I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Cerdded yn y Parc

Cerdded yn y Parc

Gyda dros 950 km o lwybrau cerdded cyhoeddus, a llwybrau ceffylau, mae cerdded yn ffordd ddelfrydol o ddarganfod golygfeydd gwefreiddiol, bywyd gwyllt toreithiog a hanes hudolus Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Pa well esgus i fynd allan i archwilio'r ardal?! Porwch drwy'r oriel luniau ar ein tudalen Facebook i weld yr holl bethau yr ydych chi'n eu colli wrth aros gartref!

Ac os yw darllen map neu ffindio'ch ffordd o le i le yn y broblem, mae yna wefan wych gyda chyfres o fideos byrion ar ddarllen mapiau i'ch anfon chi i'r cyfeiriad cywir!

Llwybr Arfordir Sir Benfro – Llwybr Cenedlaethol 299 km hynod o drawiadol sy'n ymdroelli, trwy rhai o'r golygfeydd arfordirol mwyaf amrywiol ym Mhrydain, o Landudoch yn y gogledd i Lanrhath yn y de.

Cerdded yn y Parc - detholiad o dros 200 o deithiau cylch, yn amrywio o deithiau hamddenol awr o hyd i daith draws-gwlad 15km egnïol. Mae yna ddetholiad o deithiau byr, teithiau hamddenol mwy ysgafn, yn ogystal â theithiau ar gyfer cadeiriau olwyn a theithiau mynediad hwylus.

Llwybrau i Bawb- mae'n cynnwys 16 o deithiau cerdded, o wahanol hydoedd a lefelau anhawster, heb unrhyw sticlau na grisiau. Mae'r teithiau cerdded yn ddelfrydol i deuluoedd sydd â phlant bach neu gadeiriau gwthio, pobl llai abl, ac unrhyw un sydd eisiau cerdded yn hamddenol. Mae yna wybodaeth hefyd ynghylch traethau a golygfannau hygyrch, yn ogystal â rhestr o gyhoeddiadau a mudiadau perthnasol.

'Walkability' - prosiect sy'n cynorthwyo pobl o bob gallu sy’n byw yn Sir Benfro i fwynhau’r arfordir a’r cefn gwlad godidog o’u hamgylch.

Camau@Iechyd - prosiect sy'n cynnig teithiau tywys yn y Parc ac yn yr ardaloedd trefol o'i amgylch, gan annog mwy o bobl i fwynhau'r manteision iechyd a chymdeithasol sydd i'w cael wrth gerdded yn sionc yn rheolaidd.

Llwybrau Troed a Llwybrau Ceffylau – yn rhoi mynediad a mwynhad ym mhob ardal o'r Parc. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gwella mwy o lwybrau bob blwyddyn i roi mwy o gyfleoedd eto i farchogion a seiclwyr fod allan ar grwydr yn mwynhau cefn gwlad.

Llwybrau Mynediad Hwylus – ar gyfer y rheiny â gallu cyfyngedig i gerdded oherwydd oed, gwendid neu anabledd – llwybrau gyda gwell arwynebau, llethrau hawdd a dim sticlau na giatiau anodd.

Mynediad i Gefn Gwlad - mae deddfwriaeth a gyflwynwyd gan y Llywodraeth ar Fai 28ain 2005 wedi rhoi mwy o fynediad i'r cyhoedd, y cyfeirir ato weithiau fel yr hawl i grwydro. Mae hyn wedi effeithio ar rai ardaloedd o'r Parc Cenedlaethol ac mae'r Awdurdod yn gweithio i wella llwybrau, arwyddion a gwybodaeth.

Côd Cefn Gwlad - cofiwch, mae'r rhan fwyaf o'r tir yn y Parc Cenedlaethol yn eiddo preifat ac yn aml yn rhan o fferm sy'n gweithio ble mae yna anifeiliaid a chnydau gwerthfawr. Darllenwch y côd i sicrhau y gall bob un fwynhau'r ymweliad.

Mae’r teithiau cerdded sy’n cael eu hyrwyddo ar y wefan wedi eu gwasgaru ar draws y Parc Cenedlaethol, ac yn ymlwybro o amgylch y morlin newidiol a dyfrffordd ddiarffordd y Daugleddau yn ogystal â’r coetir hynafol a swyn Mynyddoedd  y Preseli yng Ngogledd Sir Benfro.

Mae’r Parc Cenedlaethol yn cynnig llwybrau ceffylau a detholiad o deithiau cerdded ar gyfer pob oed a gallu. Maen nhw’n amrywio o ddarnau garw o Lwybr yr Arfordiri  deithiau hamddenol sy’n ddelfrydol i deuluoedd â phlant bach neu gadeiriau gwthio a phobl sy’n llai abl yn gorfforol. Mae gennym adran gynhwysfawr ar Deithiau Cerdded Mynediad Hwylusi chi ei harchwilio. Mae’r rhan fwyaf o’r teithiau cerddedyr ydym yn eu hyrwyddo yn llwybrau cylch, sy’n golygu eich bod yn gallu mynd yn ôl at y man ble ddechreuoch chi’ch taith heb orfod mynd yn ôl yr un ffordd.

Wrth gwrs, mae cerdded yn dda iawn i’ch iechyd, mae’n gallu eich helpu i ymlacio ac, wrth gwrs, mae am ddim! Fe all ein gwefan eich helpu i ddod o hyd i’ch taith gerdded agosaf fel eich bod yn gallu mynd o le i le a gwerthfawrogi morlin a chefn gwlad gwefreiddiol Sir Benfro. Felly porwch drwy’n map cerdded rhyngweithiol, i ddechrau!

Am ragor o gyfleoedd i gerdded yn y Parc, dilynwch y ddolen i wefan 'Walking Pembrokeshire.'