COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Cynllun Datblygu Lleol 2 » Adroddiad Cwmpasu'r AoG

Adroddiad Cwmpasu'r Arfarniad o Gynaliadwyedd

Mae Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd yn gosod y materion arfarnu cynaliadwyedd a’r amcanion/meini prawf y bydd strategaethau, polisïau a chynigion y Cynllun Datblygu Lleol newydd yn cael eu hasesu yn eu herbyn.  Tu ôl i hyn mae yna adolygiad o’r cynlluniau, rhaglenni a pholisïau sy’n berthnasol i ddatblygiad y Cynllun Datblygu Lleol newydd ynghyd â’r sylfaen dystiolaeth amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd ar gyfer yr arfarniad.

 

Dan Reoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004 mae gofyn i’r Awdurdod ymgynghori â’r cyrff ymgynghori ar gwmpas yr arfarniad cynaliadwyedd am gyfnod o 5 wythnos.  Dyma’r cyrff hynny: Cyfoeth Naturiol Cymru a CADW.  Fodd bynnag, mae’r Awdurdod yn cynnig cyfle i’r cyhoedd, a grwpiau eraill sydd â diddordeb, gynnig sylwadau ehangach, am gyfnod o 8 wythnos. Cafodd yr Adroddiad Cwmpasu terfynol a gymeradwywyd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ym Mehefin 2016. Gellir lawrlwytho’r Adroddiad Cwmpasu a’r Atodiadau o’r dolenni isod. 

Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd

Atodiad A: Adolygiad o Gynlluniau, Polisïau a Rhaglenni perthnasol

Atodiad B: Gwybodaeth Waelodlin

Dyma Adroddiad Ymgynghoriadau ar yr Adroddiad Cwmpasu.

Am wybodaeth bellach, mae croeso i chi gysylltu â Gwasanaeth Cyfeiriad y Parc yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Parc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro. SA72 6DY. Ffoniwch 01646 624800. e-bostiwch devplans@pembrokeshirecoast.org.uk