I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Cynllun Datblygu Lleol 2 » Camau Paratoi » Archwiliad

Archwiliad

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi gwneud diwygiadau i Gynllun Datblygu Lleol 2, yn dilyn Sesiynau Gwrandawiad Archwilio a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf a mis Hydref 2019. Gelwir y diwygiadau hyn yn Newidiadau Materion sy'n Codi (MACs).

Gellir cael gwybodaeth bellach, gan gynnwys copïau o’r Rhestr o’r Newidiadau i’r Materion sy’n Codi, Atodiad Arfarniad o Gynaliadwyedd, Atodiad Rheoliadau Cynefinoedd, Atodiad Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb a’r ffurflen sylwadau ar y dudalen we Newidiadau i’r Materion sy’n Codi.

Y Dyddiad cau ar gyfer sylwadau yn berthnasol i Newidiadau Materion sy'n Codi yw 4.30pm dydd Gwener 13 Mawrth 2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Yn sesiwn derfynol y gwrandawiad ar y 1af o Hydref 2019, cyhoeddodd yr Arolygydd mai’r dyddiad tebygol y bydd hi’n cyflwyno’i hadroddiad i’r Awdurdod Parc Cenedlaethol i wirio’r ffeithiau fydd yr 22ain o Ionawr 2020.  Atgoffodd yr Awdurdod y byddai’r adroddiad hwn yn derfynol.

Bydd Sesiynau’r Gwrandawiad yn cael eu cynnal yn Neuadd Pater, Stryd Dimond, Doc Penfro, SA72 6DD.

AMSERLEN SESIWN GWRANDAWIAD AR CDLl APCAP

Dyddiad

9.30AM

2.00PM

WYTHNOS 1

2 Gorffennaf 2019
Ystafell Warrior

Mater 1 - Agor, Paratoi'r Cynllun a Strategaeth y Cynllun

3 Gorffennaf 2019
Ystafell Warrior

Mater 2 - Nodweddion Arbennig y Parc Cenedlaethol

Mater 3 - Datblygiad Mawr, y Potensial ar gyfer Twf

4 Gorffennaf 2019
Ystafell Warrior

Mater 4 - Newid Hinsawdd, Dylunio Cynaliadwy, Ynni Adnewyddadwy a Llifogydd

Mater 5 - Economi Ymwelwyr, Cyflogaeth a Chyfleusterau Cymunedol

WYTHNOS 2

9 Gorffennaf 2019
Ystafell Warrior

Mater 6 - Darpariaeth a Dosbarthiad Tai

10 Gorffennaf 2019
Ystafell Warrior

Mater 7 - Tai Fforddiadwy, Llety Sipsiwn a Theithwyr

11 Gorffennaf 2019
Ystafell Warrior

Mater 8 - Safleoedd a Ddyrannwyd:

Polisi 48 (HA3, HA4, HA5, HA6, HA10, HA11)

WYTHNOS 3

 

1 Hydref 2019
10.30am Ystafell Warrior

Mater 9 - Preswylfa Preifat / Tai Cysylltiadau Lleol, Tai Fforddiadwy a Fframwaith Monitro

Bydd pob sesiwn Gwrandawiad yn dechrau am 9:30 y bore a 2:00 y prynhawn bob dydd, gydag egwyl i ginio tua 1.00 y prynhawn, ac yn gorffen tua 4:30 y prynhawn. 

Bydd trafodaethau ar y Fframwaith Monitro yn cael eu cynnal yn ysgrifenedig oni bai bod yr Arolygydd o'r farn ei bod yn briodol cynnal sesiwn gwrandawiad.

Dim ond os yw'r Arolygydd yn ystyried bod angen gwneud hynny y cynhelir sesiynau gwrandawiad i drafod Safleoedd Amgen.

-------------------------------------------
Cafodd y Cyfarfod Cyn-Gwrandawiad ei gynnal ddydd Mawrth y 7fed o Fai 2019.  Mae nodiadau’r cyfarfod hwnnw i’w gweld yn Llyfrgell yr Archwiliad.
-------------------------------------------

YR AROLYGYDD
Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi penodi Mrs Nicola Gulley MA MRTPI o’r Arolygiaeth Gynllunio i gynnal yr Archwiliad annibynnol fydd yn asesu cadernid y Cynllun Datblygu Lleol. Ei swyddogaeth yw ystyried yr holl dystiolaeth a chynhyrchu adroddiad gan roi ei hargymhellion ar gyfer gweithredu. Bydd yr adroddiad yn rhwymo'r Awdurdod, gan fod rhaid iddo dderbyn y newidiadau a argymhellir gan yr Arolygydd.

Y SWYDDOG RHAGLEN
Gweinyddir proses yr Archwiliad gan y Swyddog Rhaglen Caroline Llewellyn, sy'n annibynnol ar yr Awdurdod, ac a fydd yn gweithio o dan gyfarwyddyd yr Arolygydd. Dylid cyfeirio'r holl gyfathrebu/ymholiadau ynghylch yr Archwiliad (gan gynnwys gohebiaeth i'r Arolygydd) at y Swyddog Rhaglen gan ddefnyddio'r manylion cyswllt canlynol:

Manylion Cyswllt
E-bost: SwyddogRhaglen@arfordirpenfro.org.uk
Ffôn: 07773 932339
Gwe: https://www.arfordirpenfro.cymru/ldpexamination
Cyfeiriad: Parc Llanion,  Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6DY

Dogfennau Archwilio - Dogfennau a gohebiaeth a baratowyd a chyflwynwyd mewn perthynas â'r Archwiliad.

Dogfennau Craidd - Dogfennau a chanllawiau a luniwyd a/neu y cyfeiriwyd atynt o ran y CDLl (gan gynnwys sylfaen dystiolaeth a dogfennau a gyflwynwyd gan yr Awdurdod).