I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Canllaw Digwyddiad Awyr Agored » Cyflwyniad

Cyflwyniad

Ynglŷn â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn lle gwych i gynnal digwyddiadau sy’n cael eu trefnu, ac mae’r Parc wedi cynnal, dros flynyddoedd lawer, ystod eang ac amrywiol o ddigwyddiadau awyr agored llwyddiannus, gan gynnwys Ironman Cymru a Chyfres Byd Deifio oddi ar Glogwyni y Red Bull.

Mae'r Parc Cenedlaethol yn brolio rhai o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd a bywyd gwyllt mwyaf amrywiol ym Mhrydain gan gynnwys gwarchodfeydd natur o bwysigrwydd rhyngwladol, daeareg ac archaeoleg. Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn lle arbennig ac mae angen ei reoli'n ofalus i edrych ar ei ôl i bawb ei fwynhau, yn awr ac yn y dyfodol.

Gall digwyddiadau wneud cyfraniadau cadarnhaol i economi'r ardal, iechyd a lles y cyfranogwyr, a gwella enw da Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ymhlith ymwelwyr. Er mwyn sicrhau’r budd a’r mwynhad mwyaf o’r digwyddiadau i bawb sy'n rhan o’r gweithgaredd - ac i leihau unrhyw broblemau a all godi – mae gofyn i ddigwyddiadau gael eu cynllunio a’u rheoli’n dda.

Ironman Cymru

Ar gyfer pwy y mae’r canllawiau hyn?

Gall y canllawiau hyn fod yn ddefnyddiol i unrhyw un sy'n dymuno cynnal gweithgaredd egnïol yn yr awyr agored ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Gall hyn gynnwys: rhedeg, cerdded, beicio, syrffio, arfordira, dringo a marchogaeth. Mae'n werth nodi nad yw'r ddogfen hon yn cyfeirio at ddigwyddiadau megis sioeau, ffeiriau, barbiciws, partïon neu deithiau cerdded tywysedig, ond bydd llawer o'r cyfeiriadau at arferion gorau yn dal i fod yn berthnasol.

Mae nifer o ganllawiau sy'n disgrifio arferion da ynglŷn â sut i drefnu digwyddiadau. Hefyd mae rhai canllawiau rhagorol ar gael ar drefnu a chynnal digwyddiadau yn yr awyr agored o ran arferion cynaliadwy. Nid yw'r canllawiau hyn yn ceisio cymryd lle neu grynhoi’r ffynonellau eraill hyn. Yn hytrach ei nod yw ategu canllawiau presennol drwy ganolbwyntio'n benodol ar rai o'r prif faterion sy'n arbennig o berthnasol o fewn Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae'r adnoddau ychwanegol mwyaf defnyddiol yn cael eu nodi hwnt ac yma drwy’r ddogfen, ac yn cael eu rhestru yn yr adran ar wybodaeth bellach.

Mae angen i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sicrhau:-


  • bod digwyddiadau yn y Parc Cenedlaethol yn cael eu trefnu’n dda a’u bod yn gynaliadwy;
  • bod y digwyddiadau yn cyfrannu at nodau’r Awdurdod Parc Cenedlaethol ;
  • bod y trefnwyr yn cysylltu â’r tirberchnogion perthnasol a chael caniatâd i gynnal eu gweithgaredd.