I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Gofalu Am » Rheoli Tir er budd Cadwraeth » Gwarchod y Parc

Gwarchod y Parc

O Warchod y Godiroedd i Warchod y Parc

Ers blynyddoedd lawer, mae’r prif broblemau y mae morlin Sir Benfro wedi bod yn eu hwynebu ar ddau begwn - dwysâd amaethyddol ar un llaw ac esgeulustod ar y llaw arall. Er mwyn taclo’r broblem hon yn effeithiol, teimlwyd bod angen menter leol i fynd law yn llaw gyda’r maes amaeth-amgylchedd cenedlaethol, i ‘lenwi’r bylchau’.

 Copyright Mike Alexander

Roedd y prosiect yn cynnig:

• cyngor
• cymorth grant ar gyfer seilwaith safleoedd
• taliadau rheoli
• dod o hyd i anifeiliaid pori addas
• cymorth ymarferol rhad ac am ddim

Darparwyd hyn o fewn fframwaith a oedd yn rhoi sylw i faterion bioamrywiaeth, yn ogystal â hamdden ac archeoleg.

Fe gafodd y cynllun ymateb da gan ffermwyr ac, o ganlyniad, daeth ardal sylweddol o dir yn ôl o dan reolaeth gynaliadwy; mae copaon y clogwyni a’r godiroedd yn dod yn rhan o’r fferm weithiol unwaith eto.

Y canlyniadau:

• mae darnau mawr o redyn ac eithin wedi ildio’u tir i glytwaith o gynefinoedd,
• mwy o fywyd gwyllt
• mewn mannau, symudwyd ffensys arfordirol ymhellach tua’r tir i greu coridor arfordirol mwy llydan, ac mae hyn wedi cyflwyno manteision o ran hamdden a’r dirwedd

Darperir cymorth ymarferol rhad ac am ddim i baratoi safle ar gyfer anifeiliaid pori

Gwarchod y Parc

Yn dilyn llwyddiant cynllun gwarchod y godiroedd, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi ymgorffori’r elfennau a oedd yn diffinio’r fenter, ac wedi ehangu’r cynllun i daclo ardaloedd ar draws y Parc Cenedlaethol cyfan. Yr enw ehangach ar y cynllun hwn yw ‘Cynllun Gwarchod y Parc’, ac mae’r gwasanaethau a gynigir bellach yn waith craidd i Dîm Cadwraeth Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Conservation Team leaflet

Mae gennym raglen dreigl o gyngor, arweiniad a chymorth ymarferol ar gyfer rheoli tir mewn ffordd gynaliadwy, a hynny ar 220+ safle sy’n cwmpasu 2500+ hectar ers i'r cynllun ddechrau. Mae’r cyngor hwn, a’r canllawiau, yn y taflenni uchod, ‘Help ar gyfer bywyd gwyllt ar eich tir’, sydd ar gael i’w lawrlwytho.

Ein nod yw ailosod y rhwydwaith o goridorau sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt, a rheoli ac ehangu’r cynefinoedd bywyd gwyllt allweddol sy’n creu cylchrediad cefn gwlad. Fe fydd hyn yn rhoi cyfle i rywogaethau sefydlu poblogaethau mwy cynaliadwy a mwy o faint, ac yn helpu creu rhai newydd.

Y syniad, felly, yw optimeiddio’r amodau ar gyfer bywyd gwyllt; sut bynnag, ble bynnag a phryd bynnag y gallwn!