I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Cynllunio ac Ecoleg » Rhestr Sbarduno

Rhestr Sbarduno

Copyright - Sian Williams - Kite EcologyYstlumod – Rhywogaeth a Warchodir gan Ewrop

Rhestr Sbarduno

Lluniwyd y rhestr sbarduno ganlynol gan Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod ar y cyd â Chymdeithas Ecolegwyr Llywodraeth Leol, ac mae’n rhestru sefyllfaoedd datblygu cyffredin ble mae ystlumod yn debygol o gael eu canfod.

Er hynny, nid yw’r rhestr yn hollgynhwysol, a gellir dod o hyd i ystlumod mewn cynefinoedd sy’n ymddangos yn annhebygol. Mae’r rhestr hon yn canolbwyntio’r ymdrechion o ran arolygon ar y safleoedd hynny sydd fwyaf tebygol o fod ag ystlumod ynddynt ac felly gellir seilio’r penderfyniad i gynnal arolwg ystlumod ar debygolrwydd rhesymol.

Os yw eich datblygiad arfaethedig wedi ei restru isod, y mae’n debygol y bydd angen arolwg ystlumod. Cysylltwch ag arolygwr ystlumod trwyddedig o’r rhestr o ymgynghorwyr neu gysylltwch â’r Ecolegydd Cynllunio i gael mwy o wybodaeth.

 

Rhestr sbarduno o ble mae ystlumod yn debygol o fod yn bresennol a phryd y gellir disgwyl yn rhesymol i ddatblygwyr gyflwyno arolwg ystlumod. 

 (i) Datblygiad arfaethedig sy’n cynnwys addasu, trawsnewid, dymchwel neu waredu adeiladau a strwythurau (yn arbennig gwagleoedd to) sy’n ymwneud â’r canlynol:


 • Unrhyw adeiladau amaethyddol (e.e. ffermdai a sguboriau) yn arbennig rhai sydd wedi’u hadeiladu o frics neu gerrig traddodiadol a/neu sydd â thrawstiau sydd yn y golwg ac sy’n fwy nag 20cm o drwch;
 • Unrhyw adeiladau sydd ag estyll dŵr a/neu deils sy’n hongian sydd o  fewn 200m i goetir a/neu ddŵr;
 • Adeiladau a strwythurau sengl a godwyd cyn 1960 sydd o fewn 200m i goetir a/neu ddŵr;
 • Adeiladau a godwyd cyn 1914 sydd o fewn 400m i goetir a/neu ddŵr;
 • Adeiladau a godwyd cyn 1914 sydd â thalcenni neu doeon llechi, waeth ble y maent;
 • Unrhyw dwnnel, mwynglawdd, odyn, tŷ ia, ceuffordd, amddiffynfa filwrol, lloches rhag bomio, selerydd ac unrhyw ddwythell neu strwythur tanddaearol tebyg;
 • Unrhyw strwythur pont, traphont ddŵr a thraphont ffordd (yn arbennig dros ddŵr a thir gwlyb); ac
 • Unrhyw ddatblygiad sy’n effeithio ar adeiladau, strwythurau, coed neu nodweddion eraill lle y mae’n wybyddus bod ystlumod yn bresennol.  

 (ii) Cynlluniau sy’n cynnwys goleuo eglwysi ac adeiladau rhestredig neu lifoleuo ardaloedd gwyrdd o fewn 50m i goetir, dŵr, cloddiau caeau neu linellau o goed sydd â chyswllt amlwg â choetir neu ddŵr. 

 (iii) Cynlluniau sy’n effeithio ar gwareydd ag wyneb clogwyn sydd ag agennau, ogofau neu lyncdyllau. 

 (iv) Cynlluniau sy’n effeithio ar, neu o fewn 400m i, afonydd, nentydd, camlesi, llynnoedd, neu o fewn 200m i byllau a chynefinoedd dŵr eraill. 

 (v) Cynlluniau sy’n effeithio ar goetir neu gloddiau cae a/neu linellau o goed sydd â chyswllt amlwg â choetir neu gyrff o ddŵr. 

 (vi) Gwaith arfaethedig ar goed (cwympo neu docio) a/neu ddatblygiad sy’n effeithio ar:


 • Hen goed a choed hynafol sy’n hŷn na 100 mlwydd oed;
 • Coed sydd â thyllau, craciau neu geudodau amlwg; a
 • Choed sydd â’u cwmpas yn fwy nag 1m ar uchder y frest. 

 (vii) Datblygiad arfaethedig sy’n effeithio ar unrhyw nodwedd neu leoliad lle mae presenoldeb ystlumod wedi ei gadarnhau, a hynny wedi’i ddatgelu naill ai drwy chwilio drwy ddata (data’r ganolfan cofnodion biolegol lleol, er enghraifft) neu fel yr hysbyswyd y datblygwr gan unrhyw awdurdod cymwys (e.e. awdurdod cynllunio, Sefydliad Cadwraeth Natur Statudol neu sefydliad amgylcheddol neu gadwraeth arall). 

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod (2007). Arolygon Ystlumod – Canllawiau Arferion Da