I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Gorchmynion Cadw Coed (TPO)

Gorchmynion Cadw Coed (TPO)

Gorchmynion Cadw Coed (TPO)


  • Mae gan awdurdodau cynllunio lleol bwerau penodol i ddiogelu coed trwy wneud gorchmynion cadw coed.
  • • Mae gorchymyn cadw coed yn orchymyn a wneir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sydd, yn gyffredinol, yn ei gwneud yn drosedd torri, topio, tocio, dadwreiddio, difrodi neu ddinistrio'n fwriadol goeden heb ganiatâd yr awdurdod cynllunio.
  • • Mae gorchymyn cadwraeth coed yn diogelu coed sy'n cael effaith sylweddol ar eu hamgylchedd lleol.
  • • Gall Gorchymyn Cadw Coed ddiogelu pob math o goed, gan gynnwys coed gwrychoedd, ond nid gwrychoedd, llwyni na llwyni; gall y gorchymyn orchuddio unrhyw beth o goeden sengl i goetiroedd cyfan.

Gorchmynion Cadw Coed Dros Dro


  • Gall Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, os yw'n dewis, wneud Gorchymyn Cadw Coed a fydd yn dod i rym ar unwaith a bydd yn parhau dros dro am chwe mis, neu hyd nes y caiff ei gadarnhau, pa un bynnag ddaw gyntaf.
  • Os yw unrhyw un yn dymuno cefnogi neu wrthwynebu Gorchymyn Diogelu Coed dros dro, gellir cysylltu â'r awdurdod cynllunio lleol o fewn y cyfnod ymgynghori (fel arfer 28 diwrnod o ddyddiad gweithredu'r TPO) gan ddweud pam a rhoi manylion y coed perthnasol.
  • Bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ystyried y sylwadau hyn wrth benderfynu a ddylid cadarnhau'r gorchymyn.
  • Pan fydd yr awdurdod cynllunio yn cadarnhau'r gorchymyn, gall ei addasu hefyd, er enghraifft trwy eithrio rhai o'r coed.
  • Mae'r rhestr ganlynol yn cynnwys Gorchmynion Cadw Coed Dros Dro cyfredol ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy'n agored i ymgynghoriad:

TPO Rhif TPO Enw Dyddiad gweithredu Mae'r ymgynghoriad yn dod i ben
TPO146 Sandyhill, Saundersfoot 11 Medi 2019 11 Tachwedd 2019

Gwybodaeth bellach

• Canllaw i goed a warchodir - Llywodraeth Cymru

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-09/coed-wediu-gwarchod-canllaw-ir-drefn-cadw-coed.pdf

 

• Coed, Gwrychoedd a Chynllunio -

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro:

https://www.pembrokeshirecoast.wales/default.asp?pid=655&LangID=2