I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Cynlluniau Gwastraff

Cynlluniau Gwastraff Rhanbarthol

Datblygu Gwastraff

Cyngor Sir Penfro yw’r awdurdod casglu gwastraff ar gyfer y sir yn ei chyfanrwydd, gan gynnwys y Parc Cenedlaethol. Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw’r awdurdod cynllunio lleol ar gyfer cynigion i ddatblygu rheolaeth gwastraff o fewn y Parc Cenedlaethol.

 

Amlinellir y strategaeth gwastraff genedlaethol yn Tuag at Ddyfodol Diwastraff – Cymru’n Un, Cenedl Un Blaned (Mehefin, 2010),

 

Mae yna gyfres o Gynlluniau Sector sy’n cefnogi’r strategaeth gwastraff genedlaethol, a’r mwyaf perthnasol ar gyfer polisi cynllunio yw Y Cynllun Sector Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd (Gorffennaf, 2012). Mae’n disgrifio’r fframwaith rheoli gwastraff y barnir y bydd yn darparu’r datrysiadau gorau i fodloni anghenion amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd hyd nes 2050.

 

Amlinellir polisi cynllunio cenedlaethol ar gyfer datblygu rheolaeth gwastraff yn  Polisi Cynllunio Cymru (PCC) Pennod 12 Seilwaith a Gwasanaethau. Mae’n gosod amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer gwastraff, sef sicrhau bod cyfleusterau priodol yn cael eu sefydlu i atal/ailddefnyddio, paratoi ar gyfer ailddefnyddio, ailgylchu, arbed a, ble mae angen, gwaredu gwastraff yn ddiogel (PCC Argraffiad 8, Ionawr 2016, paragraff 12.1.4).

 

Mae Nodyn Cyngor Technegol 21: Gwastraff (Chwefror, 2014) yn cefnogi Polisi Cynllunio Cymru ac yn darparu canllawiau mwy manwl ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol ar ddatblygiad rheolaeth gwastraff ar gyfer polisïau’r Cynllun Datblygu Lleol ac wrth ystyried cynigion unigol.

 

Mae’r Awdurdod yn rhan o Grŵp Cynllunio Gwastraff Rhanbarthol De-orllewin Cymru, sy’n cwrdd ddwy waith y flwyddyn i fonitro a thrafod materion cynllunio gwastraff rhanbarthol.

 

Am gyngor pellach ar bolisi cynllunio gwastraff, mae croeso i chi gysylltu â Richard James (Swyddog Cynllunio, Cyfeiriad y Parc) ar 01646 624 800.