I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio

Cyngor ar Gynllunio

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth cynllunio effeithlon ac effeithiol sydd â ffocws ar y cwsmer i sicrhau datblygiadau o ansawdd uchel.  Er mwyn cyflawni’r nod hwn, mae’r Awdurdod yn croesawu ac yn annog trafodaethau cynnar cyn bod datblygwr neu berchennog tir yn cyflwyno cais cynllunio ffurfiol i’w ystyried. Ystyria’r Awdurdod y bydd hyn yn helpu’r rheiny sy’n cyflwyno cais o ran yr wybodaeth sy’n angenrheidiol i gefnogi cais, ond mae hefyd yn gyfle i roi barn y swyddog ar y tebygolrwydd o lwyddo.

Guidance Document CoverFel rhan o adolygiadau parhaus i’r gwasanaeth a gynigiwyd yn 2015, diweddarodd yr Awdurdod yr hyn a gynigir cyn cyflwyno cais i gynnwys Cymhorthfa Cynllunio i helpu gydag ymholiadau cychwynnol. Bu’r Gymhorthfa’n ddefnyddiol trwy gynnig cyfle i aelodau’r cyhoedd siarad â Swyddog Cynllunio cyn cyflwyno’r ddogfen cyn-cyflwyno-cais neu gais ffurfiol ac mae’n golygu bod modd rhoi cyngor ar y broses sydd ynghlwm.

Ceir manylion llawn y Gwasanaeth Cyn Cyflwyno Cais a gynigir trwy lawrlwytho’n ‘Canllawiau Cynllunio Cyn Cyflwyno Cais (Rheoli Datblygiad).

Gallwch gael cyngor cyn cyflwyno cais trwy lenwi ‘Ffurflen Cyn Cyflwyno Cais’ ac mae modd ei chwblhau ar y cyfrifiadur a’i he-bostio i’r Awdurdod neu ei chwblhau gyda llaw a’i phostio/sganio ac e-bostio. Dylech ddefnyddio’r ffurflen ddiwygiedig (Tachwedd 2015) ar gyfer unrhyw ymholiadau cyn cyflwyno cais, er mwyn cael barn anffurfiol swyddog ar ddatblygiad arfaethedig.

Bydd yr Awdurdod yn ymdrechu i ymateb yn ysgrifenedig o fewn 30 niwrnod neu fel y cytunir fel arall. Ar hyn o bryd rhoddir cyngor yn rhad ac am ddim, er bod Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori’n ddiweddar ar newidiadau arfaethedig sy’n debygol o gyflwyno ffi yn y dyfodol.

Ffurflen Cyn Cyflwyno Cais (Fersiwn Gwe)
Ffurflen Cyn Cyflwyno Cais (Fersiwn Print)

Oes angen Caniatâd Cynllunio arna' i?

Os ydych yn ddeiliad cartref ac eisiau deall os oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer gwaith i’ch annedd neu o fewn cwrtil eich annedd (h.y. gardd, adeiladau tu fas, sied, garejys...)  gallwch lenwi ‘Ffurflen Ymholiad Datblygiad a Ganiateir i Ddeiliaid Cartrefi’. Bydd swyddogion yn arfarnu’r wybodaeth a roddir ac yn rhoi barn anffurfiol ar yr angen am ganiatâd cynllunio. Mae swyddogion yn anelu at ymateb o fewn 15 niwrnod gwaith.

Ffurflen Ymholiad Datblygiad a Ganiateir i Ddeiliaid Cartrefi (Ffurflen Gwe)
Ffurflen Ymholiad Datblygiad a Ganiateir i Ddeiliaid Cartrefi  (Fersiwn Print )

Os ydych chi angen cadarnhad cyfreithiol ynghylch yr angen am ganiatâd cynllunio ar gyfer datblygiad, fe fydd angen i chi gyflwyno cais am Dystysgrif Cyfreithlondeb dan adrannau 191 neu 192 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref (1990).

Er bod yr Awdurdod yn rhoi cyngor ar yr angen am ganiatâd cynllunio ar gyfer datblygiadau deiliaid cartrefi, cofiwch nad yw hyn yn ymestyn i gynnwys ceisiadau ynghylch mathau eraill o ddatblygiadau. Os nad ydych yn siŵr a yw’ch cynnig angen caniatâd, gwnewch apwyntiad i siarad â swyddog yn ein Cymhorthfa Cynllunio, siaradwch ag asiant cynllunio proffesiynol neu cyflwynwch gais am Dystysgrif Cyfreithlondeb.

Cyngor Arall ar Gynllunio

Trwy glicio ar y dolenni perthnasol isod, cewch eich tywys trwy’r testunau amrywiol a fydd, gobeithio, yn eich helpu i ddod o hyd i’r hyn yr ydych chi am ei wybod.  A pheidiwch ag anghofio’r Cwestiynau Cyffredin ar Gynllunio.

Fe allwch chi ddod o hyd i gyngor ymgeisio ynglŷn ag:Mae’r cyngor ar apelio’n cynnwys:

Pwy all Apelio
Pa Fath o Apêl i’w Gwneud
Dolenni i’r Arolygiaeth Gynllunio

Cyngor ar orfodaeth

Sut i Roi Gwybod am Achosion o Dorri Amodau/Rheolau Cynllunio
Pwerau'r Awdurdod