I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Cynllun Datblygu Lleol 2 » Prosesau Arfarnu

Arfarniadau Amgylcheddol, Cymdeithasol, Economaidd

Arfarniadau Amgylcheddol

Arfarniad o Gynaliadwyedd yn cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol

Mae Arfarniad o Gynaliadwyedd yn ofyniad ar gyfer Cynlluniau Datblygu Lleol dan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004. Nod yr Arfarniad o Gynaliadwyedd yw sicrhau bod y Cynllun yn cyfrannu at sicrhau Datblygiad Cynaliadwy. Mae Arfarniad o Gynaliadwyedd y Cynllun Datblygu Lleol yn ymgorffori Asesiad Amgylcheddol Strategol yn unol â Chyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd 2001/42/EC.

Cwmpasu                                                          

Cam cyntaf Arfarniad o Gynaliadwyedd y Cynllun Datblygu Lleol yw’r cam Cwmpasu sy’n gosod cwmpas yr adroddiad amgylcheddol dilynol o ran y cyd-destun a’r wybodaeth waelodlin.  Mae’r adroddiad Cwmpasu hefyd yn gosod y prif faterion cynaliadwyedd sydd dan ystyriaeth yn yr asesiad a’r meini prawf ar gyfer yr asesiad ei hun.

Adroddiad Cwmpasu

Y Strategaeth a Ffefrir - Mae'r cam hwn ar gau ar gyfer sylwadau

Roedd yr adroddiad cyntaf ar yr Arfarniad o Gynaliadwyedd yn ystyried effeithiau’r cynigion a nodir yn Strategaeth a Ffefrir y Cynllun Datblygu Lleol Newydd ar Amcanion yr Arfarniad o Gynaliadwyedd, a glustnodwyd yn Adroddiad Cwmpasu yr Arfarniad o Gynaliadwyedd Cynllun Datblygu Lleol Newydd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Hefyd mae crynodeb annhechnegol ar gael i hwyluso ymgysylltu.

Adroddiad ar Arfarniad o Gynaliadwyedd y Strategaeth a Ffefrir

Atodiad A - Drafft Terfynol o'r Arfarniad Manwl o'r Polisiau

Atodiad B Drafft Terfynol o'r Arfarniad Manwl o'r Opsiynau

Atodiad C PPP

Atodiad D Llinell sylfaen

Y Cynllun Adneuo

Mae’r adroddiad ar yr Arfarniad o Gynaliadwyedd Adneuo yn ddiweddariad ar yr Adroddiad Cyntaf ar yr Arfarniad o Gynaliadwyedd, sy’n ymgorffori newidiadau sydd wedi deillio o’r ymgynghori ar yr adroddiad, yn ogystal ag asesu unrhyw bolisïau ac opsiynau newydd sy’n deillio o’r ymgynghori ar y Strategaeth Newydd a Ffefrir.  Hefyd mae’r Arfarniad o Gynaliadwyedd yn cynnwys asesiad o’r dyraniadau tai posibl yn y Cynllun Datblygu Lleol Newydd Adneuo.

Crynodeb Drafft Arfarniad Cynaliadwyedd Cychwynnol

Atodiad A - Adneuo Gwerthusiad Polisi Manwl

Atodiad B - Adneuo Manwl Opsiynau Manwl

Atodiad C - Gwerthusiad Dyraniadau Safleoedd

Atodiad D - PPP

Atodiad E -Llinell Sylfaen

Adroddiad Arfarnu Cynaliadwyedd Cynaliadwyedd

Gellir cyflwyno sylwadau ar yr Arfarniad o Gynaliadwyedd y Cynllun Adneuo drwy ddefnyddio’r ffurflen cyflwyno sylwadau ar y Cynllun Adneuo.

Asesiad o’r Rheoliadau Cynefinoedd

Mae angen Asesiad o Reoliadau Cynefinoedd y Cynllun Datblygu Lleol er mwyn sicrhau nad yw’r Cynllun yn cael unrhyw effaith niweidiol ar unrhyw safle Natura 2000 ac i fodloni gofynion Cyfarwyddebau Ewropeaidd 92/43/EEC (Cyfarwyddeb Cynefinoedd) a 79/409/EEC (Cyfarwyddeb Adar).

Mae safleoedd Natura 2000 yn rhwydwaith o safleoedd i amddiffyn cynefinoedd a rhywogaethau sydd o bwysigrwydd Ewropeaidd a ddynodwyd naill ai fel Ardaloedd Cadwraeth Arbennig neu Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig. Gellir cael mwy o wybodaeth ar safleoedd Natura 2000 ar wefan Cydbwyllgor Cadwraeth Natur.Gellir cyflwyno sylwadau gan ddefnyddio'r ffurflen sylwadau cynllun adneuo.

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

Yn ôl y Ddyletswydd Cydraddoldeb Gyhoeddus mae gofyn i’r Awdurdod roi sylw dyledus i’r angen i waredu gwahaniaethu, hyrwyddo cyfleoedd cyfartal a meithrin perthnasau da rhwng gwahanol gymunedau. Mae hyn yn golygu, yng nghamau ffurfiannol ein polisïau, gweithdrefnau, arfer neu ganllawiau, fod angen i’r Awdurdod ystyried yr effaith y bydd ei benderfyniadau’n ei chael ar bobl sydd wedi eu hamddiffyn dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig, sef oed, rhyw, hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, a chrefydd neu gred). 

Fe fydd y Cynllun Datblygu Lleol Newydd yn destun Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010, ac mae yna ddau gam i Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb:


  • Sgrinio - Oherwydd natur y Cynllun Datblygu Lleol, penderfynwyd bod angen Asesiad llawn o’r Effaith ar Gydraddoldeb ac felly ni chafodd ymarferiad sgrinio ei wneud.
  • Asesiad  - Y Strategaeth a Ffefrir (wedi cau ar gyfer cyflwyno sylwadau).
  • Asesiad o’r Cynllun Adneuo
  • Mae crynodeb hefyd ar gael.

Gellir cyflwyno sylwadau gan ddefnyddio'r ffurflen sylwadau cynllun adneuo.