I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Awdurdod y Parc Cenedlaethol » Ymgynghoriadau Cyhoeddus

Ymgynghoriadau Cyhoeddus

Eich Parc chi yw Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Felly, yma yn Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gofynnwn yn aml am eich sylwadau ar y gwaith yr ydym yn ei wneud i helpu sicrhau bod eich Parc chi yn parhau i fod yn lle arbennig y gall pawb ei fwynhau.

Mae eich barn yn helpu llunio siâp ein polisïau a’n canllawiau ar gyfer y dyfodol, ar bopeth o dai i fynediad at Lwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

Os hoffech y cyfle i ddylanwadu ar y gwaith a wnawn, yna edrychwch ar yr hyn y mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymgynghori arno ar hyn o bryd wrth ddilyn y dolennau isod ac ar y chwith.

Ymgynghoriadau ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol 1:

Adroddiad Monitro Blynyddol 2018 - mae'r ymgynghoriad yn cau 12 dydd Gwener 31 Mai 2019.

Cliwch yma am fwy o wybodaeth

 

Ymgynghoriad: Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Y Cyfnod Ymgynghori: Cynhelir yr ymgynghoriad hwn rhwng 7 Mai 2019 a 14 Mehefin 2019

Y Gynulleidfa: Anogir pob preswylydd, ymwelwyr, sefydliadau trydydd sector a grwpiau cymunedol i gymryd rhan.

 

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Mae'r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn ar yr Amcanion Cydraddoldeb Strategol y dylid eu cynnwys yng Nghynllun Cydraddoldeb Strategol Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gyfer 2020-24.

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gosod dyletswydd ar y Sector Cyhoeddus o'r enw dyletswydd cydraddoldeb cyffredinol neu ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus. Yn gryno, mae'n gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i:

• Ddileu gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall a waherddir o dan y Ddeddf;

• Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phersonau nad ydynt yn ei rhannu;

• Meithrin perthynas dda rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phersonau nad ydynt yn ei rhannu.

Sut mae cyfrannu: holiadur / arolwg; cyflwyniadau ysgrifenedig neu e-gyflwyniadau; grwpiau ffocws a thrafodaeth gyda grwpiau cymunedol lleol / trydydd sector.

Cymerwch yr Arolwg

Nodyn am diogelu data: Mae'r arolwg yn ddienw  a chaiff y wybodaeth a ddarperir ei chadw yn unol â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018. Mae'r Cyngor Sir Gâr yn gweinyddu'r arolwg gan ddefnyddio Snap Surveys ar ran y cyrff cyhoeddus sy'n sy'n ymwneud â’r ymgynghoriad. Bydd data a gasglwyd o'r arolwg yn cael ei ddarparu i'r cyrff cyhoeddus sy'n rhan o'r ymarfer ymgynghori ar y cyd: Cyngor Sir Gâr, Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Penfro, Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Heddlu Dyfed Powys, Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, a’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd.

Y Camau Nesaf: Drwy gydol 2019 byddwn yn ymgysylltu â Chyrff Cyhoeddus, y Trydydd Sector, rhanddeiliaid (gan gynnwys grwpiau nodweddion gwarchodedig) a'r cyhoedd. Bydd y wybodaeth a'r dystiolaeth yn ein helpu i ddatblygu set ddiwygiedig o Amcanion Cydraddoldeb ac yn llywio'r camau y bydd ein hadrannau'n eu cymryd i gyflawni'r amcanion a chanlyniadau gwell i bobl sydd yn byw neu ymweld â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Cyhoeddir yr Amcanion Cydraddoldeb a adolygwyd ac a adnewyddwyd erbyn 1 Ebrill 2020.

Cyswllt:
Enw: Mair Thomas
Rôl: Cydlynydd Perfformiad a Chydymffurfiaeth
Cyfeiriad: Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Llanion Park, Doc Penfro, Sir Benfro 
Rhif Ffôn: 01646 624800
Ebost: gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk