar a’i gynffon blewog trwchus. Anifail y nos ydyw, ac fe’i gwelir fel arfer mewn coetiroedd a chloddiau, ac mae’n arbennig o hoff o goedlannau sydd â choed cyll. Mae’r cynefinoedd hyn yn darparu diet amrywiol drwy gydol y flwyddyn ac yn galluogi i’r pathew symud drwy’r coed ac mae’n ymddangos ei fod yn osgoi teithio dros dir agored pathewod, arolygon,

Pen Cemaes Himalayan Balsam Mae cefnogaeth gref, llawer iawn o waith caled a chyfraniad y gymuned wedi cymryd camau breision tuag at ddileu’r pla-blanhigyn ymledol Jac y Neidiwr (Himalayan Balsam) o safle 32 erw ar Pen Cemaes yng Ngogledd Sir Benfro. cemaes, himalayan, balsam, cymdeithas, gymunedol, llandudoch, cronfa, datblygu, cynaliadwy,

Penderfyniadau ar apelau Mae apelau fel arfer yn cael eu hystyried gan Arolygydd sydd wedi'i benodi gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru - ond un o'r Gweinidogion fydd yn penderfynu ar yr apêl mewn rhai achosion. penderfyniadau, apelau,

Pentref Oes Haearn Castell Henllys Nid oes yr un lle arall tebyg i’r fan hon, sy’n swatio’n ddwfn ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. pentref, haearn, castell, henllys, tymor, prisiau, mynediad,

Pilgrims Café yn Oriel y Parc Mae Pilgrims Café ar agor o 9.00am i 4.00pm saith diwrnod yr wythnos yn ystod y gaeaf ac 9:00am i 5:00pm yn ystod yr haf. Mae'r Caffi yn gweini bwyd tan 3pm ac mae dewis o goffi, te a chacennau yn cael eu gweini wedi hynny. Am wybodaeth bellach cysylltwch â Stacey neu Sarah ar 01437 723290 neu e-bostiwch: pembrokeshirelarder@gmail.com caffi, brecwast, cinio, oriel, canolfan, ymwelwyr, gwybodaeth, lluniaeth, coffi, bwyd,

Polisi a Chanllawiau Cenedlaethol Dogfennau a chanllawiau a luniwyd a/neu y cyfeiriwyd atynt o ran y CDLl (gan gynnwys sylfaen dystiolaeth a dogfennau a gyflwynwyd gan yr Awdurdod). dogfennau, craidd, cdll, cynllun, datblygu, lleol, archwiliad, llyfrgell, polisi, chanllawiau,

Polisi Awdurdod y Parc Cenedlaethol Nid oes gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ddyletswydd statudol i reoli Rhywogaethau Estron Goresgynnol yn y Parc Cenedlaethol. Mae rhan yr Awdurdod yn y broses o reoli Rhywogaethau Estron Goresgynnol yn ymwneud â’i swyddogaeth fel tirfeddiannwr a’i gyfrifoldebau cynnal a chadw hawliau tramwy cyhoeddus. Sylwch, dim ond 2% o arwynebedd tir y Parc Cenedlaethol sy’n eiddo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol. rhywogaethau, estron, goresgynnol, inns, polisi, awdurdod,

Polisi 'Cookie' Sut a pham rydym yn defnyddio 'cookies' ar ein tudalennau gwe cookies,

Polisïau Cynllunio Dogfennau a chyngor yn ymwneud â pholisïau cynllunio ar gyfer Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro cynllunio, polisi, polisi, datblygu, lleol, cynllun, cdll,

Porthgain Yn debyg i’w gymydog, y Lagŵn Glas, ar un adeg roedd pentref pysgota prydferth Porthgain yn ferw o ddiwydiant trwm ac yn borthladd prysur yn allforio cerrig ar gyfer adeiladu tai a ffyrdd tan ddechrau’r 1930au. porthgain, golgyfeydd, eiconig,

Posteri a Chardiau Post Retro Crëwyd ein posteri a chardiau post a enillodd wobr i ddathlu pen-blwydd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn 60 oed yn 2012. Galwch ddod â’r dyluniadau yn arddull yr oes a fu i’ch cartref, gyda chwe phoster pen-blwydd, dathlu, retro, rheilffordd, cardiau, post, syrthiwch, mewn, cariad, aros,

Prawf Iechyd Bywyd Gwyllt Prawf Iechyd Bywyd Gwyllt. Mae iechyd ein bywyd gwyllt yn bryder sylweddol, nid dim ond am ei fod yn ennyn diddordeb ac yn creu amgylchedd naturiol gwych i fyw ynddo, ond am ein bod ni’n dibynnu arno! prawf, iechyd, bywyd, gwyllt,

Prosiect 'Walkability' Mae’r Prosiect “Walkability” wedi ei greu i gynorthwyo pobl o bob gallu sy’n byw yn Sir Benfro i fwynhau’r arfordir a’r cefn gwlad godidog o’u hamgylch. prosiect, 'walkabilityerdded, hygyrch, mynediad, anabl, cadair, olwyn,

Prosiect Ynni Ynys Dewi Mae bywyd bob dydd ar Ynys Dewi ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi gwella’n arw yn sgîl system newydd o ynni adnewyddol. Mae’r RSPB wedi llwyddo i osod tyrbin gwynt 7.5 metr o uchder a rhesaid o baneli ffotofoltäig i gyflenwi ynni “gwyrdd” i adeiladau’r Warchodfa ar Ynys Dewi. astudiaeth, achos, ynni, ynys, dewi,

Prosiectau Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gweinyddu grantiau'r Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn Sir Benfro. I ddarllen am rai o'r prosiectau a gefnogir gan y gronfa, dewiswch deitl prosiect o'r rhestr isod. prosiectau, blaenorol, cronfa, datblygu, cynaliadwy, nawdd, grant, cefnogwyd,

Prosiectau Addysg Mae addysgu plant a phobl ifanc am eu hamgylchedd, y bywyd gwyllt y mae eu hamgylchedd yn ei gynnal, a’r modd y gallwn fod o gymorth i ddiogelu ein hamgylchedd drwy’r hyn a wnawn, yn hanfodol bwysig i ddyfodol cynaliadwy.Mae’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy (SDF) felly wedi cynorthwyo nifer o brosiectau blaengar a chyffrous, gronfa, datblygu, cynaliadwy, addysgu, hamgylchedd, tawel, gall, gyda, gwastraff,

Pwyllgor Adolygu Archwilio a Gwasanaethau Corffora Mae’r Pwyllgor hwn yn edrych ar risgiau a pherfformiad yn y meysydd canlynol: • Cyllid • Adnoddau Dynol • Technoleg Gwybodaeth • Rheoli Perfformiad • Cyfathrebu archwilio, corfforaethol, adolygu, pwyllgor, cefnogaeth, cymorth,

Pwyllgor Adolygu Cadwraeth a Chynllunio Dyma’r corff a arferai fod yn gyfrifol am fonitro targedau a bennwyd ar gyfer yr Awdurdod a gan yr Awdurdod. Bellach mae’r corff hwnnw wedi’i ddiddymu ac yn ei le mae’r Pwyllgor Adolygu Gweithredol. cynllunio, datblygiad, cadwraeth, adolygu, perfformiad,

Pwyllgor Adolygu Gweithredol Mae’r Pwyllgor hwn yn edrych ar risgiau a pherfformiad yn y meysydd canlynol oni bai eu bod eisoes wedi’u cynnwys yng nghylch gwaith y Pwyllgor Archwilio ac Adolygu Gwasanaethau Corfforaethol. • Rheoli Datblygu • Cyfarwyddo • Cyflawni • Darganfod pwyllgor, adolygu, gweithredol, perfformiad, targed, adolygu, risgiau,

Pwyllgor Adolygu Hamdden a Thwristiaeth Dyma’r corff a arferai fod yn gyfrifol am fonitro targedau a bennwyd ar gyfer yr Awdurdod a gan yr Awdurdod. Bellach mae’r corff hwnnw wedi’i ddiddymu ac yn ei le mae’r Pwyllgor Adolygu Gweithredol. hamdden, twristiaeth, adolygu, perfformiad, risgiau,

Pwyllgor Craffu Mae’r Pwyllgor hwn yn darparu fframwaith mwy ffurfiol a chadarn i alluogi’r Awdurdod i graffu’n well ar agweddau ar ei waith. pwyllgor, craffu,

Pwyllgor Cronfa Datblygu Cynaliadwy Sefydlodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru'r Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn 2000 i ddatblygu prosiectau cynaliadwy arloesol sy'n helpu gwella ansawdd bywyd ar gyfer cenedlaethau'r presennol a chenedlaethau'r dyfodol. pwyllgor, cronfa, datblygu, cynaliadwy,

Pwyllgor Cynorthwyo A Datblygu Aelodau Diben y Pwyllgor yw gofalu bod cymorth yn cael ei ddarparu i Aelodau’r Cynulliad, a’u bod yn cael eu datblygu. aelodau, pwyllgor,

Pwyllgor Personél Rydyn ni'n cyflogi tua 150 aelod o staff ac yn ymdrechu i sicrhau bod Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn lle da i weithio. Mae pob polisi sy'n ymwneud â chyflogaeth, amodau a thelerau, iechyd a lles yn cael eu penderfynu gan y Pwyllgor Personél. pwyllgor, personél,

Pwyllgor Rheoli Datblygu Mae'r Pwyllgor Rheoli Datblygu yn cwrdd bob chwech wythnos i benderfynu ar geisiadau cynllunio ac i ddelio gyda phob mater sy'n ymwneud â dynodi a gweinyddu Ardaloedd Cadwraeth. pwyllgor, rheoli, datblygu, cyfarfod, datblygiad, cais, annerch, pwyllgor, cyfranogiad, cyhoedd,

Pwyllgorau Mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol 18 Aelod. Mae’r Awdurdod a’i Bwyllgorau yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd i drafod materion amrywiol sy’n effeithio ar weithrediadau Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ac yn wir y Parc Cenedlaethol, ac i bleidleisio arnynt. O geisiadau cynllunio i’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy, mae pob agwedd ar waith yr Awdurdod, yn cael eu goruchwylio gan Aelodau a etholir gan y Cyngor Sir ac a benodir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. pwyllgorau, sirwdurdod,

Pwyntiau Gweithredu Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiynau Gwrandawiad pwyntiau, gweithredurchwiliad, cdll2, gwrandawiad,

Pwyth mewn Pryd Mae'r prosiect Pwyth mewn Pryd yn targedu rhywogaethau estron goresgynnol (INNS), sef clymog Japan, Jac y Neidiwr a rhododendron, y gwyddom eu bod yn bresennol yng Nghwm Gwaun. pwyth, mewn, pryd, gwaun, clymog, japan, neidiwr, rhododendron, inns,

Rhaglen Artist Preswyl Mae cyfnodau preswyl yn Oriel y Parc yn caniatáu i artistiaid gymryd ysbrydoliaeth oddi wrth harddwch tirwedd y Parc Cenedlaethol a gweithio gyda grwpiau ac ysgolion lleol i greu darnau gwreiddiol o waith celf. rhaglen, artist, preswyl,

Rheoli Adeiladu Dau fath gwahanol o ddeddfwriaeth yw Rheoli Adeiladu (yr angen i fodloni gofynion y Rheoliadau Adeiladu) a Chynllunio (yr angen i fodloni'r ddeddfwriaeth ar gynllunio). rheoli, adeiladu, beth, yw'r, rheoliadau, adeiladu,

Rheoli Adnoddau Cyflwyniad i’r tudalennau ar y wefan sy’n ystyried sut mae’r Parc Cenedlaethol yn rheoli’r defnydd o ynni, a’r defnydd o adnoddau prin ynni, ynni, adnewyddadwy, ynni, gwyrdd, datblygu, cynaliadwy,

Rheoli Coetiroedd Mae coetiroedd yn adnodd ecolegol pwysig sy’n darparu cynefinoedd allweddol yn ein hamgylchedd bregus. rheoli, coetiroedd, gyfer, cadwraeth, phren,

Rheoli Hamdden Rheoli Hamdden yn y Parc Cenedlaethol rheoli, hamdden, hamdden,

Rheoli Tir er budd Cadwraeth Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro dirwedd ddiwylliannol arbennig o amrywiol sy’n cynnwys bryniau, dyffrynnoedd, clogwyni, traethau, afonydd a llynnoedd. gwarchod,

Rhestr o aelodau Mae gennym 18 Aelod ar ein Hawdurdod. Mae deuddeg yn Gynghorwyr Sir a benodir gan Gyngor Sir Penfro i ddarparu gwybodaeth ac arbenigedd lleol, ond nid i gynrychioli eu hetholaeth awdurdod lleol eu hunain. Penodir y chwech Aelod arall gan Lywodraeth Cymru, i gynrychioli'r budd cenedlaethol ac i ddarparu sgiliau arbenigol ychwanegol sy'n berthnasol i waith yr Awdurdod. cynulliadynghorwyr, benodir, gyngor, penfro, aelod,

Rhestr Sbarduno Lluniwyd y rhestr sbarduno ganlynol gan Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod ar y cyd â Chymdeithas Ecolegwyr Llywodraeth Leol, ac mae’n rhestru sefyllfaoedd datblygu cyffredin ble mae ystlumod yn debygol o gael eu canfod ystlumod,

Rhestr wirio Mae'r adran hon yn rhoi arweiniad i drefnwyr digwyddiadau sy'n ystyried cynnal digwyddiad ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Dilynwch y camau yn y rhestr wirio isod ar gynllunio digwyddiad i wneud yn siŵr bod eich digwyddiad yn llwyddiant. rhestr, wirio, ymchwilio, ymgynghori, cynllunio, gweithredu, adfer, adolygu,

Rhododendron ponticum Planhigyn bythwyrdd yw’r rhododendron ponticum. Pobl oes Fictoria ddaeth â’r planhigyn i Brydain ddiwedd y ddeunawfed ganrif fel planhigyn addurnol, ac roedd yn boblogaidd iawn ar ystadau gwledig, gan ei fod yn edrych yn dda a hefyd yn rhoi cysgod i adar hela. Mae’n frodorol yng ngwledydd Asia a Tsiena, ac mae hefyd yn tyfu yn Sbaen, Portiwgal a Thwrci. rhododendron, ponticum, rhywogaethau, estron, goresgynnol, (inns),

Rhowch wybod i ni am eich digwyddiad I roi gwybod i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro am eich digwyddiad, cysyllter os gwelwch yn dda â'r Tîm Cyflawni yn y Parc Cenedlaethol rhowch, wybod, digwyddiad, cynllun, digwyddiad,

Rhwydwaith Pori Sir Benfro Yn aml, mae'n hanfodol ein bod ni’n pori ein cynefinoedd lled-naturiol i’w cadw nhw mewn cyflwr da. Ar lawer o safleoedd yr ydyn ni’n eu rheoli, nid oedd yr anifeiliaid priodol ar gael bob tro i wneud y gwaith. rhwydwaith, pori,

Rhwymedigaethau Cynllunio Cytundebau Adran 106 a Rhwymedigaethau Cynllunio rhwymedigaethau, cynllunio,

Rhywogaethau a Warchodir Gosodir amserlen ffurfiol i gyfnewid dogfennau a sylwadau ynghylch yr apêl y mae'n rhaid i bob ochr, yr un sy'n apelio, yr Awdurdod Cynllunio, yr Arolygiaeth ac unrhyw drydydd person, ei dilyn. gwrandawiadau,

Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop Mae poblogaethau ystlumod wedi dirywio yn ddifrifol yn y blynyddoedd diwethaf, mae llawer o’n ystlumod o dan fygythiad ac mae nifer yn brin iawn. Mae’r dirywiad hwn yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys colli mannau clwydo a chynefinoedd porthiant a’r ffaith bod llwybrau cymudo wedi’u darnio. ystlumod, arolygon,

Rhywogaethau estron goresgynnol (INNS) Gall rhywogaethau estron goresgynnol (INNS) drechu rhywogaethau brodorol y DU; newid ecosystemau’n ffisegol a difrodi eiddo. Fe all rhai, fel yr efwr enfawr, fod yn niweidiol dros ben i iechyd dynol rhywogaethau, estron, goresgynnol, rhododendron, clymog, japan, neidiwr, pwyth, mewn, pryd,

Rhywogaethau Gwarchodedig Mae’n syndod cynifer o rywogaethau unigryw sydd i’w cael yn Sir Benfro. Mae’r rhywogaethau sy’n cael eu heffeithio’n aml gan geisiadau cynllunio yn Sir Benfro yn cynnwys ystlumod, dyfrgwn, pathewod,

Rhywogaethau’r Rhydwyr Cipolwg ar rydwyr yr hydref yn Ne Sir Benfro cornicyll, gïach, rhydwyr, angle, castellmartin,

Riportio Achos o Dorri Rheolau Cynllunio Os ydych chi’n ymwybodol o unrhyw waith anawdurdodedig sydd ar y gweill neu’n gwybod bod gwaith yn mynd yn ei flaen ac nid yw’n cydymffurfio â’r cynlluniau a gymeradwywyd neu’r amodau, cofiwch roi gwybod i ni. torri, rheolau, cynllunio, gorfodi, cynllunio,

Rolau’r sefydliadau a’r cysylltiadau allweddol Rolau’r sefydliadau a’r cysylltiadau allweddol heddlu, cyngor, penfro, ymddiriedolaeth, genedlaethol, siarter, awyr, agored, grŵp, morol,

Saesneg Sir Benfro Saesneg Sir Benfro. Wrth i anheddwyr newydd wladychu De Sir Benfro, gan arfer eu masnachau, sefydlu trefi a phentrefi a chau caeau i mewn, arhosodd y Cymry brodorol yng ngogledd y sir, tu hwnt i ‘gyffindir’ a labelwyd yn ‘Linell y Landsger’ yn yr 20fed ganrif gynnar. saesneg, tafodiaeth, lansker, landsger, normaniaid, fflemaidd, llychlynwyr,

Safleoedd Gwarchodedig Mae Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ac Ardaloedd Gwarchodedig Arbennig wedi’u dynodi yn Sir Benfro o dan Gyfarwyddeb Cynefinoedd a Chyfarwyddeb Adar yr UE fel safleoedd a fydd yn cyfrannu’n sylweddol at gadwraeth cynefinoedd a rhywogaethau a nodwyd fel rhai sydd ag angen eu cadw fwyaf ledled Ewrop. safleoedd, sssi,

Safonau Gwasanaeth Bydd nifer o bobl sy'n ffonio, neu sydd yn ymweld â swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, yn dymuno gwneud ymholiadau cyffredinol neu ymholiadau penodol i'r adain gynllunio. Mae gan yr Adran swyddogion sy'n siarad Cymraeg fel eu hiaith gyntaf. gwasanaethau, cynllunio, safonau, gwasanaeth,

Safonau Parcio CCA Safonau Parcio CCA safonau,

Saint Sir Benfro Yma, yn Sir Benfro, rydyn ni wedi cael ein bendithio â nifer o saint cynnar fel Dewi Sant, Sant Teilo, Sant Stinian, Sant Isan, Sant Brynach a Sant Caradog ac, yn eu sgil nhw, mae gennym dipyn go lew o chwedlau lliwgar… sirewi, sant, sant, teilo, sant, stinian, sant, isan, sant, brynach, sant, caradog,

Sefydliadau Addysgol y tu allan i Sir Benfro Gall ysgolion, colegau a phrifysgolion y tu allan i Sir Benfro gael mynediad at unrhyw un o'n rhaglenni addysg, ond cysylltwch â'r Tîm Darganfod i deilwra sesiynau i'ch anghenion ysgolion, colegau, prifysgolion, allan,

Sesiwn Gwrandawiad 1 Dogfennau - Archwiliad Cynllun Datblygu Lleol - Sesiwn Gwrandawiad 1 archwiliad, cdll2,

Sesiwn Gwrandawiad 2 Dogfennau - Archwiliad Cynllun Datblygu Lleol - Sesiwn Gwrandawiad 2 archwiliad, cdll2,

Sesiwn Gwrandawiad 3 Dogfennau - Archwiliad Cynllun Datblygu Lleol - Sesiwn Gwrandawiad 3 archwiliad, cdll2,

Sesiwn Gwrandawiad 4 Dogfennau - Archwiliad Cynllun Datblygu Lleol - Sesiwn Gwrandawiad 4 archwiliad, cdll2,

Sesiwn Gwrandawiad 5 Dogfennau - Archwiliad Cynllun Datblygu Lleol - Sesiwn Gwrandawiad 5 archwiliad, cdll2,

Sesiwn Gwrandawiad 6 Dogfennau - Archwiliad Cynllun Datblygu Lleol - Sesiwn Gwrandawiad 6 cdll2rchwiliad,

Sesiwn Gwrandawiad 7 Dogfennau - Archwiliad Cynllun Datblygu Lleol - Sesiwn Gwrandawiad 7 cdll2rchwiliad,

Sesiwn Gwrandawiad 8 Dogfennau - Archwiliad Cynllun Datblygu Lleol - Sesiwn Gwrandawiad 8 cdll2rchwiliad,

Sesiwn Gwrandawiad 9 ogfennau - Archwiliad Cynllun Datblygu Lleol - Sesiwn Gwrandawiad 9 archwiliad, cdll2,

Sgogwm Mae’r ynys hyfryd hon, sy’n warchodfa natur, yn enwog am ei hadar môr a’i blodau gwyllt bendigedig. Daw Sgogwm o’r gair Norseg “Skokholm” sy’n golygu “ynys goediog”, ond erbyn hyn, yr unig arwydd o goetir yw’r rhywogaethau nodweddiadol fel llygad Ebrill a chlychau’r gog. Mae’r llystyfiant yn cael ei docio gan y gwynt a’i gwtogi gan gwningod, ond mae planhigion na ellir eu bwyta, fel clustog Fair, y gludlys arfor a’r wialen aur yn garped o liw yn y gwanwyn ac yn gynnar yn yr haf. sgogwm,

Sgomer Sgomer yw’r mwyaf o ynysoedd Sir Benfro. Mae’n warchodfa natur genedlaethol sydd o bwysigrwydd rhyngwladol am ei adar môr. Mae hefyd yn lle da i weld morloi, ac yn y gwanwyn ac yn gynnar yn yr haf gellir gweld rhai o’r arddangosfeydd gorau o fywyd gwyllt yng ngorllewin Prydain. sgomer, adar, heligogod, gweilch, morloi, bywyd, gwyllt, natur,

Sgwteri Symudedd Darperir sgwteri symudedd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol mewn tri o’i safleoedd a chanolfannau yng Nghastell Caeriw, Canolfan Ymwelwyr Trefdraeth ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc,Tyddewi. sgwteri, symudedd, mobility, scooter, hire, tyddewi, caeriw, castell, henllys,

Siart Milltiroedd Llwybr yr Arfordir Lluniwyd y siart hwn ar gyfer y sawl sy’n cerdded Llwybr Cenedlaethol Arfodir Penfro, boed hynny ar deithiau hir neu yn achlysurol. siart, milltiroedd, llwybr, cerdded, pellter,

Siop Mae Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yma yn Oriel y Parc i helpu ymwelwyr i fanteisio ar eu harhosiad yn Sir Benfro. Mae siop Oriel y Parc yn cynnwys amrywiaeth eang o gynhyrchion oriel, rhodd, siop, celf, cynnyrch, lleol, crefftau, canolfan, ymwelwyr,

Siopa a Bwyta yng Nghastell Caeriw Mae Siop y Castell yn olau a modern ac yn cynnwys detholiad o nwyddau wedi’u hysbrydoli gan hanes Canoloesol a Thuduraidd y Castell yn ogystal â’i leoliad hardd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Fe gewch y dewis gorau o fwyd lleol yma hefyd, ynghyd â rhoddion a chrefftau wedi’u cynhyrchu yn Sir Benfro a gweddill Cymru. castell, caeriw, melin, heli, cyfleusterau, bwyd, diod, anrhegion, bwyd, picnic, nest, ystafell, caffi,

Sir Benfro yn Oes y Tuduriaid Disgrifiad cryno o Sir Benfro o 1485 i 1603 tuduriaid, castell, cairew, john, perrot, rhys, thomas, twrnamaint, mawr,

Sir Benfro yn yr Oes Haearn Cipolwg ar ddylanwad pobl yr Oes Haearn ar yr ardal, a'r arwyddion a adawyd ar y dirwedd. haearn, bryngaerau, bryngaerau, pentir, crwn, castell, henllys, foel, drygarn, sgomer,

Sir Benfro yn ystod Oes y Tywysogion Disgrifiad cryno o Sir Benfro rhwng 1100 a 1485 - Y cyfnod mewn hanes o gyrhaeddiad y Normaniaid hyd nes diwedd Rhyfel y Rhosynnau, cyfnod y cyfeirir ato’n gyffredinol fel y cyfnod Canoloesol. canoloesol, cestyll, normanaidd, nest, tywysogion, lansger, william, gerald, windsor, carew,

Sir Benfro: Gwlad y Chwedlau Dysgwch am rai o’r straeon chwedlonol sydd â chysylltiadau â Sir Benfro. Maen nhw'n sôn am dylwyth teg yn codi capfeini anferth, cewri yn hyrddio meini mawr i lawr llechweddau; anghenfil brawychus mewn llyn a choeden ywen sy'n gwaedu. gwlad, blwyddyn, chwedlau, straeon, fideo, sain, mythau, cerdded, croeso, cymru,

Slefrenni Môr Golwg cryno ar y slefren fôr a chreaduriaid sy’n ei bwyta. slefren, slefren, lleuad, slefren, gasgen, môr-grwban, lledraidd, crwban,

Storiau o’r Afon Gwrandewch ar straeon ynglŷn â sut mae afonydd Cleddau wedi helpu i lunio tirwedd Sir Benfro a bywydau’r bobl sy'n byw gerllaw. william, stott, oldham, passeur, cychwr, storiau, afon, cleddau, aber, sain, cychwr, fferi, porth,

Storiau o’r Afon - Bywyd Gwyllt Mae'r afonydd Cleddau yn hafan i fywyd gwyllt, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf. Mae adar gwyllt a rhydwyr yn mudo yma ar gyfer yr hinsawdd fwynach, ac fe allech chi fod yn lwcus i weld cymylau duon enfawr o ddrudwy swnllyd yn y cyfnos. Os ydych chi’n lwcus iawn fe allech chi hyd yn oed weld dwrgi! Neu fe allwch chi ymgolli’n llwyr yn sŵn yr afon. storiau, afon, cleddau, aber, ferri, llangwm, landshipping, daugleddau, porth, bywyd, gwyllt,

Storiau o’r Afon - Diwydiant Roedd yr afon ar un adeg yn brif ffordd fawr yn Sir Benfro, ac oherwydd hyn yn bennaf fe flodeuodd diwydiant. Gwrandewch ar storiâu am gloddio am lo a thrasiedi, pysgod wragedd mentrus, ac adeiladu llongau. storiau, afon, diwydiant, afon, cleddau, daugleddau, croesiadau, llangwm, cresswell, landshipping,

Storiau o’r Afon - Iaith Gwrandewch ar rai o’r tafodieithoedd lleol o ardaloedd Caeriw a Chreseli, a chlywed rhai o’r enwau lleoedd rhyfedd y dewch chi o hyd iddyn nhw ar y siart morwrol, ond nid ar unrhyw fap arall. storiau, afon, cleddau, aber, ferri, llangwm, landshipping, daugleddau, porth, iaith, tafodiaith,

Storiau o’r Afon - Lle Am Ysbrydoliaeth Cyfeirir at yr afon Cleddau a’r aber yn aml fel ‘ y ddyfrffordd ddirgel’ - bant oddi wrth yr arfordir garw ac weithiau prysur, maen nhw’n werddon o heddwch a llonyddwch, yn gyfle i adfer yr enaid. Mae’r golau cyfnewidiol a’r dŵr symudol yn cynnig ysbrydoliaeth i artistiaid, nid yn unig o ran y golygfeydd ehangach o’r dirwedd, ond hefyd y nodweddion llai megis y creigiau, gwreiddiau’r coed a’r patrymau ar y lan. storiau, afon, cleddau, aber, ferri, llangwm, landshipping, daugleddau, porth, ysbrydoliaeth,

Storiau o’r Afon - Plentyndod Gwrandewch ar ffrindiau ifanc yn siarad am y rôl mae’r afon yn ei chwarae yn eu bywydau - yr hwyl, y gemau, y rhyddid a’r antur y mae’n eu cynnig iddynt. storiau, afon, cleddau, aber, ferri, pwynt, picton, llangwm, landshipping, daugleddau, porth, plentyndod,

Storiau o’r Afon - Rhyfel Cewch glywed am fywyd yn Lawrenny yn ystod blynyddoedd yr yr Ail Ryfel Byd. storiau, afon, cleddau, aber, passeur, ferri, rhyfel, llangwm, lawrenni, daugleddau, porth,

Storiau o’r Afon - Trasiedïau Lle bo dŵr fe fydd trasiedi yn anorfod. Gwrandewch ar storiâu trist y pysgotwyr, ac am y trychineb y lofa yn Landshipping. Daeth y trasiedi glofaol hwn â menywod yn gweithio fel glowyr a diboblogi gwledig i’r amlwg. storiau, afon, cleddau, aber, ferri, pwynt, picton, llangwm, landshipping, daugleddau, porth, trasiedïau,

Straeon Ysbrydion Mae cred fod sawl ysbryd yn cerdded drwy Gastell Caeriw; dywedir bod rhyfelwr Celtaidd yn cerdded y muriau ac efallai mai ysbryd bachgen cegin sy’n gyfrifol am y synau cloncian sosbenni a phadelli a glywir yn dod o’r gegin. castell, caeriw, ysbrydion, dywysoges, nest, rowland, rhys, barbari, horowitz,

Strategaeth a Ffefrir Ymgynghori ar Strategaeth a Ffefrir (Cynllun Datblygu Lleol Newydd) Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ymgynghori, strategaeth, ffefrir, (cynllun, datblygu, lleol, newyddpenfr,

Sut i adeiladu ty crwn Adeiladwyd y tai crynion yng Nghastell Henllys ag ystod eang o ddeunyddiau a oedd yn cynnwys pren o wahanol fathau a meintiau, cyrs, clai, tail (dwb), cortynnau a rhaffau. adeiladu, crwn, plethwaith, cortynnau, rhaffau,

Sut i ddod o hyd i Castell a Melin Heli Caeriw Mae Castell a Melin Caeriw yn swatio yn ardal dyfroedd uchaf afon Daugleddau yng nghalon y Parc Cenedlaethol. Mae’n hawdd dod o hyd i’r safle a'i gyrraedd mewn car ac ar gludiant cyhoeddus, neu ar gefn beic os ydych chi'n teimlo llawn egni. castell, caeriw, ddod, cyfarwyddiadau, beic, tren,

Sut i gyfrifo cyfraniadau tai fforddiadwy Maer'r dudalen hon yn disgrifio'r broses cynllunio ar gyfer tai fforddiadwy a sut mae cyfraniadau'n cael eu cyfrifo, eu trafod a'u cytuno. fforddiadwy, hyfywedd, arfarniad, hyfywedd, prisiwr, dosbarth,

Sut i Gyrraedd Oriel y Parc Sut i Gyrraedd Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, gan gynnwys gwybodaeth ar gyfer ddeiliaid bathodynnau glas oriel, gyrraedd, cyfarwyddiadau, satnav, bathodyn, glas,

Sut ydw i’n gallu ceisio am nawdd? Ceisio am nawdd datblygu cynaliadwy gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ceisio, cynaliadwy, datblygu, nawdd,

Swyddi Awdudod y Parc Cenedlaethol Cliciwch ar y swydd y mae gennych chi ddiddordeb ynddi isod am ragor o fanylion. Yn anffodus, nid oes unrhyw swyddi ar hyn o bryd, ond cadwch lygad ar y dudalen hon, neu fe allwch chi gofrestru am ein rhybudd e-bost - swyddi. tudalen, lanio’r, adran, swyddi, gwag, profiad, gwaith, gwneud, cais,

Sylwadau Ysgrifenedig Dyma'r math cyflymaf a symlaf o apêl. sylwadau, ysgrifenedig,

Syr John Perrot Ganed Syr John yn Haroldston, Sir Benfro ym 1530, yn fab anghyfreithlon i Harri VIII gan Mary Berkely, gwraig Syr Thomas Perrot, yn ôl y sôn. Parhaodd Syr John i fod yn ffefryn yn y llys yn ystod teyrnasiad Harri VIII ac Edward VI, ond treuliodd lawer o deyrnasiad y Frenhines Mari dramor. castell, caeriw, john, perrot, elisabethaidd, edward, harri, viii, thomas, mary, berkely, cyfrin, gyngor,

Syr Rhys ap Thomas Ganed Syr Rhys ym 1449. Wedi marwolaeth ei dad, etifeddodd gyfoeth stadau Dinefwr a phrynodd Gastell Caeriw oddi wrth Edmwnd, ŵyr Syr Nicholas De Carew, ym 1480. hanes, castell, caeriw, rhys, thomas, nicholas, carew, harri, tudur, bosworth, rhisiart,

Taflenni'r Parc Cenedlaethol Cyhoeddiadau'r Parc Cenedlaethol. Mae'r taflenni hyn i gyd yn cael eu cynhyrchu gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ac ar gael i'w prynu am dâl bychan. cyhoeddiadau'rerdded, taflenni, gwybodaeth, teithiau, cylchol, llwybr,

Tai Fforddiadwy Gwybodaeth, mapiau, canllawiau cynllunio atodol ar gyfer tai fforddiadwy yn y Parc Cenedlaethol fforddiadwy, 50ca, canllawiau, cynllunio, atodol, hyfywedd, three, dragons,

Taith o Amgylch y Castell Taith o Amgylch y Castell castell, caeriw,

Teithiau’r Fferi a Chymeriadau Gwrandewch ar atgofion personol am deithiau’r fferi, hanesion am y fferiwyr a stori o gymudo modern ar draws yr afon o Landshipping i Picton Point. storiau, afon, cleddau, aber, passeur, ferri, pwynt, picton, llangwm, lawrenni, daugleddau, porth,

Teulu'r Parciau Cenedlaethol Mae yna 15 Parc Cenedlaethol yn y Deyrnas Gyfunol: Deg yn Lloegr; tri yng Nghymru; dau yn yr Alban. iauloegr, awurdod, alban, cymru,

Tir Oriel y Parc Mae Oriel y Parc yn eistedd ar ei thir ei hun, gyda digon o le i barcio a hygyrchedd llwyr. I ddarganfod mwy, rhowch glic ar wefan Oriel y Parc . O fewn ffiniau’r adeilad, mae yna glos ffurfiol, ac yn y canol saif Maen Dydd Gŵyl Dewi, sef carreg wastad ac arni bennill gan y cyn Archdderwydd James Nicholas. oriel,

Tirwedd Ddaearegol Arfordir Penfro Mae pobl yn tynnu ffotograffau o dirwedd Sir Benfro, ac yn ei phaentio, byth a beunydd, wrth i’r cerddwr a’r artist werthfawrogi’r golygfeydd gwefreiddiol. Os gewch chi gyfle i ymweld â’n Horiel Tirlun yng Nghanolfan Addysg ac Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, fe welwch chi lawer o ddehongliadau amrywiol o dirwedd o’r radd flaenaf y mae miliynau o bobl yn ymweld â hi. Ond, beth sydd wedi creu’r dirwedd hon? tirwedd,

TPO146 - Provisional TPO146 - Provisional tpo146, rovisional,

Traeth Marloes Traeth Marloes yw un o draethau mwyaf poblogaidd Arfordir Sir Benfro gyda chyfuniad o dywod euraidd a’r cyfle i wylio amrywiaeth godidog o fywyd gwyllt, o forloi i adar y môr. traeth, marloes, ynys, sgomer, skokholm,

Traethau Mynediad Hwylus Traethau Mynediad Hwylus. Dangosir y traethau hyn ar y map isod ac maen nhw’n cael eu rhoi fel cyfeirnodau grid Arolwg Ordnans. Dewiswyd y traethau hyn am fod mynediad hwylus atynt. Mae P.I.P.P.A. yn Hwlffordd yn hurio cadair olwyn ar gyfer y traeth, sy’n ei gwneud yn hawdd i chi symud ar dywod meddal. traethau, mynediad, hwylus, traethau, hygyrchadeiriau, olwyn, gyfer, traeth,

Traethau Sir Benfro Mae Sir Benfro’n gartref i unig Barc Cenedlaethol gwirioneddol arfordirol Prydain, ac mae’n cynnwys amrywiaeth eang o draethau. Mae gennym fwy o draethau Baner Las ac Arfordir Glas nag unrhyw sir arall yn y wlad. Mae rhai’n hawdd eu cyrraedd ac yn ddelfrydol i deuluoedd, tra bod eraill yn llai hygyrch ac yn cynnig heddwch a llonyddwch. traethau, gyfer, pawb, tywod, abereiddi, barafundle, niwgw, caerfai, porthmawr, cwm-yr-e,

Trefdraeth o Garningli Gwelir pentref prysur Trefdraeth yma o ymyl Carningli, a arferai fod yn llosgfynydd ac sy’n dominyddu’r gorwel. O’i gyfieithu mae Carningli yn golygu ‘Mynydd o Angylion’ ac er bod sawl cyswllt gyda’r cenhadwr o’r 6ed ganrif, Sant Brynach, mae tystiolaeth o aneddiadau cynharach yn mynd yn ôl i’r Oesau Haearn ac Efydd. trefdraeth, garningli, golygfeydd, eiconig, teithiau, cerdded,

Twristiaeth Gynaliadwy yn y Parc Cenedlaethol Cyflwyniad i’r manteision a’r problemau sy’n gysylltiedig â thwristiaeth ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. twristiaeth, manteision, problemau, gwrthdaro, cynaliadwy,

Tycanol Mae Tycanol yn safle coetir 170 erw yng Ngogledd Sir Benfro ac mae o bwysigrwydd aruthrol i wyddonwyr ac yn ysbrydoliaeth i artistiaid ac ymwelwyr. tycanol, safle, ddiddordeb, gwyddonol, arbennigwarchodfa, natur, genedlaethol, ardal, cadwraeth,

Tywydd Tywydd tywydd,

Wardeiniaid Gwirfoddol Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cael cefnogaeth amhrisiadwy gan grŵp o tua 70 o Wardeiniaid Gwirfoddol Awdurdod y Parc Cenedlaethol, sy'n helpu'n rheolaidd gyda gweithgareddau a digwyddiadau, ac hefyd yn cymryd rhan mewn rhaglen o dasgau ymarferol. wardeiniaid, gwirfoddol, gwirfoddoli, gwarchod, ddim, cymorth, gweithgareddau, arwain,

Y Broses o Gyflwyno Cais Fel yr Awdurdod Cynllunio ar gyfer ardal Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, rydyn ni'n trafod tua 650 o geisiadau y flwyddyn. proses, gwneud, cais,

Y Cynllun Datblygu Lleol 1 Fe fydd y Cynllun Datblygu Lleol, ynghyd â pholisïau cynllunio cenedlaethol, yn arwain penderfyniadau ar geisiadau am ganiatâd cynllunio. cynllun, datblygu, lleol, cyflogaeth,

Y Lagŵn Glas, Abereiddi Mae’r Lagŵn Glas yn ein hatgoffa am orffennol diwydiannol Sir Benfro, ar leoliad hen chwarel lechi. Crëwyd y lagŵn pan dorrwyd y wal allanol ychydig dros ganrif yn ôl. abereiddi, golygeydd, eiconic, penblwydd,

Y pysgod sy’n ymweld â Sir Benfro Golwg cryno ar y pysgod mwy anarferol sy’n pasio arfordir Penfro pysgod, siarcod, heulforgi, heulbysgodyn,

Y Strategaeth a Ffefrir - Cyflwyno Safle Strategaeth a Ffefrir - Cyflwyno Safle strategaeth, ffefrir, yflwyno, safle,

Ymchwiliad Cyhoeddus Gall unrhyw apêl gael ei gwrando drwy gyfrwng Ymchwiliad Cyhoeddus llawn. ymchwiliad, cyhoeddus,

Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro BYDD EIN GWEFAN NEWYDD YN CAEL EI LANSIO CYN BO HIR! Diolch am ddangos diddordeb yn Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Rydyn ni ar fin gorffen creu ein gwefan. Galwch eto cyn bo hir i gael gwybod mwy am bwy ydyn ni a sut gallwch chi wneud gwahaniaeth. ymddiriedolaeth, penfro, elusen,

Ymgynghoriad Newidiadau Materion sy'n Codi Ymgynghoriad Newidiadau Materion sy'n Codi ymgynghoriad, newidiadau, materion, sy'n, codi,

Ymgynghoriadau Cyhoeddus Yma yn Awdurdod y Parc Cenedlaethol, rydym yn gofyn i chi am eich barn yn aml ar y gwaith yr ydym yn ei wneud i helpu sicrhau bod eich Parc chi yn parhau i fod yn lle arbennig y gall pawb ei fwynhau. ymgynghoriadau, cyhoeddus, barnau, ymrywiadau, dweud, eich, dweud,

Ymgyrch y Parciau Cenedlaethol Mae Ymgyrch y Parciau Cenedlaethol (CPC) yn elusen genedlaethol. Mae'n gweithio i warchod a gwella Parciau Cenedlaethol Cymru a Lloegr ac ardaloedd sy'n haeddu statws Parc Cenedlaethol. cyngor,

Ymweld â Chastell a Melin Heli Caeriw Pan gyrhaeddwch chi Gastell Caeriw gobeithio y dewch chi o hyd i bopeth y gall fod ei angen arnoch chi i gael diwrnod i’r brenin. Ac os na fyddwch chi, rhowch wybod i ni. castell, caeriw, melin, heli, beth, sydd, ymaeithiau, tywys, hygyrchedd, tywys, toiledau, anabledd,

Ymweliadau i Bentref Oes Haearn Castell Henllys Mae'r rhaglen ysgol a gynigir yn amrywiol ac yn cwmpasu nifer o weithgareddau addysg treftadaeth sy'n archwilio bryngaer yr Oes Haearn a'i dalgylch. Mae hanes byw yn rhan fawr o brofiad Castell Henllys. Mae'r rhan fwyaf o'r sesiynau'n canolbwyntio ar gyfnod yr Oes Haearn yn ei hanes. castell, henllys, pentref, haearn, bryngaer, hanes, celtiaid, rhufeiniaid, hanes,

Ymweliadau ysgol Bob blwyddyn – ers dros 20 mlynedd – mae tua 6,000 o blant wedi ymweld â Chastell Henllys i weld, arogli a chyffwrdd bywyd mewn pentref o’r Oes Haearn, gan gymryd rhan mewn gweithgareddau a chwarae rôl. ymweliadau, ysgol, addysg, gyfnod, allweddol, gwricwlwm, cymru, plant,

Ymweliadau Ysgol i Gastell a Melin Heli Caeriw Mae hanes cyfoethog Castell a Melin Heli Caeriw yn ymestyn dros 2,000 o flynyddoedd ac mae'n cynnwys marchogion, breninwneuthurwyr, cynllwynion yn ystod Oes Elisabeth a dinistr yn ystod y Rhyfel Cartref. castell, caeriw, ymweliadau, ysgol, hanes, melin, heli, addysg, athrawon, elisabeth, rhyfel, cartref,

Ymwelwyr o’r Cefnfor Golwg ar rai o’r creaduriaid morol sy’n ymweld ag arfordir Penfro bob blwyddyn slefren, heulbysgodyn, morlo, dolffin, siarc, mudo,

Ynni Adnewyddadwy Er mwyn lleihau ein dibyniaeth ar ffynonellau ynni anadnewyddadwy a’n allyriadau carbon deuocsid, mae’r adeilad newydd yn dibynnu ar dair ffynhonnell ynni adnewyddadwy i gyflawni eu gofynion ynni. cyflenwadau, ynni, adnewyddadwy,

Ynys Bŷr Mae’r ynys hudolus hon yn enwog am ei habaty Sistersaidd ac mae’n daith 20 munud hwylus ar y cwch o Ddinbych-y-pysgod. Dyma’r mwyaf coediog o ynysoedd Sir Benfro, mae yna naws glyd a chysurus i’w hardal bentref gysgodol ac mae’n cynnig arlwy dda ar gyfer ymwelwyr sy’n dod yma am y dydd. ynys,

Ynys Dewi Mae’r ynys hon, sy’n olygfa ogoneddus, yn wynebu penrhyn Tyddewi, ar draws dyfroedd byrlymog Swnt Dewi, a fwy na thebyg mai dyma’r lle gorau i wylio morloi llwyd a llamhidyddion. ynys, dewi,

Ynys Farged Ger Ynys Bŷr, saif Ynys Farged. Ar un adeg, roedd capel canoloesol o’r un enw ar yr ynys, ond fe’i trawsnewidiwyd yn dai ar gyfer y dynion a gloddiai am galchfaen ar yr ynys, yn oes Fictoria. Erbyn hyn, nid oes unrhyw un yn byw ar yr ynys, ond mae’n warchodfa natur fechan a physig. ynys, farged,

Ynysoedd Sir Benfro Mae'r ynysoedd oddi ar lannau Sir Benfro yn un o'r uchafbwyntiau mewn unrhyw ymweliad i'r Parc Cenedlaethol. Mae gan bob un ei chymeriad a'i thirwedd unigryw ei hun, ble mae bywyd gwyllt yn ffynnu ac amser yn aros yn ei unfan. ynysoedd, sirnys, sgomer, ynys, dewi,

Yr Adeilad Mae Oriel y Parc yn adeilad anhygoel ac arloesol sydd wedi ei chuddio yn y tirlun. Dan gochl ei cheinder y mae’r dechnoleg wyrdd ddiweddaraf yn gweithio’n galed i ddarparu amgylchedd cyfforddus a chynaliadwy. Mae’r adeilad yn rhywbeth byw sy’n anadlu ac mae’n cyfrannu at y tirlun mewn ffordd esthetaidd ac ymarferol. oriel, adeilad, ynni, adnewyddadwy, dabtblygi, cerrig, gwlan, pren,

Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro (PODS) Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn bartner yn Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro (PODS). Nod Ysgol Awyr Agored Sir Benfro yw annog plant i ymgysylltu'n llawn â’u hamgylchedd lleol, a bod yn gwbl hyderus yn yr amgylchedd hwnnw. ysgolion, awyr, agored, pods, yaasb,

Ystyr Enwau Llefydd Sir Benfro Ers sawl blwyddyn ydych chi wedi bod yn gyrru heibio i arwyddion ar gyrion eich tref neu’ch pentref heb wybod beth yw ystyr yr enw? Mae nifer o’r enwau lleoedd yn Sir Benfro wedi deillio o eiriau disgrifiadol o’r ardal. Mae modd rhannu’r enwau lleoedd ledled y Parc Cenedlaethol yn fras yn enwau Cymraeg a Saesneg Eingl-Normaneg. ystyr, enwau, lleoedd, cymraeg, saesneg, eingl, normaneg, lleol,

Yswiriant yr Awdurdod Manylion yswirwyr yr Awdurdod yswirwyr, awdurdod, yswiriant,