COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Cerdded yn y Parc

Cerdded yn y Parc

Rhannau prysur o Lwybr Arfordir Penfro wedi'u cau er lles iechyd y cyhoedd

Mae rhannau o Lwybr Arfordir Penfro wedi cael eu cau dros dro er budd iechyd y cyhoedd lle mae'r rhain yn debygol o ymgynnull o bobl, lefelau uchel o ddefnydd a rhannau cul o'r llwybr troed lle nad yw'n bosibl mabwysiadu mesurau pellhau cymdeithasol personol.

Gellir gweld rhestr o'r llwybrau cyhoeddus sydd ar gau dros dro yma, neu gweler y map a thabl isod.

Cliciwch y ddolen i weld manylion llawn am y rheolidadau, a ddaeth i rym ar 26 Mawrth 2020.

I weld y Map Diffiniol, ewch i wefan Cyngor Sir Benfro.

Cymuned

Disgrifiad y lleoliad

Rhif Map Diffiniol

Nanhyfer

Bae Ceibwr, Trewyddel i'r gogledd

PP68/3

 

Bae Ceibwr, Trewyddel i'r de

PP68/16

 

Traeth Mawr, Trefdraeth/Clwb Golff i'r gogledd

PP71/69

 

Pont Haearn Trefdraeth i'r gogledd, Clwb Golff Trefdraeth i'r de

PP71/44

Trefdraeth

Maes Parcio Parrog Trefdraeth i'r gorllewin

PP72/18

Dinas

Bryn Soar, Cwm-yr Eglwys Soar Hill i Aberfforest

PP16/4

 

Cwm-yr Eglwys o amglych Ynys Dinas

PP16/46

 

Cwm-yr Eglwys i Bwllgwaelod

PP16/45

 

Pwllgwaelod i'r de

PP16/38

Abergwaun a Wdig

Caer Abergwaun i'r gogledd-dwyrain tuag at Ddinas

PP19/59

 

Diwedd ffordd Harbour Village i'r gogledd tuag at Bencaer

PP19/75

Pencaer

Maes Parcio Pen Caer i'r dwyrain tuag at Wdig

PP54/65

 

Maes Parcio Pen Caer i'r de-orllewin

PP54/66

 

Maes Parcio Pwll Deri i'r gogledd tuag at Bencaer

PP54/8

 

Maes Parcio Pwll Deri i'r de

PP54/67

Mathry

Abercastell i'r gogledd

PP63/2

 

Abercastell i'r de

PP63/1

Llanrhian

Trefin i'r gogledd

PP50/26

 

Trefin i'r de

PP50/25

 

Porthgain i'r dwyrain tuag at Drefin

PP50/24

 

Porthgain o'r llwybr sy'n dechrau o Ffordd Llanrhian i'r gogledd-orllewin drwy Jacks House

PP50/51

 

Porthgain i'r gorllewin tuag at Abereiddi

PP50/4

 

Abereiddi i'r gogledd

PP50/52

Tyddewi a Chlos yr Eglwys Gadeiriol

Abereiddy i'r de tuag at Porth Mawr

PP86/104

 

Porth Mawr i'r gogledd

PP86/61

 

Porth Mawr i'r de

PP86/167

 

Porthstinan i'r gogledd

PP86/43

 

Porthstinan i'r de

PP86/42

 

Porthclais I'r de-orllewin

PP86/30

 

Rhwng Porth Clais a St Nons

PP86/29

 

Rhwng St Nons a Chaerfai

PP86/18

 

Caerfai i'r dwyrain tuag at Solfach

PP86/17

Solfach

I'r gorllewin o Solfach y tu hwnt i St Brides View

PP102/20

 

I'r gorllewin o Solfach y tu hwnt i Fort Road

PP102/45

 

Trinity Quay tu hwnt i'r clwb cychod i Fort Road

PP102/14

 

Maes Parcio Harbwr Solfach tuag at y Gribyn (De)

PP102/7

Brawdy

I'r gogledd o Niwgwl

PP5/42

Nolton a'r Garn

I'r de o Niwgwl

PP80/319

 

Nolton Haven i'r gogledd

PP80/35

 

Druidston Haven I'r gogledd a Nolton Haven i'r de

PP74/9

 

Druidston Haven i'r de

PP74/12

The Havens

Aberllydan i'r gogledd

PP26/5

 

Little Haven - grisiau o'r Point i'r de

PP94/7

Marloes a Sain Ffraid

Bae Sain Ffraid i'r dwyrain tuag at Little Haven

PP85/12

 

Bae Sain Ffraid i'r gorllewin tuag at Marloes

PP85/13

 

Traeth Musselwick, traeth Marloes i'r gogledd a'r de

PP62/1

 

Martins Haven i'r dwyrain

PP62/28

 

Martins Haven i'r de

PP62/29

 

Traeth Marloes i'r gogledd

PP62/21

 

Traeth Marloes i'r de

PP62/16

Dale

O 'the Gann' tuag at Lanisan-yn-Rhos

PP15/24

Llanisan-yn-Rhos

Sandyhaven (Fferm Skerryback) i'r de

PP91/28

Herbrandston

O safle carafanau Sandy Haven i'r dwyrain

PP31/11

Aberdaugleddau

i'r gorllewin o ddiwedd ffordd Gelliswick

PP65/45

Angle

Point House Road i'r gogledd y tu hwnt i'r tafarn

SP2/8

 

Bae Gorllewin Angle Bay i'r gogledd

SP2/1

 

Bae Gorllewin Angle Bay i'r de

SP2/15

 

Freshwater West i'r gogledd

SP2/13

Ystagbwll

St Govans i'r dwyrain

SP4/13

 

Grisiau mynediad i draeth Broadhaven South

SP4/9,

 

Broadhaven South i'r de

SP4/10

 

Cei Ystagbwll i'r gogledd a'r de

SP40/7

 

Freshwater East i'r gorllewin

SP40/5

Llandyfái

Freshwater East i'r dwyrain

SP17/10

Maenorbŷr

Dwyrain a gorllewin traeth Maenorbŷr

SP23/25

Tref Dinbych-y-pysgod

Gorsaf Trên Penalun i'r traeth

SP46/24

 

Pwynt Giltar, i'r gorllewin tuag at draeth y de

SP46/28

 

i'r gogledd o Ddinbych-y-pysgod tuag at Waterwynch

SP46/4

St Mary Out Liberty

i'r de o ddiwedd The Glen Road, Saundersfoot

SP43/12

Saundersfoot

Twnnel y Strand Tunnel, Saundersfoot trwy Coppet Hall i Wisemans Bridge

SP42/38

Llanrath

Pen gorllewin Lanrath, grisiau tu ôl i'r toiledau

SP1/30

Gyda dros 950 km o lwybrau cerdded cyhoeddus, a llwybrau ceffylau, mae cerdded yn ffordd ddelfrydol o ddarganfod golygfeydd gwefreiddiol, bywyd gwyllt toreithiog a hanes hudolus Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Pa well esgus i fynd allan i archwilio'r ardal?! Porwch drwy'r oriel luniau ar ein tudalen Facebook i weld yr holl bethau yr ydych chi'n eu colli wrth aros gartref!

Ac os yw darllen map neu ffindio'ch ffordd o le i le yn y broblem, mae yna wefan wych gyda chyfres o fideos byrion ar ddarllen mapiau i'ch anfon chi i'r cyfeiriad cywir!

Llwybr Arfordir Sir Benfro – Llwybr Cenedlaethol 299 km hynod o drawiadol sy'n ymdroelli, trwy rhai o'r golygfeydd arfordirol mwyaf amrywiol ym Mhrydain, o Landudoch yn y gogledd i Lanrhath yn y de.

Cerdded yn y Parc - detholiad o dros 200 o deithiau cylch, yn amrywio o deithiau hamddenol awr o hyd i daith draws-gwlad 15km egnïol. Mae yna ddetholiad o deithiau byr, teithiau hamddenol mwy ysgafn, yn ogystal â theithiau ar gyfer cadeiriau olwyn a theithiau mynediad hwylus.

Llwybrau i Bawb- mae'n cynnwys 16 o deithiau cerdded, o wahanol hydoedd a lefelau anhawster, heb unrhyw sticlau na grisiau. Mae'r teithiau cerdded yn ddelfrydol i deuluoedd sydd â phlant bach neu gadeiriau gwthio, pobl llai abl, ac unrhyw un sydd eisiau cerdded yn hamddenol. Mae yna wybodaeth hefyd ynghylch traethau a golygfannau hygyrch, yn ogystal â rhestr o gyhoeddiadau a mudiadau perthnasol.

'Walkability' - prosiect sy'n cynorthwyo pobl o bob gallu sy’n byw yn Sir Benfro i fwynhau’r arfordir a’r cefn gwlad godidog o’u hamgylch.

Camau@Iechyd - prosiect sy'n cynnig teithiau tywys yn y Parc ac yn yr ardaloedd trefol o'i amgylch, gan annog mwy o bobl i fwynhau'r manteision iechyd a chymdeithasol sydd i'w cael wrth gerdded yn sionc yn rheolaidd.

Llwybrau Troed a Llwybrau Ceffylau – yn rhoi mynediad a mwynhad ym mhob ardal o'r Parc. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gwella mwy o lwybrau bob blwyddyn i roi mwy o gyfleoedd eto i farchogion a seiclwyr fod allan ar grwydr yn mwynhau cefn gwlad.

Llwybrau Mynediad Hwylus – ar gyfer y rheiny â gallu cyfyngedig i gerdded oherwydd oed, gwendid neu anabledd – llwybrau gyda gwell arwynebau, llethrau hawdd a dim sticlau na giatiau anodd.

Mynediad i Gefn Gwlad - mae deddfwriaeth a gyflwynwyd gan y Llywodraeth ar Fai 28ain 2005 wedi rhoi mwy o fynediad i'r cyhoedd, y cyfeirir ato weithiau fel yr hawl i grwydro. Mae hyn wedi effeithio ar rai ardaloedd o'r Parc Cenedlaethol ac mae'r Awdurdod yn gweithio i wella llwybrau, arwyddion a gwybodaeth.

Côd Cefn Gwlad - cofiwch, mae'r rhan fwyaf o'r tir yn y Parc Cenedlaethol yn eiddo preifat ac yn aml yn rhan o fferm sy'n gweithio ble mae yna anifeiliaid a chnydau gwerthfawr. Darllenwch y côd i sicrhau y gall bob un fwynhau'r ymweliad.

Mae’r teithiau cerdded sy’n cael eu hyrwyddo ar y wefan wedi eu gwasgaru ar draws y Parc Cenedlaethol, ac yn ymlwybro o amgylch y morlin newidiol a dyfrffordd ddiarffordd y Daugleddau yn ogystal â’r coetir hynafol a swyn Mynyddoedd  y Preseli yng Ngogledd Sir Benfro.

Mae’r Parc Cenedlaethol yn cynnig llwybrau ceffylau a detholiad o deithiau cerdded ar gyfer pob oed a gallu. Maen nhw’n amrywio o ddarnau garw o Lwybr yr Arfordiri  deithiau hamddenol sy’n ddelfrydol i deuluoedd â phlant bach neu gadeiriau gwthio a phobl sy’n llai abl yn gorfforol. Mae gennym adran gynhwysfawr ar Deithiau Cerdded Mynediad Hwylusi chi ei harchwilio. Mae’r rhan fwyaf o’r teithiau cerddedyr ydym yn eu hyrwyddo yn llwybrau cylch, sy’n golygu eich bod yn gallu mynd yn ôl at y man ble ddechreuoch chi’ch taith heb orfod mynd yn ôl yr un ffordd.

Wrth gwrs, mae cerdded yn dda iawn i’ch iechyd, mae’n gallu eich helpu i ymlacio ac, wrth gwrs, mae am ddim! Fe all ein gwefan eich helpu i ddod o hyd i’ch taith gerdded agosaf fel eich bod yn gallu mynd o le i le a gwerthfawrogi morlin a chefn gwlad gwefreiddiol Sir Benfro. Felly porwch drwy’n map cerdded rhyngweithiol, i ddechrau!

Am ragor o gyfleoedd i gerdded yn y Parc, dilynwch y ddolen i wefan 'Walking Pembrokeshire.'