I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Gofalu Am » Rheoli Tir er budd Cadwraeth » Rhywogaethau estron goresgynno » Polisi Awdurdod y Parc

Polisi Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Nid oes gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ddyletswydd statudol i reoli Rhywogaethau Estron Goresgynnol yn y Parc Cenedlaethol. Mae rhan yr Awdurdod yn y broses o reoli Rhywogaethau Estron Goresgynnol yn ymwneud â’i swyddogaeth fel tirfeddiannwr a’i gyfrifoldebau cynnal a chadw hawliau tramwy cyhoeddus. Sylwch, dim ond 2% o arwynebedd tir y Parc Cenedlaethol sy’n eiddo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gwneud ei orau i reoli Rhywogaethau Estron Goresgynnol ar ei dirddaliadau, i sicrhau bod arwyneb hawliau tramwy cyhoeddus yn glir o lystyfiant ac nad oes Rhywogaethau Estron Goresgynnol yno pan fo hynny’n gynaliadwy. Bydd hefyd yn codi ymwybyddiaeth ac yn hwyluso trafodaethau rhwng pawb â diddordeb pan fo hynny’n berthnasol.  

Mae’r Awdurdod yn cydnabod bygythiad Rhywogaethau Estron Goresgynnol i dirwedd ehangach Sir Benfro, ac mae wrthi’n rhoi prosiect peilot dalgylch ar waith (Pwyth mewn Pryd) yng Nghwm Gwaun, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Clymog Japan ar lannau un o lednentydd Afon Gwaun.​
Clymog Japan
ar lannau un o lednentydd Afon Gwaun.​

Ychydig iawn y mae Awdurdod y Parc yn gallu rheoli Rhywogaethau Estron Goresgynnol y tu hwnt i’w waith rheoli asedau a’r prosiect peilot hwn, ac mae’n dibynnu’n benodol ar flaenoriaethau o ran budd cadwraeth natur, budd amgylchedd hanesyddol, mynediad/hawliau tramwy cyhoeddus, neu os yw’r rhywogaeth yn niweidiol i iechyd pobl a/neu os yw gweithredu yn y tymor byr yn strategol ac yn gynaliadwy.

Mae blaenoriaeth yr Awdurdod dros Rywogaethau Estron Goresgynnol yn ymwneud â blaenoriaethau Cymru/Sir Benfro dros reoli rhywogaethau yn ogystal â bod yn wyliadwrus am rywogaethau cenedlaethol a rhanbarthol y ceir rhybuddion yn eu cylch gan Ysgrifenyddiaeth y Rhywogaethau Estron a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Mae modd i gydlynydd prosiect Pwyth mewn Pryd Awdurdod y Parc roi cyngor, ond mae’n pwysleisio mai siarad, cydweithio ac ymrwymiad sy’n bwysig i bawb sy’n gysylltiedig â Rhywogaethau Estron Goresgynnol.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn awyddus i glywed gan grwpiau cymunedol a thirfeddianwyr sydd â diddordeb, lle byddai modd cael dull cydlynus o gydweithio.  Anfonwch e-bost at matthewt@pembrokeshirecoast.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.