I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Blog

Blog

Blog

Gwerthfawrogiad newydd am Wardeniaid y Parc

Tra oedd ei dîm yn brysur yn torri llystyfiant ar hyd Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro, aeth Geraint Harries, Rheolwr Wardeniaid y Gogledd, ati i helpu drwy drwsio ffens – gwaith yr oedd wedi disgwyl iddo fod yn rhwydd. Wnaeth y tywydd poeth diweddar ddim helpu i wneud ei dasg yn un rhwydd chwaith!

Hwn yw fy mlog cyntaf erioed – roeddwn i'n teimlo fy mod i eisiau rhannu'r profiad a gefais yn ystod bore o waith a wnes i ger Pwll y Wrach yr wythnos diwethaf .

Rhoddwyd gwybod i mi fod angen trwsio ffens yn un o'n safleoedd pori arfordirol – roedd ambell bostyn ffens wedi torri ac roedd angen gosod rhai yn eu lle. Roedd angen gwneud hyn yn gyflym oherwydd roedd ebolion yn pori ar y llethrau ar yr arfordir. Oherwydd bod y Wardeiniaid yn brysur yn torri'r llystyfiant ar hyd Llwybr yr Arfordir a'r llwybrau mewndirol, meddyliais – yn ffôl – y byddwn i'n gallu gwneud y gwaith atgyweirio yn eu lle.

The repaired fence near Pwll y Wrach (Wtiches Cauldron)
Y safle ger Pwll y Wrach.

Llwythais y fan gyda hanner dwsin o byst ffensio pren a'r offer oedd ei angen i arnaf i wneud y gwaith ac, ar ôl galw i mewn i weld perchennog y tir i ofyn am ganiatâd i groesi dau gae i fynd mor agos â phosib at y llethr arfordirol, roeddwn i'n barod.  Rydyn ni'n dibynnu ar gael caniatâd gan berchnogion tir i'n galluogi ni i gael mynediad at y safleoedd na fyddai modd cael mynediad atynt fel arall, yn enwedig ar hyd ein harfordir.

Ar ôl hynny, dechreuais gario'r pyst a'r offer i lawr llethr serth i drwsio'r ffens. Doedd hi ddim yn un o'r diwrnodau poeth iawn rydyn ni wedi'u cael yn ddiweddar, ond roedd hi'n sicr yn gynnes. Cyn pen dim, roeddwn i wedi dechrau cynhesu – wrth dynnu'r pyst oedd wedi pydru mas yn gyntaf, wedyn curo'r rhai newydd i'w lle. Roeddwn i'n falch o gael hoe fach pan ddaeth cwpl o gerddwyr heibio ar hyd Llwybr yr Arfordir a chael sgwrs gyda mi am y golygfeydd godidog a'r adar môr gwych roeddent wedi'u gweld y bore hwnnw. Roedden nhw'n amlwg wrth eu boddau â'r ardal.

Ar ôl i mi orffen fy ngwaith caled, roeddwn i'n fodlon bod y ffens yn ddiogel ac y byddai'n atal yr ebolion a oedd yn pori rhag mentro mynd ar Lwybr yr Arfordir. Roeddwn yn ei hystyried yn fraint cael cyfrannu at gynnal a chadw man mor arbennig a helpu i wella ymweliadau'r nifer dirifedi o bobl eraill sy'n cerdded ar hyd y Llwybr.


Tegeirianau yn tyfu ar y safle, sy'n cael ei bori gan ferlod.

Roedd hefyd yn galonogol gweld tua hanner dwsin o degeirianau ar y llethr serth, sy'n dangos bod bioamrywiaeth y safle pori yn dda, a bod yr ebolion sy'n pori yn helpu i wella'r cynefin arbennig hwn, yn enwedig i'r frân goesgoch, a glywais ambell waith tra oeddwn ar y safle.

Yn ogystal â hynny, fe wnaeth y profiad i mi werthfawrogi o'r newydd faint o waith caled sy'n cael ei wneud i gynnal a chadw tirlun y Parc Cenedlaethol. Dim ond am ryw ddwy awr oeddwn i wedi bod yn gweithio, a hynny ar ddiwrnod cymharol glaear. Doedd hynny'n ddim byd o'i gymharu â'r gwaith mae Wardeiniaid eraill yn ei wneud yn torri'r Llwybr drwy'r dydd o dan amodau llawer cynhesach.

Warden Manager (North) Geraint Harries
Geraint Harries, Rheolwr Wardeniaid y Gogledd.

Chwarae teg iddyn nhw, mae ganddyn nhw glamp o dasg i'w chyflawni ac maen nhw'n gwneud gwaith gwych. Mae angen torri rhai rhannau o Lwybr yr Arfordir dair gwaith bob haf oherwydd y llystyfiant sy'n tyfu yno – mae hynny'n dipyn o gamp.

Ar y cyfan, er fy mod yn falch o gael gorffen y dasg (roeddwn i wedi blino), roeddwn i'n teimlo'n hapus o wybod fy mod i wedi helpu i ofalu am ein Parc Cenedlaethol godidog mewn ffordd uniongyrchol.

I gael rhagor o wybodaeth am Lwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro a chyfleoedd cerdded eraill yn y Parc Cenedlaethol, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/cerdded.

I gael rhagor o wybodaeth am gadwraeth yn y Parc, ewch i'r adran Rheoli Tir er budd Cadwraeth ar ein gwefan.

 


Blog Warden y Parc
A gyhoeddwyd 25/06/2018


blaenorol

 1 to 1 of 1