COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cronfa Datblygu Cynaliadwy » Astudiaethau Achos y CDG » Cartrefi Solar Fforddiadwy

Cartrefi Solar Fforddiadwy

Ty Solar

Ty Solar

Mae £47,000 o gyllid y Gronfa Datblygu Cynaliadwy wedi helpu Western Solar Cyf i ddylunio ac adeiladu'r prototeip gweithio hwn o eco-gartref fforddiadwy; h.y. cartref tair ystafell wely, a adeiladwyd yn gyfan gwbl allan o bren Cymreig, sy'n gallu cynhyrchu digon o drydan solar i fodloni pob un o'i ofynion ynni ei hun ac yn gallu storio neu allforio unrhyw drydan dros ben a gynhyrchir ar gyfer creu incwm.

Beth oedd y prosiect yn anelu at ei gyflawni?


  • Datblygu tai fforddiadwy dwysedd isel a microgynhyrchu mewn uned integredig.
  • Datblygu eco-gartref gyda Chod ar gyfer graddio Cartrefi Cynaliadwy sy’n bedwar man lleiaf neu (yn well fyth) pump.
  • Dod o hyd i 80% o ddeunyddiau ac arbenigedd yng Nghymru.
  • Creu cadwyni cyflenwi, cyflogaeth leol a chyfleoedd hyfforddi.
  • Hyrwyddo defnyddio pren meddal brodorol Cymru at ddibenion adeiladu.
  • Newid y canfyddiad ac ymwybyddiaeth o gartrefi a adeiladwyd o bren.

Sut y cafodd y Tŷ Solar ei drosglwyddo?

Prototeip yn cael ei adeiladu

Prototeip yn cael ei adeiladu  Prototeip yn cael ei adeiladu

Mae'r prototeip wedi llwyddo i ddangos ei bod yn bosibl i adeiladu tŷ o bren meddal Cymreig brodorol; pren mewn gwirionedd o Gwm Gwaun.

Er bod y prototeip wedi’i adeiladu o dan blastig ar safle Western Solar yn Rhosygilwen, y cynllun yn y dyfodol, er mwyn lleihau amser adeiladu a chostau, yw y bydd modiwlau neu gydrannau yn cael eu gwneud oddi ar y safle mewn ffatri leol a sefydlwyd yn benodol ar gyfer y diben.

Pren o Gymru oedd wedi’i ddefnyddio hefyd i wneud fframiau’r ffenestri, sydd, ynghyd â'r unedau gwydr sydd i safon Passive Haus yr Almaen, wedi’u gwneud gan gwmni gwaith coed yn Sir Benfro.

Mae un ar ddeg modfedd o inswleiddio seliwlos a wnaed o bapur newydd wedi'i ailgylchu yn sicrhau bod y waliau yn cael eu hinswleiddio’n dda, ac mae’r croen anadladwy hefyd yn cael ei wneud yng Nghymru.

Prototeip yn cael ei adeiladu  Prototeip yn cael ei adeiladu

O'r llun uchod sy’n dangos y gwaith o adeiladu’r ail lawr gellwch weld y to ar oleddf, ac ar ben y to mae paneli to ffotofoltäig integredig 8kW. Mae’r paneli hyn yn gostwng y biliau ynni blynyddol net i ddim, ac yn dangos ei bod yn bosibl cynhyrchu tua £650 o incwm net i’r cartref. Hefyd mae’n bosibl i’r ynni dros ben a gynhyrchir gael ei storio mewn batris a allai gyfrannu at sicrwydd ynni mewn ardaloedd gwledig mwy anghysbell.

Ar y cyfan, mae’r tŷ deulawr 100 m2 a adeiladwyd o bren o Gymru, sy’n cynnwys tair ystafell wely, dwy ystafell ymolchi, ond yn defnyddio 12% o'r ynni y byddai tŷ a adeiladwyd drwy ddulliau confensiynol o faint cyfatebol yn ei ddefnyddio!

 Mae’r tŷ wedi llwyddo i gael lefel pump yn y Cod ar gyfer Cartrefi Cynaliadwy.

Ond, nid yn unig y mae'r prototeip yn dangos y manteision amgylcheddol o ddefnyddio deunyddiau naturiol lleol ac effeithlonrwydd ynni uchel sy’n golygu llai o allyriadau CO2, mae hefyd wedi dangos manteision cymdeithasol ac economaidd yn ogystal. Mae’r tŷ wedi’i adeiladu i fynd i'r afael â diffyg yn y sector tai fforddiadwy; mae’n costi cyn lleied â £75,000 i brynu (ac eithrio llain adeiladu) felly nid yn unig y mae’n economaidd i fyw ynddo ond hefyd mae’n economaidd i brynu. Drwy gael 80% o'r deunyddiau a'r llafur yn lleol mae’n sicrhau cadwyn gynaliadwy o gyflenwi, yn creu swyddi gweithgynhyrchu medrus a lled-fedrus, ac yn darparu hyfforddiant i lenwi unrhyw fylchau sgiliau a glustnodir. Mae cyflogi gweithlu medrus yn helpu'r economi leol ac yn dod â buddiannau lles yn ei sgîl. Elfen bwysig arall yw defnyddio pren o radd isel o Gymru ar gyfer adeiladu a allai wella hyfywedd masnachol y coetiroedd lleol. Mae coetiroedd a reolir yn well yn eu tro yn well ar gyfer ecosystemau a bioamrywiaeth.

Gwersi a Ddysgwyd


  • Mae adeiladu yn gofyn am weithlu medrus y mae gofyn cael hyfforddiant ar ei gyfer yn lleol.
  • Roedd y dull blwch trawst o adeiladu a ddefnyddiwyd yn y prototeip wedi ychwanegu at y gost a’r amser adeiladu, felly bydd y dull hwn yn cael ei ddisodli gan dechneg adeiladu slab a phanel sy’n symlach ond yn effeithiol i roi’r cryfder adeiladu gofynnol o’r pren lleol gradd isel.
  • Nid oedd adeiladu ar bileri concrid yn gost effeithiol. Roedd y pileri yn defnyddio 9m3 o goncrid yn hytrach na 15m3 ond roedd hynny wedi costi tair wythnos ychwanegol o amser i gael y lefelau cywir.

Beth nesaf?

Dadorchuddiwyd y prototeip eco-gartref gan y Prif Weinidog yn yr hydref, ond cam nesaf y prosiect ehangach yw masnacheiddio’r prototeip i’w werthu fel tŷ parod. Bydd hynny yn creu deg o swyddi gweithgynhyrchu lleol lled-fedrus, gan gynnwys o leiaf pum prentisiaeth. Hefyd y gobaith yw y bydd hyn yn creu rhagor o swyddi i gyflenwyr.

Mae safle ffatri wedi’i sefydlu yng Ngogledd Sir Benfro ac mae'r cwmni hefyd wedi dod o hyd i dir addas lle mae'n bwriadu adeiladu chwech o'r cartrefi sy'n defnyddio ynni'n effeithlon, yn seiliedig ar y prototeip. Bydd y tai hyn yn dangos esiampl ar ei orau o fyw'n gynaliadwy heddiw yng nghefn gwlad Cymru.