I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Blog

Blog

Blog

Tylluanod gwynion yn cael eu dal ar gamera

Y Parcmon Lynne Houlston yn esbonio’r ffyrdd gwahanol mae wedi bod yn monitro tylluanod gwynion ar Faes Tanio Castellmartin am dros ddegawd.

Ym mis Ionawr 2018, gosodais gamera synhwyro symudiad mewn ffermdy adfeiliedig ar Faes Tanio Castellmartin i weld a oedd tylluanod gwynion yn defnyddio’r lleoliad hwn fel safle nythu neu fridio. 

Rydw i newydd fod yn edrych drwy’r 5,000 a mwy o luniau a dynnwyd gan y camera rhwng yr adeg honno a diwedd Medi ac ymhlith yr holl luniau aneglur a’r delweddau gwag, rydw i wedi dod o hyd i hwn o fis Gorffennaf!

The barn owls that were captured on the motion camera.
Y tylluanod gwynion a gafodd eu dal ar gamera synhwyro symudiad.

Rydw i wedi bod yn gweithio ym Mhrifysgol Abertawe i fonitro tylluanod gwynion ar y Maes Tanio am dros ddeng mlynedd, fwy neu lai. 

Dechreuais weithio gyda’r brifysgol yn 2006 pan ofynnwyd i mi gasglu ac anfon pelenni’r dylluan wen i’r myfyrwyr eu dadansoddi. Yna yn 2015, dywedodd un myfyriwr wrtha i ei fod yn astudio’r pelenni a gofynnodd a allai ymweld â’r maes tanio i weld yr ardaloedd lle’r oedd y tylluanod yn byw ac yn bwydo.

The motion camera was installed in this type of building in a ruined farmstead.
Cafodd y camera synhwyro symudiad ei osod yn y math yma o adeilad mewn ffermdy adfeiliedig.

Felly dyma fi’n mynd o amgylch yr holl safleoedd lle’r oeddwn i’n gwybod bod yna dylluanod gwynion a phan welais fod jac-dos bellach yn defnyddio rhai o'r safleoedd, dechreuais boeni. Dim ond mewn dau o’r pum safle yr oeddwn i wedi casglu’r pelenni ohonynt y gwelais dystiolaeth o dylluanod. O ganlyniad, penderfynais ddefnyddio camera synhwyro symudiad i geisio cael cipolwg ar y tylluanod gwynion hyn. 

Cefais ganiatâd gan Cyfoeth Naturiol Cymru i osod y camera ym mis Ionawr ond bu’n rhaid i mi ei adael yn ei le tan fis Medi er mwyn peidio â tharfu ar yr adar yn ystod y cyfnod bridio a nythu. Mae angen i chi gael trwydded arbennig i allu cael mynediad i safleoedd o’r fath yn ystod y cyfnod hwn.

Ar ôl cadarnhau bod tylluanod gwynion yn defnyddio'r safle hwn i fridio’n llwyddiannus, rydw i nawr yn bwriadu symud y camera i safleoedd eraill i weld a ydyn nhw’n cael eu defnyddio hefyd. Rydw i wedi rhoi cynnig ar rai safleoedd eraill yn y gorffennol, am gyfnodau byr, ond dim ond jac-dos a welwyd ar un camera ac ni ffilmiwyd dim byd ar y llall.  

Croesi bysedd y bydd gen i fwy o newyddion da y flwyddyn nesaf!


Blog y Parcmyn
A gyhoeddwyd 02/11/2018


blaenorol

 1 to 1 of 1