I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio

Cynllunio

 

Croeso i dudalennau Cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Yma, gallwch weld rhestr o geisiadau cynllunio a phenderfyniadau  a’u gweld nhw ar fap.  Gallwch hefyd weld Cynllun Datblygu Lleol a chanllawiau cynllunio yr Awdurdod.

Gallwch ddefnyddio Porth Cynllunio’r Deyrnas Unedig hefyd, i baratoi eich cais cynllunio ar-lein a’i gyflwyno.

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn elusen annibynnol sy’n darparu cyngor a chefnogaeth ar holl agweddau cynllunio defnydd tir yng Nghymru.  Ewch i www.cymorthcynlluniocymru.org.uk neu ffoniwch y gwasanaeth llinell gymorth cynllunio ar 02920 625 000 am fwy o wybodaeth.

Dolenni Cyflym:Methu â dod o hyd i’r hyn yr oeddech yn chwilio amdano?  Rhowch glic ar ein: Cwestiynau Cyffredin ar Gynllunio.

Parciau Cenedlaethol – Pam Cynllunio?

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw’r Awdurdod Cynllunio Lleol ar gyfer y Parc Cenedlaethol.  Dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 2004, mae’n gyfrifoldeb statudol ar yr Awdurdod i baratoi Cynllun Datblygu Lleol.  Mabwysiadwyd ein Cynllun yn 2010 ac mae’n ceisio gweithredu Dibenion y Parc Cenedlaethol (gweler isod) a’i ddyletswyddau mewn perthynas â chynllunio defnydd tir a datblygiad.

 

Dibenion y Parc Cenedlaethol: 

Mae Deddf yr Amgylchedd 1995 (fel y'i diwygiwyd) yn nodi dau ddiben statudol i Barciau Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr:

  1. Gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol
  2. Hybu cyfleoedd i’r Cyhoedd ddeall nodweddion arbennig Parciau Cenedlaethol a’u mwynhau

Wrth gyflawni’r dibenion hyn, mae hefyd yn ddyletswydd arnom i:


  • Geisio meithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol o fewn y Parciau Cenedlaethol
  •  

ADRODDIAD BLYNYDDOL AR BERFFORMIAD CYNLLUNIO – 17-18