I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Gofalu Am » Rheoli Tir er budd Cadwraeth » Grŵp Tanau Gwylltion

Grŵp Tanau Gwylltion Sir Benfro

Gall tanau gael effaith dinistriol dros ben ar gefn gwlad, ni weidio ein heconomi, ecoleg, amgylchedd, treftadaeth a chymunedau gwledig. Ond gellir lleihau ar y difrod.

Gallwn helpu, drwy addysg, i gyfyngu ar gychwyn tanau gwyllt, a thrwy reolaeth ymarferol o’r tir gallwn felly leihau ar y difrod posibl.

Mae Grŵp Tanau Gwyllt Sir Benfro yn grŵp a sefydlwyd yn 2013 i fod yn llais dros atal tanau gwyllt yn Sir Benfro. Nid siop siarad fydd e; bydd y grŵp yn gweithio hefyd gyda pherchnogion tir a chymunedau gyda’r bwriad o gymryd camau cadarnhaol er mwyn gwarchod cefn gwlad Sir Benfro.

Grŵp Tanau Gwylltion Sir Benfro

Ein hamcanion cyffredinol yw:
• Cyfrannu at reolaeth cynaliadwy cefn gwlad Sir Benfro.
• Hyrwyddo atal tân ymhlith perchnogion tir, cymunedau lleol ac ymwelwyr.
• Lleihau maint ac effaith tanau gwyllt pan fo’n nhw’n digwydd.
• Gwella’r cysylltiadau rhwng cymunedau lleol â’r Gwasanaeth Tân ac Achub
• Adeiladu rhwydwaith gref sy’n annog cydweithio, ac sy’n caniatáu i gymunedau
gwledig ymgymryd â rôl gweithredol wrth warchod eu hamgylchedd a’u heconomi rhag effaith tanau gwyllt.
• Bod yn lladmerydd ar faterion yn ymwneud â thanau gwyllt yn Sir Benfro.

Er mwyn i gyrraedd yr amcanion, bydd y grŵp yn:
• Addysgu a darparu cyngor ar faterion yn ymwneud â thanau gwyllt.
• Darparu Cynlluniau Rhag Tân a mapiau o ardaloedd gwledig a ddynodwyd yn arbennig.
• Trefnu hyfforddiant gyda phwyslais arbennig ar arferion gweithio’n ddiogel.
• Datblygu arferion gweithio ar y cyd ar gyfer holl aelodau’r grŵp.
• Creu grŵp sy’n ganolbwynt ar gyfer gweithredu fel lladmerydd ar faterion yn ymwneud â thanau gwyllt yn Sir Benfro.
• Datblygu gweithdrefnau ar y cyd er mwyn datblygu adwaith mwy effeithiol i danau gwyllt.
• Gweithredu rhaglen codi ymwybyddiaeth sy’n canolbwyntio’n arbennig ar bobl ifanc.
• Gweithio tuag at sicrhau cyllid lleol, cenedlaethol ac Ewropeaidd er mwyn cefnogi mentrau perthnasol.

  Grŵp Tanau Gwylltion Sir Benfro  

Gweinyddir y grŵp gan PLANED (fel rhan o Rwydwaith Amaethyddiaeth Cynaliadwy Sir Benfro).

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Steve Bradley ar 01834 860965, neu e-bostiwch stevenb@planed.org.uk.