I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Mythau Cynllunio

Mythau Cynllunio

Isod, rydyn ni wedi cael gwared ar nifer o fythau cynllunio cyffredin. Mae’r mythau hyn yn gwbl anwir ac felly rydyn ni wedi eu cyplu gyda ffeithiau cynllunio cywir...

“Mae dynodiad y Parc Cenedlaethol yn golygu bod yr ardaloedd hyn yn ardaloedd gwaharddedig.”

Mae’r cyfraddau cymeradwyo ar gyfer cynigion cynllunio o fewn y Parc Cenedlaethol yr un peth â’r rhai cenedlaethol, tu allan i ardaloedd y Parc Cenedlaethol. Felly, nid ydynt yn ardaloedd gwaharddedig.

“Mae gan y Parciau Cenedlaethol gyfradd gwrthod uwch nag ardaloedd awdurdodau cynllunio eraill. Mae bron yn amhosibl cael caniatâd cynllunio am unrhyw beth yn y Parc Cenedlaethol ac mae’n anoddach na thu allan i’r Parc Cenedlaethol.”

Dewch i ni edrych ar y ffigyrau. Rydyn ni’n cymeradwyo 86% o geisiadau cynllunio. Y cyfartaledd ar gyfer Lloegr a Chymru yw 87%.

“Nid yw penderfyniadau cynllunio yn ystyried barn pobl leol.”

Ystyrir sylwadau a gwrthwynebiadau ynghylch ceisiadau cynllunio yn ddwys fel rhan o’r broses o bennu ceisiadau cynllunio. Rhoddir cyfle i drigolion lleol siarad yng nghyfarfodydd cyhoeddus y Pwyllgor.

“Mae’n rhaid i chi fyw yn y Parc Cenedlaethol am 50 blynedd cyn cael eich ystyried fel person lleol.”

Mae ein canllaw ar anghenion lleol am dai fforddiadwy yn nodi bod yn rhaid eich bod wedi preswylio yn y Parc am dair blynedd i fod yn gymwys. Mae yna ffyrdd eraill o fod yn gymwys gan gynnwys derbyn neu roi cymorth i’r henoed neu bobl fethedig, bod gennych gysylltiad lleol neu’n dechrau gweithio.

“Nid yw un o aelodau’r Pwyllgor Cynllunio yn byw yn y Parc Cenedlaethol nac yn deall anghenion lleol.”

Mae yna 18 aelod ar Bwyllgor yr Awdurdod. Mae yna un swydd wag ar hyn o bryd (Mehefin 2011). Mae un ar ddeg ohonynt yn byw yn Sir Benfro a saith yn byw o fewn y Parc Cenedlaethol. Felly dim ond un aelod sy’n byw tu allan i Sir Benfro.

“Mae system cynllunio Parc Cenedlaethol yn fwy drud nag awdurdodau lleol eraill – baich ychwanegol ar drethdalwyr.”

Esbonnir y gwahaniaeth mewn cost gan y lefel o incwm y mae awdurdodau cynllunio lleol eraill yn medru ei gynhyrchu o ffioedd. Mae’r Parc yn cynhyrchu llawer llai o incwm.

“Ni chaniateir cartrefi ar ffermydd (e.e. ar gyfer olynyddion ffermio).”

Mae’r polisi cynllunio cenedlaethol newydd yn caniatáu ail gartref ar fferm sefydledig er mwyn caniatáu trosglwyddo rheolaeth o’r busnes i ffarmwr ifancach.

“Ni ellir defnyddio ysguboriau traddodiadol a adferwyd yn fasnachol.”

Mae ein polisi trawsnewid yn caniatáu defnyddio trawsnewidiadau unigol at ddibenion amrywiol (gan gynnwys yn fasnachol). Fodd bynnag rhoddir blaenoriaeth i’r ddarpariaeth o dai fforddiadwy yn hytrach nac eiddo rhent ar gyfer gwyliau mewn ceisiadau mwy.

“Mae pob math o ddatblygiadau ynni gwynt wedi’u gwahardd.”

Yn gyffredinol, mae ceisiadau llai sydd wedi’u lleoli’n ofalus yn dderbyniol.

“Mae’n annhebygol y caiff generaduron pŵer trydan dŵr ganiatâd cynllunio.”

Gan fod yr adeiladau a’r strwythurau hyn yn fach ac fel arfer o faint sy’n gydnaws â’r amgylchedd naturiol lle maen nhw wedi’u lleoli, maen nhw yn debygol o gael caniatâd cynllunio yn y Parc hwn.

“Peidiwch â meddwl am ddyluniad modern gan fod Awdurdod y Parc Arfordir dim ond gyda diddordeb mewn hen ddyluniadau.”

Mae yna enghreifftiau o adeiladau modern ac arloesol yn y Parc, er enghraifft, Malator, Brithdir Mawr ac Oriel y Parc, Oriel a Chanolfan Ymwelwyr yr Awdurdod yn Nhyddewi.

“Mae’n rhaid i chi gael ffenestri â fframiau pren yn y Parc.”

Dyma fyddai’r achos mewn trawsnewidiadau traddodiadol neu adeilad a ddyluniwyd i adlewyrchu’r amgylchedd lleol. Yn gyffredinol rydyn ni’n annog y defnydd o bren gan ei fod yn fwy cynaliadwy ond byddem yn ystyried dewisiadau addas eraill.

“Nid yw’r cynllunwyr yn ceisio am atebion cynaliadwy mewn ffordd ragweithiol.”

Nid dyma’r achos. Fel enghraifft, mae paratoad diweddar o’r Asesiad Ynni Adnewyddadwy sy’n rhoi awgrymiadau i ymgeiswyr posibl o ble bydd mathau amrywiol o geisiadau ynni adnewyddadwy yn debygol o fod yn dderbyniol, yn dangos sut gellir mabwysiadu ymagwedd ragweithiol tuag at gynhyrchiant ynni adnewyddadwy.

Os ydych yn gwybod unrhyw fythau cynllunio eraill, e-bostiwch communications@pembrokeshirecoast.org.uk ac fe roddwn ni’r ffeithiau i chi.