I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Cynllunio ac Ecoleg » Rhywogaethau Gwarchodedig

Rhywogaethau Gwarchodedig

Mae’n syndod cynifer o rywogaethau unigryw sydd i’w cael yn Sir Benfro. Mae’r rhywogaethau sy’n cael eu heffeithio’n aml gan geisiadau cynllunio yn Sir Benfro yn cynnwys:

Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop

Rhywogaethau a Warchodir gan y Deyrnas Unedig

 

Ystlumod

Dyfrgwn

Pathewod

 

 

Pob aderyn gwyllt, eu nythod a’u hwyau

Y Dylluan Wen (gwarchodaeth ychwanegol rhag aflonyddu)

Moch Daear

Ymlusgiaid

 

Bats - Copyright Richard Crompton - Wildwood EcologyRhywogaethau a Warchodir gan Ewrop

Wrth benderfynu ar gais cynllunio, mae presenoldeb Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop yn ystyriaeth berthnasol os yw’r cynnig yn debygol o arwain at aflonyddu ar yr rhywogaethau neu eu niweidio, ynghyd a’u cynefin mewn rhai achosion.

Yn ôl TAN 5:

“It is essential that the presence or otherwise of protected species, and the extent that they may be affected by the proposed development, is established before the planning permission is granted, otherwise all relevant material considerations may not have been addressed in making the decision.”

Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn ystyried effaith bosibl y datblygiad ar y rhywogaeth ar sail gwybodaeth a ddarperir gan yr ymgeisydd i gefnogi’r cais. Gallai hyn gynnwys Arolwg Rhywogaethau Gwarchodedig neu Arolwg Cam 1 Estynedig, cynlluniau i ddigolledi, lliniaru neu wella a darluniau i gefnogi cynnwys nodweddion o’r fath. Cynhelir ymgynghoriad hefyd â Chyfoeth Naturiol Cymru, sef Sefydliad Cadwraeth Natur Statudol Llywodraeth Cymru.

Prin y bydd presenoldeb rhywogaethau gwarchodedig ar safle yn atal datblygiad, ond bydd angen i’r ymgeisydd gymryd camau i sicrhau y caiff y rhywogaethau eu gwarchod a’u bod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth a’r trwyddedau perthnasol.

RHOWCH YSTYRIAETH YN GYNNAR I FATERION

ECOLEGOL I SICRHAU NAD YDYNT YN ARWAIN AT

ACHOSION O OEDI Y BYDDAI’N BOSIB EU HOSGOI!!

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â rhywogaethau a safleoedd a warchodir, cysylltwch â’r: Ecolegydd Cynllunio 01437 776376 ecology@pembrokeshire.gov.uk